Конкурс за терасите по морето

Jun 20th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС- гр. Бал­чик, при­е­та с ре­ше­ние №238/27.02.2009г., Ре­ше­ние 39 от Про­то­кол 5/ 28.12.2011г. на ОбС-Бал­чик и За­по­вед № 573/12.36.2012г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

ОБЯВЯВА про­це­ду­ра за ор­га­ни­за­ция и про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен не­при­съ­с­т­вен кон­курс за от­да­ва­не под на­ем за раз­по­ла­га­не на вре­мен­ни ат­ра­к­ци­он­ни те­ра­си ча­с­ти от имот: бре­го­у­к­ре­пи­тел­но съ­о­ръ­же­ние /Дам­ба/ – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ка­к­то сле­д­ва:

1.1. Част от бре­го­за­щи­т­но съ­о­ръ­же­ние /пред ре­с­то­рант „Ка­ва­ци”/ гр. Бал­чик с площ от 54.00 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от ПИ № 02508.86.25 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 2106.00 ле­ва, без ДДС.

1.2. Част от бре­го­за­щи­т­но съ­о­ръ­же­ние /пред ре­с­то­рант „Ста­ра­та ло­д­ка”/ гр. Бал­чик с площ от 103.04 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от ПИ № 02508.86.25 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 4018.56 ле­ва, без ДДС.

1.3. Част от бре­го­за­щи­т­но съ­о­ръ­же­ние /пред ре­с­то­рант „Па­но­ра­ма”/ гр. Бал­чик с площ от 160.88 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от ПИ № 02508.86.25 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 6274.32 ле­ва, без ДДС.

1.4. Част от бре­го­за­щи­т­но съ­о­ръ­же­ние /пред ре­с­то­рант „Се­ле­на”/ гр. Бал­чик с площ от 112.00 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от ПИ № 02508.86.25 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 4368.00 ле­ва, без ДДС.

1.5. Част от бре­го­за­щи­т­но съ­о­ръ­же­ние /пред ре­с­то­рант „Ми­ка­до”/ гр. Бал­чик с площ от 112.55 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от ПИ № 02508.86.25 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 4389.45 ле­ва, без ДДС.

1.6. Част от бре­го­за­щи­т­но съ­о­ръ­же­ние /пред ри­б­на бор­са/ гр. Бал­чик с площ от 77.00 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от ПИ № 02508.86.25 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 3003.00 ле­ва, без ДДС.

1.7. Част от бре­го­за­щи­т­но съ­о­ръ­же­ние /пред ре­с­то­рант „Ло­тос”/ гр. Бал­чик с площ от 70.80 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ обо­со­бе­на част от ПИ № 02508.87.151 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на в раз­мер на 2761.20 ле­ва, без ДДС.

2.  Цел на кон­кур­са: От­да­ва­не под на­ем на го­ре­о­пи­са­ни­те ча­с­ти от имо­ти – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност за раз­по­ла­га­не на вре­мен­ни ат­ра­к­ци­он­ни те­ра­си.

2.1. Начална годишна наемна цена:

– за обект (1.1.) в размер на 2106.00 лева, без ДДС

– за обект (1.2.) в размер на 4018.56 лева, без ДДС

– за обект (1.3.) в размер на 6274.32 лева, без ДДС

– за обект (1.4.) в размер на 4368.00 лева, без ДДС

– за обект (1.5.) в размер на 4389.45 лева, без ДДС

– за обект (1.6.) в размер на 3003.00 лева, без ДДС

– за обект (1.7.) в размер на 2761.20 лева, без ДДС

2. 2. Срок на до­го­во­ра за на­ем – 5 (пет) го­ди­ни от да­та­та на склю­ч­ва­не.

3. До­пу­с­ка­не до кон­кур­са:

3.1. Кан­ди­да­ти­те за уча­с­тие сле­д­ва да са ре­ги­с­т­ри­ра­ни сми­съ­ла на Тър­го­в­с­кия За­кон и да имат со­б­с­т­вен или на­ет обект – за­ве­де­ние за хра­не­не и раз­в­ле­че­ние на алея „Дам­ба”.

3.2. Фир­ми­те, спе­че­ли­ли кон­кур­са и склю­чи­ли до­го­вор за на­ем, се за­дъл­жа­ват да из­г­ра­дят за со­б­с­т­ве­на сме­т­ка вре­мен­ни­те ат­ра­к­ци­он­ни те­ра­си, съ­г­ла­с­но одо­б­ре­ни­те про­е­к­ти.

За­ку­пу­ва­не на кон­кур­с­на до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 12,00лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 18.06.2012г. до 29.06.2012г. на ка­са­та на ОбА-Бал­чик.

Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния и де­по­зит за уча­с­тие е 03.07.2012г. до 16,00ч. в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА-Бал­чик, ад­рес пл.”21-се­п­тем­в­ри” №6.

 

 

Коментарите са затворени.