Криминална страница

Jun 13th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Полски гражданин, шофирал след употреба на алкохол

По­л­с­ки гра­ж­да­нин ще се из­п­ра­ви пред Ра­йо­нен съд – Бал­чик, за да от­го­ва­ря за шо­фи­ра­не след упо­т­ре­ба на ал­ко­хол. На 06.06.2012 г. съ­дът ще раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за на­ла­га­не на 53-го­ди­ш­ния Андж. В. Пж. на­ка­за­ние про­ба­ция. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га той да тър­пи две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия срок. Ис­ка се съ­що той да бъ­де ли­шен от пра­во за уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за 6 ме­се­ца.

Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то за ре­ша­ва­не на де­ло­то в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во Андж. Пж. се при­з­на­ва за ви­но­вен за то­ва, че на 25.01.2012 г . по ули­ца в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Опел Ас­т­ра” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла, а имен­но 1,76 про­ми­ла. То­ва би­ло ус­та­но­ве­но по на­д­ле­жен ред.

Андж. Пж. има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, се­ме­ен е, ра­бо­ти и жи­вее в гр. Бал­чик.

Ако спо­ра­зу­ме­ни­е­то бъ­де одо­б­ре­но от съ­да, то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Кражба на 300 кг метални изделия от частен имот

В Ра­йо­нен съд  Бал­чик, е на­с­ро­че­но за раз­г­ле­ж­да­не на 08.06.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 28-го­ди­ш­ния М. Мл. Ст. от с. Пря­с­па, об­щи­на Бал­чик. Той е по­д­съ­дим по об­ви­не­ние за то­ва, че за вре­ме­то от на­ча­ло­то до сре­да­та на ме­сец ап­рил 2011 г. в с. Пря­с­па, в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, чрез раз­ру­ша­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот, и ка­то из­по­л­з­вал те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во, е от­нел чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи  300 кг ме­тал­ни из­де­лия на стой­ност 450 лв. от вла­де­ни­е­то на до­б­ри­ч­лия.

Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик по­со­ч­ва, в об­ви­ни­тел­ния акт, че на не­у­с­та­но­ве­на да­та през ме­сец ап­рил, М. Ст. ня­мал па­ри и ре­шил да из­вър­ши кра­ж­ба. През съ­бо­ре­на ог­ра­д­на мре­жа той вля­зъл в двор в с. Пря­с­па, со­б­с­т­ве­ност на до­б­ри­ч­лия и из­вър­шил кра­ж­ба на ме­тал­ни про­фи­ли  вин­кел. От­не­то­то той из­не­съл и ук­рил в съ­се­ден имот. На сле­д­ва­щия ден про­дал ме­тал­ни­те про­фи­ли в пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли в гр. До­б­рич. За тях по­лу­чил 50 лв.

Ня­кол­ко дни по-къ­с­но по­д­съ­ди­ми­ят вля­зъл от­но­во в имо­та и про­ни­к­нал в къ­ща­та през на­п­ра­вен от­вор от не­у­с­та­но­ве­но по до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во ли­це. С по­мо­щ­та на на­ме­ре­но в къ­ща­та же­ля­зо М. Ст. из­кър­тил ме­тал­на ре­ше­т­ка, мон­ти­ра­на на един от про­зор­ци­те. В по­ме­ще­ни­я­та на­ме­рил мeтал­ни про­фи­ли. Той по­с­та­вил ме­тал­ни­те из­де­лия в чу­ва­ли и ги ук­рил в съ­се­ден имот. На сле­д­ва­щия ден про­дал ве­щи­те в пункт за из­ку­пу­ва­не на чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли в До­б­рич и по­лу­чил за тях 50 лв.

В сре­да­та на ме­сец ап­рил той вля­зъл за тре­ти път в имо­та. С по­мо­щ­та на ме­тал­но из­де­лие на­п­ра­вил от­вор в сте­на­та на га­ра­жа и из­не­съл от не­го крик и 110 кг ме­тал­ни еле­мен­ти  бол­то­ве, гай­ки, ма­шин­ни еле­мен­ти и дру­ги. Ка­к­то пре­д­хо­д­ни­те два пъ­ти ук­рил от­не­то­то в съ­се­ден имот. На сле­д­ва­щия ден бил за­ло­вен от ор­га­ни­те на МВР, до­ка­то пре­во­з­вал ме­тал­ни­те из­де­лия за про­да­ж­ба в гр. До­б­рич.

Раз­с­ле­д­ва­не­то ус­та­но­ви­ло от по­ка­за­ни­я­та на по­с­т­ра­да­лия, че пре­д­мет на кра­ж­ба­та са ме­тал­ни из­де­лия с ма­са 300 кг. Спо­ред за­к­лю­че­ни­е­то на ве­що­то ли­це, из­го­т­ви­ло оце­нъ­ч­на ек­с­пер­ти­за, стой­но­ст­та на то­ва ко­ли­че­с­т­во же­ля­зо въз­ли­за на 450 лв. по па­зар­ни це­ни към мо­мен­та на осъ­ще­с­т­вя­ва­не на де­я­ни­е­то.

М. СТ. има начално образование, не е осъждан.

Крадци на телефонен кабел

Ус­ло­в­но на­ка­за­ние от 3 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок на­ло­жи Ра­йо­нен съд  Бал­чик, на 35-го­ди­ш­ния Ив. Д. Ив. и на 33-го­ди­ш­ния В. Ив. К. от с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик. Те бя­ха при­з­на­ти за ви­но­в­ни за то­ва, че на 01.03.2011 г. и на 2 сре­щу 3 март 2011 г. при ус­ло­вие на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние в с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик, чрез из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор по­ме­ж­ду си и след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с дру­ги че­ти­ри ли­ца от с. Об­ро­чи­ще, са от­не­ли 45 м те­ле­фо­нен ка­бел на стой­ност 119,88 лв. от вла­де­ни­е­то на „БТК” АД с тър­го­в­с­ко на­и­ме­но­ва­ние „ВИ­ВА­КОМ”, без съ­г­ла­сие на со­б­с­т­ве­ни­ка с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да го при­с­во­ят, ка­то до при­к­лю­ч­ва­не на съ­де­б­но­то сле­д­с­т­вие от­к­ра­д­на­та­та вещ е би­ла за­ме­с­те­на.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на 01.03.2011 г. два­ма­та по­д­съ­ди­ми оти­ва­ли в го­ра­та за дър­ва и за­бе­ля­за­ли, че под мост при с. Об­ро­чи­ще в уча­с­тък с те­ча­ща во­да има по­с­та­ве­на ме­тал­на тръ­ба. Те ре­ши­ли да я от­к­ра­д­нат и про­да­дат за ста­ро же­ля­зо, но ви­де­ли, че през нея пре­ми­на­ва ка­бел. Към 21 ч. от­но­во оти­ш­ли до мя­с­то­то ка­то В. К. но­сел кир­ка и пре­къ­с­нал ка­бе­ла с удар с нея. Два­ма­та из­ро­ви­ли ка­бе­ла на раз­с­то­я­ние око­ло 5 м. То­га­ва за­бе­ля­за­ли по­ли­цей­с­ки ав­то­мо­бил на 200 м от тях,  при­те­с­ни­ли се и се при­б­ра­ли по до­мо­ве­те си.

На дру­га­та су­т­рин по­д­съ­ди­ми­те се вър­на­ли на мя­с­то­то и ус­та­но­ви­ли, че ня­кой е ко­пал, но ка­бе­лът е там. Съ­ща­та ве­чер те се сре­щ­на­ли с дру­ги­те че­ти­ри ли­ца и им раз­ка­за­ли за из­ро­ве­ния ка­бел. За­е­д­но се уго­во­ри­ли да го от­к­ра­д­нат и кой ка­къв ин­с­т­ру­мент да но­си. Ме­ж­ду 20 ч. и 21 ч. из­ко­па­ли ка­нал, от кой­то из­ва­ди­ли 45 м ка­бел, кой­то на­ря­за­ли на пар­че­та с дъл­жи­на око­ло 2 м. След ка­то по­чи­с­ти­ли ка­бе­ла от гу­ме­на­та изо­ла­ция и ме­д­ни­те жи­ли би­ли от­де­ле­ни от оло­в­на­та пре­д­па­з­на об­ви­в­ка, вси­ч­ко би­ло пре­да­де­но в пункт за вто­ри­ч­ни су­ро­ви­ни в До­б­рич сре­щу 230 лв. След ка­то пла­ти­ли 30 лв. за тран­с­пор­та на сви­де­тел по де­ло­то, из­вър­ши­те­ли­те си раз­де­ли­ли по 33 лв.

На­з­на­че­на­та по де­ло­то це­но­ва ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ви­ла, че стой­но­ст­та на от­к­ра­д­на­тия те­ле­фо­нен ка­бел е 119,88 лв.

Де­ло­то сре­щу дру­ги­те че­ти­ри ли­ца е при­к­лю­чи­ло със спо­ра­зу­ме­ние.

При­съ­да­та на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд  До­б­рич.

Наказание за притежател на хероин

На­ка­за­ние ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок от 1 го­ди­на и 6 ме­се­ца на­ло­жи Ра­йо­нен съд   Бал­чик, на 30-го­ди­ши­ня В. Н. В. от гр. Бал­чик. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 27.08.2010 г. в гр. Бал­чик без на­д­ле­ж­но раз­ре­ши­тел­но е при­до­бил и дър­жал ви­со­ко­ри­с­ко­ви на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва  0,567 гр. хе­ро­ин на стой­ност 51,03 лв. За то­ва пре­с­тъ­п­ле­ние той е осъ­ден съ­що да за­п­ла­ти гло­ба в раз­мер на 2000 лв.

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, по­с­та­но­ви В. В. да из­тър­пи 3 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да по от­ло­же­но на­ка­за­ние по при­съ­да на Ок­ръ­жен съд  Вар­на. Две­те при­съ­ди тря­б­ва да бъ­дат из­ле­жа­ни при пър­во­на­ча­лен общ ре­жим в за­т­вор или за­т­вор­ни­че­с­ко об­ще­жи­тие от от­к­рит тип.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на 27.08.2010 г. В. В. и два­ма сви­де­те­ли по де­ло­то, са се уго­во­ри­ли да за­ку­пят на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва. По­д­съ­ди­ми­ят ан­га­жи­рал свой по­з­нат да ги от­ка­ра с ли­ч­ния му ав­то­мо­бил до мя­с­то­то, къ­де­то ще­ли да по­лу­чат на­р­ко­ти­ци­те. Те спре­ли по пъ­тя за Вар­на на раз­к­лон за с. Кан­т­ра­джи­е­во. Из­ча­ка­ли око­ло 2 ча­са да до­й­де дру­га ко­ла с вар­нен­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция, уп­ра­в­ля­ва­на от не­у­с­та­но­ве­но от по­ли­ци­я­та ли­це. В. В. се ка­чил в то­зи ав­то­мо­бил и по­те­г­лил в по­со­ка с. Кра­не­во. След око­ло 15 мин. се вър­на­ли и по­д­съ­ди­ми­ят се ка­чил в ко­ла­та с три­ма­та сви­де­те­ли. Той спо­де­лил, че е за­ку­пил хе­ро­ин на стой­ност 100 лв. и дал от не­го на два­ма­та, с ко­и­то имал уго­вор­ка. По пъ­тя за Бал­чик три­ма­та упо­т­ре­би­ли част от хе­ро­и­на. Ос­та­на­ло­то ко­ли­че­с­т­во би­ло из­зе­то от ор­га­ни­те на МВР.

На­з­на­че­на­та в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во фи­зи­ко-хи­ми­ч­на ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ви­ла, че в от­к­ри­ти­те 9 опа­ко­в­ки с ка­фя­во пра­хо­о­б­ра­з­но ве­ще­с­т­во има об­що 0,567 гр. хе­ро­ин на стой­ност 51,03 лв.

При­съ­да­та на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд  До­б­рич.

58-годишен се вмъкнал в училище

Ра­йо­нен съд   Бал­чик, е на­с­ро­чил за 08.06.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 58-го­ди­ш­ния Ас. Анг. М. от гр. Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу не­го об­ви­не­ние за то­ва, че на 27.04.2011 г. в гр. Бал­чик чрез раз­ру­ша­ва­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот, е из­вър­шил опит да от­не­ме чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи от вла­де­ни­е­то на учи­ли­ще в гра­да с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да ги при­с­вои, ка­то де­я­ни­е­то е ос­та­на­ло не­до­вър­ше­но по не­за­ви­се­щи от не­го при­чи­ни.

В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че на 27.04.2011 г. упо­т­ре­бил ал­ко­хол и се по­чу­в­с­т­ван по­в­ли­ян от не­го, ко­га­то тръ­г­нал към до­ма си Ас. М.. Той ми­нал край учи­ли­ще в гр. Бал­чик и у не­го въз­ни­к­на­ла идея да из­вър­ши кра­ж­ба на ме­тал­ни еле­мен­ти. На­ме­ре­ни­е­то му би­ло да ги про­да­де в пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли и та­ка да си на­ба­ви па­ри. Спо­ред дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние след обяд, в све­т­ла­та част на де­ня, той оти­шъл до вра­та на фи­з­кул­ту­рен са­лон и с по­мо­щ­та на ка­мък стро­шил гор­но ос­тъ­к­ле­но про­зор­че. След то­ва за­по­ч­нал да по­чи­с­т­ва ос­та­на­ли­те на рам­ка­та стъ­к­ла.

В то­зи мо­мент край не­го ми­на­ли два­ма сви­де­те­ли и му ка­за­ли да се ма­х­не. По­д­съ­ди­ми­ят за­по­ч­нал да хвър­ля ка­мъ­ни и стъ­к­ла сре­щу тях и те го по­д­го­ни­ли. За­с­ти­г­на­ли го в ра­йо­на на ав­то­га­ра­та в Бал­чик и го за­ло­ви­ли.

Ас. М. има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, ра­бо­ти

Кражба на гориво с малолетни

На 08.06.2012 г. Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ще за­се­да­ва по на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 18-го­ди­ш­ния В. Ст. В. от с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик. Той е по­д­съ­дим по об­ви­ни­те­лен акт на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, за то­ва, че ка­то не­пъл­но­ле­тен, но след ка­то е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на де­я­ни­е­то и ка­то е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си, през ме­сец март 2011 г. в с. Об­ро­чи­ще, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с две на­ка­за­тел­но не­от­го­вор­ни ли­ца, е от­нел 30 ли­т­ра ди­зе­ло­во го­ри­во на стой­ност 73,50 лв. от то­ва­рен ав­то­мо­бил, со­б­с­т­ве­ност на фир­ма. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че кра­ж­ба­та е в не­ма­ло­ва­жен слу­чай и е из­вър­ше­на по­в­тор­но.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт през ме­сец март 2011 г. В. В. слу­чай­но сре­щ­нал две­те ма­ло­ле­т­ни мом­че­та. Ед­но­то от тях има­ло при­я­тел­ка в дру­го се­ло и тъй ка­то имал ну­ж­да от па­ри, ре­ши­ли да от­к­ра­д­нат го­ри­во от пар­ки­ран в не­о­би­та­ем двор ка­ми­он.

Оти­ш­ли на мя­с­то­то по тъм­но и ус­та­но­ви­ли, че ре­зер­во­а­рът му не е за­к­лю­чен. Ини­ци­а­то­рът про­ве­рил с пръ­ч­ка за на­ли­чие на го­ри­во в не­го. След то­ва с мар­куч, на­ме­рен в дво­ра, на­пъл­ни­ли пре­д­ва­ри­тел­но до­не­се­ни от тях 3 пла­с­т­ма­со­ви ту­би от по 10 ли­т­ра. До­ка­то ги пъл­не­ли еди­ни­ят ма­ло­ле­тен све­тел с мо­бил­ния си те­ле­фон, а дру­ги­ят дър­жал ту­би­те. След то­ва ги кри­ли в съ­се­ден, съ­що не­о­би­та­ем двор. По­тър­си­ли ги след ня­кол­ко дни, но ус­та­но­ви­ли, че ту­би­те с на­ф­та­та са из­че­з­на­ли.

Раз­с­ле­д­ва­не­то е на­з­на­чи­ло оце­нъ­ч­на ек­с­пер­ти­за, спо­ред ко­я­то стой­но­ст­та на 30 ли­т­ра ди­зе­ло­во го­ри­во към мо­мен­та на из­вър­ш­ва­не на кра­ж­ба­та е 73,50 лв.

Из­вър­ше­на­та съ­де­б­но-пси­хи­а­т­ри­ч­на ек­с­пер­ти­за на В. В. е по­ка­за­ла, че той мо­же да да­ва до­с­то­вер­ни обя­с­не­ния, да раз­би­ра и ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си.

Сре­щу В. В. има три вле­з­ли в си­ла при­съ­ди на Ра­йо­нен съд  Бал­чик. Той е уче­ник и ре­до­в­но по­се­ща­ва уче­б­ни­те за­ня­тия.

Наказание за кражба

На­ка­за­ние 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг за­т­вор­ни­че­с­ки ре­жим на­ло­жи Ра­йо­нен съд  Бал­чик, на 37-го­ди­ш­ния М. Г. Г. от гр. Со­фия. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 03.08.2010 г. в с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик от хо­тел­с­ка стая, чрез из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во и спе­ци­а­лен на­чин  ме­тал­ни ку­ки и пре­п­ра­вен ключ от се­к­ре­тен па­т­рон, е от­нел чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи и су­ма­та от 270 лв., вси­ч­ко на стой­ност 1191,79 лв. от вла­де­ни­е­то на 17-го­ди­ш­на де­вой­ка от гр. Ру­се. Де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но при ус­ло­ви­я­та на опа­сен ре­ци­див.

По мол­ба на по­д­съ­ди­мия и след ка­то той при­з­на ви­на­та си Ра­йо­нен съд  Бал­чик, раз­г­ле­да де­ло­то по ре­да на съ­к­ра­те­но­то съ­де­б­но сле­д­с­т­вие. По то­зи ин­с­ти­тут е оп­ре­де­ле­но и на­ка­за­ни­е­то на М. Г. ка­то пър­во­на­чал­но на­ло­же­но­то му на­ка­за­ние от 3 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да е на­ма­ле­но с 1/3 и е по­с­та­но­ве­но той да тър­пи 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да.

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, гру­пи­ра то­ва на­ка­за­ние с на­ло­же­но­то му с две при­съ­ди на Со­фий­с­кия ра­йо­нен съд и оп­ре­де­ли, М. Г. да из­тър­пи най-те­ж­ко­то от тях  2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим. Съ­дът при­съ­е­ди­ни на­ка­за­ние ли­ша­ва­не от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 2 го­ди­ни, по­с­та­но­ве­но му от Со­фий­с­кия ра­йо­нен съд.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт в на­ча­ло­то на ме­сец ав­густ 2010 г. М. Г. при­с­ти­г­нал в гр. Вар­на с при­я­тел­ка. Той ня­мал па­ри и я по­мо­лил, тя да пла­ти ста­я­та за ня­кол­ко дни, ка­то обе­щал да й вър­не па­ри­те. На 03.08.2010 г. той й ка­зал, че не­гов при­я­тел е при­с­ти­г­нал в с. Кра­не­во и му е до­не­съл па­ри и ба­гаж, за­то­ва тря­б­ва­ло да оти­де да ги взе­ме. Два­ма­та при­с­ти­г­на­ли в с. Кра­не­во и при­я­тел­ка­та му ос­та­на­ла да го ча­ка пред хо­те­ла. М. Г. се ка­чил на пе­тия етаж на хо­те­ла, и без да има ин­фор­ма­ция за кон­к­ре­т­на стая, по­чу­кал на вра­та­та на по­с­т­ра­да­ла­та. Тя би­ла при­с­ти­г­на­ла съ­щия ден на по­чи­в­ка за­е­д­но с при­я­те­ли. Де­вой­ка­та би­ла ос­та­ви­ла сак с ба­га­жа си в ста­я­та и из­ля­з­ла да се раз­хо­ди. След ка­то раз­б­рал, че ня­ма ни­кой в хо­тел­с­ка­та стая, по­д­съ­ди­ми­ят из­по­л­з­вал спе­ци­ал­но при­го­де­ни ку­ки и пре­п­ра­вен се­к­ре­тен ключ, за да от­во­ри вра­та­та. В ста­я­та ви­дял ос­та­ве­ния на зе­мя­та сак, взел го и на­пу­с­нал хо­те­ла. Два­ма­та с при­я­тел­ка­та му се вър­на­ли с та­к­си в гр. Вар­на. Там се сре­щ­на­ли с при­я­тел на М. Г., кой­то пла­тил та­к­си­то. Два­ма­та мъ­же оти­ш­ли в квар­ти­ра­та на при­я­те­ля и то­га­ва М. Г. ви­дял ка­к­во има в са­ка  дам­с­ки дре­хи, ко­з­ме­ти­ка, пре­са и се­шо­ар за ко­са, ци­ф­ров фо­то­а­па­рат, за­ря­д­но за фо­то­а­па­ра­та и за  мо­би­лен те­ле­фон и дру­ги. Той взел на­ме­ре­на­та на раз­ли­ч­ни ме­с­та в са­ка су­ма от 270 лв., а дру­ги­те ве­щи ги ос­та­вил при при­я­те­ля си.

По-къ­с­но М. Г. и спъ­т­ни­ч­ка­та му се вър­на­ли в квар­ти­ра­та на при­я­те­ля, кой­то имал го­с­ти. По вре­ме на по­чер­п­ка­та М. Г. по­да­рил от­к­ра­д­на­ти­те дре­хи на не­по­з­на­ти­те за не­го мо­ми­че­та. След ка­то си тръ­г­на­ли са­кът с ли­ч­на­та кар­та на по­с­т­ра­да­ла­та и пре­са­та й за ко­са ос­та­на­ли в квар­ти­ра­та на при­я­те­ля. След ня­кол­ко дни той на­ме­рил ли­ч­на­та кар­та и я пре­дал в по­ли­ци­я­та. Два дни след кра­ж­ба­та при­я­тел­ка­та на М. Г. се при­б­ра­ла са­ма в Со­фия. На 08.08.2010 г. той пъ­ту­вал с влак за Со­фия и при по­ли­цей­с­ка про­вер­ка от не­го би­ли взе­ти ку­ки­те и пре­п­ра­ве­ни­ят ключ, и му за­пи­са­ли ли­ч­ни­те дан­ни.

Де­я­ни­е­то е би­ло из­вър­ше­но в 5-го­ди­ш­ния срок от из­тър­пя­ва­не на ефе­к­ти­в­но на­ка­за­ние 1 го­ди­на ли­ша­ва­не от сво­бо­да. То е на­ло­же­но на М. Г. през 2008 г. от Ра­йо­нен съд  Со­фия, за кра­ж­ба, ко­я­то пре­д­с­та­в­ля­ва опа­сен ре­ци­див. През 2009 г. е вля­з­ла в си­ла дру­га при­съ­да сре­щу 37-го­ди­ш­ния, за кра­ж­ба при опа­сен ре­ци­див. С нея му е на­ло­же­но на­ка­за­ние 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при строг за­т­вор­ни­че­с­ки ре­жим.

М. Г. има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, не ра­бо­ти, осъ­ж­дан е.

При­съ­да­та на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд  До­б­рич.

 

Коментарите са затворени.