Клуб “Здравец” – отново първи отличен

Jun 13th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Въ­п­ре­ки че ня­ма­ше съ­с­те­за­те­лен ха­ра­к­тер, пре­г­ле­дът на гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от Асо­ци­а­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”, има­ше ком­пе­тен­т­но жу­ри, ко­е­то, ана­ли­зи­рай­ки про­я­ви­те на гим­на­с­ти­че­с­ки­те от­бо­ри, по­х­ва­ли и от­ли­чи бал­чи­ш­кия Клуб „Здра­вец” – за­ра­ди тру­д­ни­те еле­мен­ти със спор­т­ни­те уре­ди и уме­ло­то им из­по­л­з­ва­не за здра­во­с­ло­в­на пре­ван­ти­в­на цел сре­щу ос­те­о­по­ро­за и дру­ги за­бо­ля­ва­ния, ха­ра­к­тер­ни за въз­ра­с­т­ни­те хо­ра, за ма­со­вост и.т.н. Ви­ли Мин­ко­ва, член на жу­ри­то от Со­фия, за­я­ви:”То­ва е един­с­т­ве­на­та про­г­ре­си­в­на гру­па, са­мо тук ви­ж­да­ме раз­ви­тие. Те /бал­чи­к­лий­ки/ са уни­кал­ни.”

То­ва се слу­чи на 6 юни в град Шу­мен, къ­де­то в спор­т­на­та за­ла „Мла­дост” от 11.00 ч се про­ве­де по­ре­д­ния пре­г­лед на гру­пи­те „Спорт за вси­ч­ки”. Уча­с­т­ва­ха 18 гру­пи с по­ве­че от 450 спор­ти­с­ти от Со­фия, Вра­ца, Пле­вен, Шу­мен, Раз­г­рад, Ру­се, Г.Оря­хо­ви­ца, Ка­с­пи­чан, Сви­щов, По­по­во, Вар­на, Бал­чик.

Бал­чи­ш­ки­те спор­ти­с­т­ки с ръ­ко­во­ди­тел Д.Ма­ле­ва, за­е­д­но с кра­не­в­с­ки­те си ко­ле­ж­ки, 42 на брой,се пре­д­с­та­ви­ха с но­во съ­че­та­ние: гру­па с бу­хал­ки, от­го­вор­ник Пе­т­ра Адам­с­ка; гру­па с пла­ж­ни то­п­ки с от­го­вор­ник Ад­вие Ис­ма­и­ло­ва; гру­па без уре­ди с от­го­вор­ник Сте­ф­ка Бон­че­ва; гру­па от Кра­не­во със стол­че­та и от­го­вор­ник Иван­ка Иг­на­то­ва. Клуб „Здра­вец” не из­не­ве­ри на спор­т­ни­те си си­ньо-бе­ли ко­с­тю­ми с мо­ря­ш­ки фла­нел­ки и мо­ря­ш­ки лен­ти на гла­ви­те, ка­к­то и на лю­би­ма­та си пе­сен „Бал­чи­ш­ки мо­ми­че­та” по му­зи­ка на Ва­лен­тин Шал­тев. Не про­ме­ни и сти­ла на иг­ра­та си, ко­е­то пре­ди­з­ви­ка одо­б­ре­ни­е­то на жу­ри­то и въз­хи­ще­ни­е­то на пу­б­ли­ка­та в за­ла­та, за­ра­ди спор­т­ния ха­ра­к­тер на съ­че­та­ни­е­то си /по­ве­че­то от дру­ги­те от­бо­ри са­мо­цел­но ак­цен­ти­ра­ха вър­ху вън­ш­ния вид и ефе­к­т­ни ак­се­со­а­ри/, за­ра­ди гим­на­с­ти­ка­та и дви­же­ни­е­то.

Пре­г­ле­дът в Шу­мен пре­ми­на ка­то кра­сив спор­тен спе­к­та­къл. Те­ле­ви­зи­он­ни­те зри­те­ли мо­жа­ха да ви­дят ча­с­ти от не­го в ре­пор­та­жи­те по bTV и БНТ. Ве­чер­та пре­ди пре­г­ле­да, на 5 юни, шу­мен­с­ка­та гру­па „Ма­дар­с­ки кон­ник” /по­з­на­та от уча­с­ти­е­то си в „Бъл­га­рия тър­си та­лант”/ от­бе­ля­за 5-го­ди­шен юби­лей с бо­гат ви­де­о­ма­те­ри­ал. На тър­же­с­т­ве­на­та ве­че­ря в ре­с­то­рант „Шу­мен” до­ма­ки­ни­те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от го­с­ти­те. И тук най-ак­ти­в­на и спе­ци­ал­но по­д­го­т­ве­на се ока­за бал­чи­ш­ка­та гру­па – Дим­ка Ма­ле­ва с емо­ци­о­нал­но сло­во, цве­тя и по­да­ръ­ци; Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва с по­з­д­ра­ви­тел­но есе и сти­хо­т­во­ре­ние; До­н­ка Йор­да­но­ва и Ад­вие Ис­ма­и­ло­ва с „Пе­сен за Бал­чик”; Еле­на Ка­за­ко­ва с ак­ти­в­но уча­с­тие в ця­ла­та ор­га­ни­за­ция на пъ­ту­ва­не­то; Пен­ка Вел­че­ва с по­д­г­ря­ва­що­то си спор­т­но по­ве­де­ние, за­ра­зя­ва­що с на­с­т­ро­е­ние вси­ч­ки и на дан­син­га.

„Стоп на ста­ре­е­не­то, ак­ти­вен жи­вот на хо­ра­та в Тре­та­та въз­раст, то­ле­ран­т­ност ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та” – под та­ко­ва мо­то пре­ми­на Пре­г­ле­дът на гру­пи­те от се­вер­на Бъл­га­рия в Асо­ци­а­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”. Спор­ту­ва­не­то, дви­же­ни­е­то ук­ре­п­ват не са­мо здра­ве­то, те са мо­щен емо­ци­о­на­лен сти­мул. За­то­ва не е слу­чай­но, че чле­но­ве­те на Клуб „Здра­вец”, го­ля­ма част от ко­и­то са и чле­но­ве на клуб „Хи­нап” – хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, се вклю­ч­ват ак­ти­в­но в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на на­шия град.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.