ПОКАНА ЗА СЕСИЯ

Aug 11th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 август 2010 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание
на общински съвет – Балчик, при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ №№ 67951.501.629; № 67951.501.700, находящи се в село Соколово.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Предложение за даване съгласие община Балчик да придобие безвъзмездно ограничено вещно право на строеж върху 225 кв.м. от ПИ № 02508.5.10.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Предложение за отпускане на финансова помощ на самодейци от с. Гурково и с. Соколово, за участие в национален фестивал на автентичния фолклор Копривщица 2010 г.
Вносител: д-р Маргарита Калинова –председател на ПКЗСК
5. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗСК
6. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2010 г. до 30 юни 2010 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Предложение за приемане актуализация на бюджета на община Балчик за 2010 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

Коментарите са затворени.