Отлично представяне на Дропла

Jun 13th, 2012 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Са­мо­дей­ни­те ко­ле­к­ти­ви при чи­та­ли­ще „В.Ан­ге­лов -1940” с.Дро­п­ла, об­щи­на Бал­чик взе­ха уча­с­тие в ХVІ Ста­ро­п­ла­нин­с­ки съ­бор „Бал­кан Фолк – 2012 г”и ІІІ На­ци­о­на­лен шам­пи­о­нат по на­ро­д­ни из­ку­с­т­ва „Ев­ро­фолк 2012”на 10 май 2012 г. в гр.В.Тър­но­во.

В съ­бо­ра уча­с­т­ва Гру­па­та за на­ро­д­ни пе­с­ни „Ален бо­жур” и бе на­г­ра­де­на с ди­п­лом, а Гру­па­та за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни „Есен­на въз­ди­ш­ка” бе на­г­ра­де­на с ди­п­лом и сре­бъ­рен ме­дал на ІІІ На­ци­о­на­лен шам­пи­о­нат по на­ро­д­ни из­ку­с­т­ва. С гра­мо­ти и зва­ни­е­то „ла­у­ре­ат” бя­ха на­г­ра­де­ни ду­ет за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни Ве­ли­ч­ка Ми­ле­ва и Бал­чо Бал­чев и Ра­д­ка Бер­бен­ко­ва – на­ро­д­ни пе­с­ни. Ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел на съ­с­та­ви­те е Йор­дан Бер­бен­ков.

Йорданка СИМЕОНОВА

Читалищен секретар

 

Коментарите са затворени.