Лицемерие или престъпление?

Jun 20th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Бли­зо 10 го­ди­ни в Бъл­га­рия се го­во­ри за за­кон про­тив тю­тю­но­пу­ше­не­то в за­к­ри­ти по­ме­ще­ния – най-на­пред да го има или да го ня­ма. При уп­ра­в­ле­ни­е­то на Ца­ря – пре­д­се­да­тел на пар­тия и ми­с­тър-пре­д­се­да­тел /да не ка­з­вам, че от­на­ча­ло бе­ше изо­б­що про­тив пар­ти­и­те/ из­ми­с­ли­ха за­кон, кой­то де­ле­ше в ед­но по­ме­ще­ние ма­си­те за пу­ша­чи и не­пу­ша­чи. То­ва бе­ше пъл­на глу­пост, обе­з­с­ми­с­ля­ща то­га­ва­ш­ния за­кон, кой­то уж тря­б­ва­ше да опа­з­ва здра­ве­то на на­се­ле­ни­е­то. В края на ман­да­та на т.нар. „Трой­на ко­а­ли­ция” гла­су­ва­ха за­кон, за­б­ра­ня­ващ пу­ше­не­то в за­к­ри­ти по­ме­ще­ния, но до 50 кв.м. по из­бор – со­б­с­т­ве­ни­кът да си оп­ре­де­ли за пу­ша­чи или за не­пу­ша­чи. То­ва е дру­га без­с­ми­с­ли­ца, ко­я­то пък мо­же­ше да раз­де­ли ед­на ком­па­ния от при­я­те­ли или се­мей­с­т­ва в раз­ли­ч­ни за­ве­де­ния.

Имам за­ве­де­ние, по­с­т­ро­е­но пре­ди 18 го­ди­ни. То­га­ва съ­що мно­го се пу­ше­ше, пък и на­се­ле­ни­е­то бе­ше по­ве­че, има­ше мно­го по­ве­че ра­бо­та и ес­те­с­т­ве­но без да ча­кам ня­кой да ми ка­же, на­п­ра­вих вен­ти­ла­ци­он­на ин­с­та­ла­ция. Ня­ма­ше то­га­ва кой да ми­с­ли за опа­з­ва­не здра­ве­то на не­пу­ша­чи­те. До­й­де Си­ме­он оба­че, из­ми­с­ли ня­ка­к­ви пра­ви­ла – да се из­мер­ва ку­ба­ту­ра­та на за­ве­де­ни­е­то да­ли от­го­ва­ря на вен­ти­ла­ци­он­на­та ин­с­та­ла­ция. Ес­те­с­т­ве­но оп­ре­де­лят ня­ка­к­ва фир­ма, ко­я­то да из­мер­ва съ­о­т­но­ше­ни­е­то – ку­би­че­с­ки ме­т­ра – въз­дух и мо­щ­та на вен­ти­ла­ци­я­та. Сла­ва Бо­гу, бях в нор­ми­те, но тря­б­ва­ше да пла­тя та­к­са 50 лв. До тук до­б­ре, в ред съм, но ка­к­ва бе­ше из­не­на­да­та ми, ко­га­то на сле­д­ва­ща­та го­ди­на ид­ват пак  и пак ис­кат 50 лв. – та­къв бил за­ко­нът.Ку­ба­ту­ра­та е съ­що­то, вен­ти­ла­ци­он­на­та си­с­те­ма – съ­що и ра­бо­ти. Не съм чу­вал сте­ни­те да се из­ду­ват ня­как си, но тъй ка­то от­ка­зах и ня­мах не­об­хо­ди­мия до­ку­мент – фа­к­ту­ра за тре­та­та го­ди­на, бях гло­бен 100 лв. Мал­ко се от­к­ло­них от те­ма­та, но тъй ка­то все пак е свър­за­на с тю­тю­но­пу­ше­не­то, се за­ра­д­вах на пре­д­ния за­кон, кой­то да­ва­ше из­бор – за пу­ша­чи и не­пу­ша­чи. Из­б­рах, ес­те­с­т­ве­но за не­пу­ша­чи и ве­че по­ве­че от 2 го­ди­ни за­ве­де­ни­е­то ми е оп­ре­де­ле­но за не­пу­ша­чи. Но то­ва ни­как не ми се от­ра­зи на ра­бо­та­та. Не мо­га да раз­бе­ра мо­и­те ко­ле­ги – ре­с­то­ран­тьо­ри, ко­и­то хлен­чат се­га, след по­с­ле­д­ния /Да­но!/за­кон, че ще­ли да бъ­дат ра­зо­ре­ни, ка­то се спре пу­ше­не­то в за­к­ри­ти по­ме­ще­ния. Ня­ма­ло да мо­гат да си из­п­ла­тят вло­же­ни­те сре­д­с­т­ва за плъ­т­но­то от­де­ля­не със сте­ни и плъ­з­га­щи вра­ти на го­ле­ми­те за­ли за пу­ша­чи и не­пу­ша­чи.

Не по­м­нят ли кой го из­ми­с­ли то­ва? С оби­чай­но­то си ко­ле­ба­ние и смя­на на ста­но­ви­ща­та си, Б.Бо­ри­сов ги при­ну­ди пре­ди 2 го­ди­ни. Да си ис­кат се­га па­ри­те за та­зи глу­пост от не­го. Той оле­ко­ти пре­д­ния за­кон на ми­на­ло­то На­ро­д­но съ­б­ра­ние за за­б­ра­на на тю­тю­но­пу­ше­не­то в об­ще­с­т­ве­ни и за­к­ри­ти ме­с­та. Не­ка се за­ми­с­лят за­що е тол­ко­ва ко­ле­б­лив Б.Бо­ри­сов – за­що­то зад гър­ба му в не­го­ва­та пар­ла­мен­тар­на гру­па сто­ят ло­би­с­ти – со­б­с­т­ве­ни­ци на го­ле­ми кар­те­ли в тю­тю­но­п­ро­и­з­во­д­с­т­во­то. Под на­ти­с­ка, оба­че, на ев­ро­пей­с­ка­та об­щ­ност, към ко­я­то уж при­на­д­ле­жи, най-по­с­ле Бой­ко на­ло­жи по­с­ле­д­ния за­кон, за ко­е­то го при­ве­т­с­т­вам. Имен­но те­зи ло­бист по­д­с­т­ре­ка­ват за­б­лу­де­ни бран­шо­ви­ци-ре­с­то­ран­тьо­ри да про­те­с­ти­рат и се оп­ла­к­ват, че ще­ли да фа­ли­рат. Не­ка по­ка­жат в коя стра­на то­ва се е слу­чи­ло.

Це­ли­ят свят ве­че се бо­ри с то­зи вре­ден по­рок – тю­тю­но­пу­ше­не­то. Кол­ко­то до пу­ша­чи­те, ни­кой не им за­б­ра­ня­ва да пу­шат, но да не тро­вят дру­ги­те око­ло се­бе си, вклю­чи­тел­но бре­мен­ни и де­ца. Стра­ху­ват се кар­те­ли­те, че ще из­гу­бят ог­ром­ни­те си пе­чал­би от тю­тю­на, но за сме­т­ка на здра­ве­то на хо­ра­та.

Дра­ги ре­с­то­ран­тьо­ри, бъ­де­те спо­кой­ни, ще има ра­бо­та за вси­ч­ки. Аз съм жив при­мер за то­ва, че ве­че 2 го­ди­ни ид­ват не­пу­ша­чи и те ще ста­ват все по­ве­че. А къ­де ще оти­дат за­к­ле­ти­те пу­ша­чи, ко­га­то на­в­ся­къ­де ня­ма да се пу­ши. На­ли все пак тря­б­ва да оти­дат и да вля­зат в ня­ка­к­во за­ве­де­ние. Пу­ша­чи­те ще ста­ват все по-мал­ко и ще се сра­му­ват, че пу­шат, за­що­то та­ка е ве­че в мно­го нор­мал­ни дър­жа­ви. Знае се, че тю­тю­но­пу­ше­не­то е до­ш­ло след Ко­лум­бо­ва­та Аме­ри­ка от ме­с­т­ни­те ин­ди­ан­ци. Тук при нас чрез ре­п­ли­ка­та на ми­ни­с­тър – пре­д­се­да­те­ля пу­ше­щи­те на за­к­ри­то мя­с­то са про­с­та­ци. Как да раз­би­ра­ме оба­че сто­я­щи­ят на за­к­ри­то за­се­да­ние  на МС до Бой­ко пре­д­се­да­тел на „По­д­к­ре­па” Трен­чев с лу­ла в ус­та­та? Ни­ма той не е про­с­так то­га­ва? Ако пък не­пу­ши в мо­мен­та, а са­мо дър­жи в ус­та­та си пра­з­на лу­ла, не е ли то­ва де­мон­с­т­ра­ти­в­на за­к­ри­ла на пу­ше­не­то? За мен та­ко­ва по­ве­де­ние се ра­в­ня­ва на про­па­ган­ди­ра­не на шо­ви­ни­зъм и на­ци­зъм. Ка­к­во е то­га­ва да­ва­не­то на три­бу­на от ек­ра­ни­те на те­ле­ви­зи­я­та на за­к­ле­ти пу­ша­чи, за жа­лост и по­ли­ти­ци, тъл­ку­ва­щи ве­че из­ле­з­лия в си­ла за­кон. За да има тоя ефект оба­че , тря­б­ва вси­ч­ки ин­с­ти­ту­ции със сво­и­те кон­т­рол­ни ор­га­ни да сле­дят за най-стро­го­то спа­з­ва­не на то­зи за­кон. За опа­з­ва­не здра­ве­то на на­ро­да ни!

Иван МАЛЕВ

 

 

Коментарите са затворени.