Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието

Jun 13th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ни­що не мо­же да спре ен­ту­си­а­з­ма на Дър­жа­в­но ло­в­но сто­пан­с­т­во Бал­чик , в ли­це­то на инж. Ра­до­с­лав Ра­дев и инж.Ка­лин­ка То­до­ро­ва ка­то бе­не­фи­ци­ент по про­е­к­та “Опа­з­ва­не и въз­с­та­но­вя­ва­не на при­о­ри­те­т­ни дъ­бо­ви ме­с­то­о­би­та­ния по край­б­ре­жи­е­то на Чер­но мо­ре”. В един, ма­кар и дъ­ж­до­вен ден в края на ме­сец май, учи­те­лят Ва­лен­тин Си­вов от ОУ „В.Ле­в­с­ки”с.Со­ко­ло­во до­ве­де в раз­са­д­ни­ка край се­ло­то 12 де­ца на въз­раст от 9-14 го­ди­ни, ко­и­то ис­ка­ха да на­у­чат по­ве­че за го­ра­та. За тях то­ва бе­ше един чу­де­сен пи­к­ник – с раз­хо­д­ка с джип, мо­дер­на за­ку­с­ка с джоб, ми­не­рал­на во­да и чай от ес­те­с­т­ве­ни­те бил­ки на го­ра­та око­ло раз­са­д­ни­ка. До­ма­ки­ни­те се бя­ха по­с­та­ра­ли не са­мо да по­с­ре­щ­нат до­б­ре де­ца­та, но и да им раз­ка­жат чрез бе­се­да мно­го за по­с­ле­д­ния три­го­ди­шен про­ект с фи­нан­сов ин­с­т­ру­мент „LIVE+”, оси­гу­ря­ващ фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва за про­е­к­та на стой­ност 681 831 ев­ро. Вси­ч­ко то­ва е, за да се въз­с­та­но­вят дъ­бо­ви го­ри чрез за­ле­ся­ва­не­то на над 400 000 фи­дан­ки и най-ве­че чрез за­са­ж­да­не на 10 000 кг. жъ­лъ­ди. Уче­ни­ци от СОУ „Хр.Бо­тев” ве­че уча­с­т­ва­ха през ми­на­ла­та есен в ак­ция за съ­би­ра­не на ре­п­ро­ду­к­ти­вен ма­те­ри­ал /жъ­лъ­ди/ и ви­дя­ха кол­ко тру­д­но се съ­би­рат, а да не го­во­рим кол­ко е ба­в­на ве­ге­та­ци­я­та на дъ­ба. За 5 го­ди­ни из­ра­с­т­ва с не по­ве­че от 10 см.

Го­ра­та ба­в­но се въз­с­та­но­вя­ва, се убе­ди­ха со­ко­ло­в­с­ки­те де­ца, а кол­ко бър­зо се по­гу­б­ва, осо­бе­но ко­га­то има не­за­кон­на сеч. Чрез то­зи про­ект се оча­к­ва да се въз­с­та­но­вят при­о­ри­те­т­но 1 150 дка, ко­и­то ще да­дат за­щи­та и по­д­с­лон на ме­с­т­ни­те ди­ви жи­во­т­ни. В ра­йо­на на р.Ба­то­ва ще се из­г­ра­ди 12 км.ог­ра­да, ко­я­то сво­бо­д­но ще про­пу­с­ка ди­ве­ча и ще въз­пре­пя­т­с­т­ва па­ша­та на до­ма­ш­ни жи­во­т­ни.

Ня­ма чо­век, кой­то да не е убе­ден, че го­ри­те са бе­ли­те дро­бо­ве на чо­ве­че­с­т­во­то, но въ­п­ро­сът е да­ли чо­ве­кът е ак­ти­вен в опа­з­ва­не­то и въз­с­та­но­вя­ва­не­то им.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.