Свободни тротоарни площи по крайбрежната алея и алея “Двореца”

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На ос­но­ва­ние чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и На­ре­д­ба за оп­ре­де­ля­не и ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не на ме­с­т­ни­те та­к­си и це­ни на ус­лу­ги на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик и За­по­вед № 560/06.06.2012 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

ОБЯВЯВА про­це­ду­ра за от­да­ва­не на сво­бо­д­ни тро­то­ар­ни пло­щи об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по алея “Дам­ба” и алея “Дво­ре­ца”.

2. Цел на про­це­ду­ра­та: От­да­ва­не на тро­то­ар­ни пло­щи за из­вър­ш­ва­не на тър­го­в­с­ка дей­ност съ­г­ла­с­но одо­б­ре­на от Кме­та на Об­щи­на Бал­чик схе­ма за по­л­з­ва­не на тро­то­ар­на площ.

2.1. Тро­то­ар­на та­к­са в раз­мер на 1 лев за 1 кв.м на ден, без ДДС за тър­го­в­с­ка дей­ност и 0.40 ле­ва за 1 кв.м. на ден, без ДДС за де­т­с­ки и раз­в­ле­ка­тел­ни иг­ри

3. Условия за участие:

3.1.Ре­ги­с­т­ра­ция на кан­ди­да­ти­те по Тър­го­в­с­кия За­кон.

3.2. Все­ки кан­ди­дат има пра­во да уча­с­т­ва са­мо за един обект.

3.3. Все­ки кан­ди­дат сле­д­ва да спа­з­ва пре­д­ме­та на дей­ност на от­да­де­на­та му тро­то­ар­на площ съ­г­ла­с­но одо­б­ре­на­та схе­ма.

3.4. Кан­ди­да­тът сле­д­ва да е ко­ре­к­тен пла­тец към Об­щи­на Бал­чик.

С пре­дим­с­т­во ще се кла­си­рат тър­го­в­ци с ад­ре­с­на ре­ги­с­т­ра­ция на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик, ин­ва­ли­ди и со­ци­ал­но сла­би.

4. До­ку­мен­ти за уча­с­тие в кла­си­ра­не­то:

4.1. До­ку­мент за за­ку­пе­на За­я­в­ле­ние – де­к­ла­ра­ция за уча­с­тие.

4.2. По­со­ч­ва­не на ЕИК за ли­ца ре­ги­с­т­ри­ра­ни по ре­да на За­ко­на за Тър­го­в­с­кия ре­ги­с­тър

4.3.Де­к­ла­ра­ция в сво­бо­ден текст, че ли­це­то ня­ма за­дъл­же­ния към Об­щи­на Бал­чик (про­ве­ря­ва се слу­же­б­но)

4.4. Де­к­ла­ра­ция в сво­бо­ден текст, че ли­це­то ще спа­з­ва пре­д­ме­та на дей­ност на от­да­де­но­то тро­то­ар­но пра­во.

4.5. За­я­в­ле­ние – де­к­ла­ра­ция за уча­с­тие по об­ра­зец (При­ло­же­ние 1)

За­ку­пу­ва­не на За­я­в­ле­ние – де­к­ла­ра­ция за уча­с­тие в раз­мер на 2,00лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 11.06.2012г. до 15.06.2012 г. вклю­чи­тел­но на ка­са­та на ОбА-Бал­чик.

Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния за уча­с­тие е 20.06.2012г. до 16,00ч. в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА-Бал­чик, ад­рес пл.”21-се­п­тем­в­ри” №6.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.