Калейдоскоп от талант, емоция и трепет

Jun 13th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

То­ва де­мон­с­т­ри­ра­ха уча­с­т­ни­ци­те (над 400 из­пъл­ни­те­ли с над 100 из­пе­ти пе­с­ни) на Вто­рия ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” – Бал­чик, про­вел се от 6 до 10 юни 2012 г. Про­з­ву­ча­ха на­ци­о­нал­ни­те хим­ни на Бъл­га­рия, Гър­ция, Ли­т­ва, Фин­лан­дия, Ру­мъ­ния, Сър­бия, Че­хия – ка­к­во по въл­ну­ва­що от та­ки­ва ми­го­ве!

В па­ра­да на от­к­ри­ва­не­то уча­с­т­ва­ха: сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”-Бал­чик, с ди­ри­гент В. Ге­ор­ги­е­ва, ар­ти­с­ти­чен ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла; хор „До­б­ру­джан­ки” – Бал­чик с ди­ри­гент – Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, жен­с­ки ка­ме­рен хор „Св. Йо­ан Зла­то­уст” – Вар­на с ди­ри­гент Съл­зи­ца Ни­ко­ло­ва; хор „Тра­кий­с­ка ли­ра” – Па­зар­джик, ди­ри­гент доц. Ан­гел Це­нов; на­ро­ден хор  НУ­ФИ „Фи­лип Ку­тев”-Ко­тел,с ди­ри­гент Ка­тя Ба­ру­ло­ва; во­кал­на фор­ма­ция „Ри­ла”-с. Ко­с­те­нец, с ди­ри­гент Ири­на Ге­ри­на, Ака­де­ми­чен на­ро­ден хор – Пло­в­див с ди­ри­гент доц. д-р Ко­с­та­дин Бу­ра­ди­си­ев; дам­с­ки ка­ме­рен хор „Ага­пе” – Пер­ник с ди­ри­гент Бой­ка Ог­ня­но­ва; сме­сен хор „Неа Рай­де­с­тос” с ди­ри­гент Еле­ф­те­рия Ме­та­к­са, де­т­с­ки хор „Ру­би­нек” – Ви­со­ке Ми­то, с ди­ри­гент Пе­вел Зер­зан; ка­ме­рен хор „Ла­ви­ринт” – За­й­чар, с ди­ри­гент д-р Жел­ка Але­к­сич; ка­ме­рен хор „Св.Сте­фан Де­кан­с­ки” – Кня­же­вац, с ди­ри­гент Мар­ти­на Ми­ло­ше­вич; де­т­с­ки хор „Фан­та­зия” – Ва­с­луй, с ди­ри­гент Ва­си­ле Не­гу­ра; дам­с­ка во­кал­на фор­ма­ция „Кан­ти­ле­на” – Ук­мер­ге, Ли­т­ва с ди­ри­гент Дай­ва Пе­т­ри­ки­е­не; де­т­с­ки хор „Смил­те”-Кре­тин­ге, Ли­т­ва с ди­ри­гент Ли­лия Ба­ш­кан­с­ки­е­не; Гим­на­зи­ал­но пе­в­че­с­ко дру­же­с­т­во – Но­ви Сад, с ди­ри­гент Проф. Яс­ми­на Не­ш­ко­вич, Сме­сен хор „Сом­ме­ло” с ди­ри­гент Юха Хол­ма.

Сред най-въз­тор­же­ни­те зри­те­ли бя­ха го­с­ти­те ни: Проф. Сте­фан Дра­го­с­ти­нов, Да­ри­ус Гай­дис от по­сол­с­т­во­то на Ли­т­ва, Ка­те­ри­на Хур­та­е­ва – ди­ре­к­тор на Че­ш­ки кул­ту­рен цен­тър – Со­фия. В ре­пер­то­а­ри­те на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци при­съ­с­т­ва­ха му­зи­кал­ни раз­ра­бо­т­ки на на­ши и чу­ж­ди ав­то­ри в раз­но­о­б­ра­з­на ин­тер­п­ре­та­ция. Вси­ч­ки из­пъл­не­ния бя­ха не­по­в­то­ри­ми по своя ко­ло­рит и пре­ци­з­ност. Пу­б­ли­ка­та ста­на сви­де­тел на про­ни­к­но­ве­ни­е­то, ид­ва­що от са­к­рал­но­то на цър­ко­в­на­та му­зи­ка, от си­ла­та на мно­го­г­ла­с­ни­те фол­к­лор­ни и кла­си­че­с­ки об­ра­бо­т­ки, из­г­ра­де­ни с аван­гар­д­ни сре­д­с­т­ва.

Ди­ри­ген­ти­те по­ка­за­ха със сво­и­те хо­ро­ве  кол­ко уси­лие, та­лант, же­ла­ние са ну­ж­ни, за да се по­ка­же съ­в­ре­мен­ния об­лик на хо­ро­во­то из­ку­с­т­во, све­то­в­ни­те на­со­ки за раз­ви­тие на то­ва из­ку­с­т­во. В ра­бо­т­ни­те ате­ли­е­та взе­ха уча­с­тие вси­ч­ки из­пъл­ни­те­ли, а те­ми­те бя­ха мно­го раз­но­о­б­ра­з­ни, вклю­ч­ва­щи ка­к­то съ­в­ре­мен­на му­зи­ка, та­ка и фол­к­лор. Ръ­ко­во­ди­те­ли на те­зи ра­бо­тил­ни­ци бя­ха Юха Хол­ма, Ка­тя Ба­ру­ло­ва, Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва. Вси­ч­ко на­у­че­но про­з­ву­ча на Га­ла­кон­цер­та, а най-мно­го ова­ции по­лу­чи „Во­ка­ли­за”, чи­я­то ав­тор­ка бе­ше от­но­во ка­то ди­ри­гент на фе­с­ти­ва­ла.

Жу­ри в съ­с­тав: Ели­ян­ка Ми­хай­ло­ва, Юха Хол­ма и Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва оце­ни­ха уси­ли­я­та на вси­ч­ки, съ­о­б­ра­зя­вай­ки се със сле­д­ни­те кри­те­рии: ин­то­на­ция, тем­по, пул­са­ция, ди­на­ми­ч­ни ню­ан­си, ар­ти­ку­ла­ция, хо­ров звук, ин­тер­п­ре­та­ция, сти­ло­ва то­ч­ност и вяр­ност с пар­ти­ту­ра­та.

От име­то на ор­га­ни­за­то­ри­те – сдру­же­ние „Му­зи­ка­лен свят”-Бал­чик, вси­ч­ки по­лу­ча­ват ди­п­лом за уча­с­тие във фе­с­ти­ва­ла, до­ку­мен­та­лен за­пис от пре­д­с­та­вя­не­то си и ко­пие на го­ля­ма­та на­г­ра­да – Ста­ту­е­т­ка. Връ­чи­ха се и 3 спе­ци­ал­ни ди­п­ло­ми „Бъ­де­ще­то на Ев­ро­па” на съ­с­та­ви­те „Фан­та­зия”, „Ру­би­нек” и „Смил­те”. Ди­п­лом от СБК за най-до­б­ро из­пъл­не­ние на бъл­гар­с­ка пе­сен от чу­ж­де­с­т­ра­нен хор по­лу­чи де­т­с­ки хор „Ру­би­нек” – Че­хия, а вто­ри ди­п­лом за съ­що­то из­пъл­не­ние по­лу­ча­ва дам­с­ка во­кал­на фор­ма­ция „Кан­ти­ле­на”- Ли­т­ва. Ди­п­лом за „Лю­бим­ци на пу­б­ли­ка­та” по­лу­ча­ва сме­сен хор „Сом­ме­ло”  от Фин­лан­дия. По­че­т­на гра­мо­та за со­ли­с­ти­ч­на изя­ва по­лу­чи Бра­ни­с­лав Тру­дич – Сър­бия. Ди­п­лом за най-до­бър ди­ри­гент бе при­съ­ден на Мар­ти­не Ми­ло­ше­вич – Сър­бия. Об­щи­на Бал­чик при­съ­ж­да ди­п­лом за ви­со­ки твор­че­с­ки по­с­ти­же­ния и ця­ло­с­тен при­нос в хо­ро­во­то из­ку­с­т­во на Ака­де­ми­чен на­ро­ден хор – Пло­в­див. Съ­щи­те ди­п­ло­ми по­лу­чи­ха сме­сен хор „Сом­ме­ло” и на­ро­д­ния хор „Фи­лип Ку­тев” – Ко­тел. За Мис и Ми­с­тър Фе­с­ти­вал бя­ха обя­ве­ни Ла­у­ра Ма­зо­не­те от де­т­с­ки хор „Смил­те” – Ли­т­ва и Не­над Ле­лич от сме­сен хор „Св.Сте­фан Де­кан­с­ки”, Сър­бия.

Го­ля­ма­та на­г­ра­да да ця­ло­с­т­но пре­д­с­та­вя­не във Вто­рия ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” – Ста­ту­е­т­ка, из­ра­бо­те­на от Цве­тан Ла­за­ров и па­ри­ч­на пре­мия, оси­гу­ре­на от Но­та­ри­ус Об­ре­тен Об­ре­те­нов по­лу­ча­ва дам­с­ка во­кал­на ф?ор­ма­ция „Кан­ти­ле­на” – Ли­т­ва с ди­ри­гент Дай­ва Пе­т­ре­ки­е­не.

Дра­ги чи­та­те­ли, то­зи фе­с­ти­вал се про­ве­де под па­т­ро­на­жа на кме­та на Об­щи­на Бал­чик – Ни­ко­лай Ан­ге­лов и се ре­а­ли­зи­ра с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Об­щи­на Бал­чик, ка­к­то и с пар­т­ньор­с­т­во­то на де­се­т­ки кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции и ме­дии. Ор­га­ни­за­то­ри­те от сдру­же­ние „Му­зи­ка­лен свят” – Бал­чик бла­го­да­рят на: „Строй Пер­фект” ООД, УБГ, Бъл­гар­с­ки хо­ров съ­юз, КЦ „Дво­ре­ца”, ра­дио „До­б­ру­джа”, БНТ 2, СБК, Съ­юз на бъл­гар­с­ки­те му­зи­кал­ни и тан­цо­ви дей­ци, Тра­въл ТВ, Бал­чик Ин­фо, Бал­чик Ком, Ро­та­ри клуб – Бал­чик, Но­та­ри­ус Об­ре­тен Об­ре­те­нов, „За­хар­ни из­де­лия ООД” – Вар­на, Фо­то и Ви­део „Ле­ан­дър”, Фе­не­ри БГ, Де­т­с­ки мар­кет „Па­ми”, сла­д­кар­ни­ца „Пре­с­ла­ва”, ЕТ „Де­би – Ен­чо Ива­нов”, ЕТ „Ко­ми”, Ко­ло­рит 90 ЕО­ОД, ЕТ „Ге­ор­ги Же­ле­зов” – Еле­к­т­ра, ЕТ „Дик”, сем. Бли­з­на­ко­ви и Ва­сил Гри­го­ров.

Ка­к­во по-ми­ло, по тро­га­тел­но от та­ки­ва мо­мен­ти, тол­ко­ва же­ла­ни от вси­ч­ки! С то­п­ли фи­нал­ни ду­ми кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­з­д­ра­ви и бла­го­да­ри на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци и на зри­те­ли­те. Из­пъл­не­ни­я­та, ко­и­то чу­х­ме до­ба­вят още един би­сер в огър­ли­ца­та от зву­ци, ба­г­ри, ри­т­ми и сло­ва на по­ре­д­но­то фе­с­ти­вал­но ля­то. Вяр­ва­ме, че бал­чи­ш­кия бряг, енер­ги­ен из­то­ч­ник на вдъ­х­но­ве­ние ще вър­не тук през сле­д­ва­ща­та го­ди­на от 12 до 16 юни но­ви из­пъл­ни­те­ли. За­що­то из­ку­с­т­во­то е без­с­мър­т­но. Вси­ч­ко, ко­е­то ни за­о­би­ка­ля е жи­вот и из­вор на жи­вот.

Георги ЙОВЧЕВ

 

 

 

 

Коментарите са затворени.