Незабравима въздишка

Jun 13th, 2012 | От | Category: ДРУГИ

Тя до­й­де при мен, след ка­то по­се­тих по­д­ре­де­на­та с го­лям ес­те­ти­че­с­ки вкус фо­то­и­з­ло­ж­ба в „Ти­хо­то гне­з­до” на Бал­чи­ш­кия дво­рец. Еки­път на „Ба­ле­в­с­ки фо­то­г­ра­фия”, пре­д­с­та­вен от май­с­то­ри­те на обе­к­ти­ва Вла­ди Ба­ле­в­с­ки и Иво Об­ре­ш­ков ни по­ка­за­ха, че сва­т­бе­на­та фо­то­г­ра­фия е от­го­во­рен мо­мент и за­да­ча ка­то из­пъл­не­ние. За­що­то фо­то­г­ра­ф­с­ки­те жан­ро­ве „Мо­да” и „Ре­пор­таж” че­с­то при­съ­с­т­ват в на­ше­то еже­д­не­вие, а то­ва, ко­е­то ни за­о­би­ка­ля – при­ро­да­та /ко­я­то тря­б­ва ста­ра­тел­но да па­зим/ по вся­ко вре­ме на го­ди­ш­ния се­зон. А сва­т­бе­ни­ят ден е един – един­с­т­вен. Най-съ­ще­с­т­ве­ни­ят мо­мент в то­зи кра­тък , пъ­лен с ка­к­ви ли не из­не­на­ди. Не­на­п­ра­з­но ав­то­ри­те мно­го­з­на­чи­тел­но ни на­по­м­нят в сво­е­то мо­то: „Сва­т­бе­на фо­то­г­ра­фия за хо­ра с от­но­ше­ния.” Имен­но то­ва до­ка­за­ха по­д­ре­де­ни­те от тях за­пе­ча­та­ни ми­го­ве. И вси­ч­ко то­ва е при­д­ру­же­но от тя­х­на стра­на със сле­д­ни­те стро­фи: „Ти си при­чи­на­та да вяр­вам в лю­бо­в­та./ И ти си от­го­во­рът на мо­ли­т­ви­те ми./ Вси­ч­ко, от ко­е­то се ну­ж­да­ем е да сме два­ма­та.”

Да­ли сва­т­бе­на­та сним­ка ще бъ­де на сте­на­та или в ал­бу­ма по –дъл­го вре­ме ще ра­д­ва не са­мо нас, а мо­же би и те­зи, ко­и­то са след нас. То­ва са фа­к­ти­те, съ­дър­жа­щи са­мо не­за­б­ра­ви­ма ис­ти­на, ко­я­то то­зи вид из­ку­с­т­во ни по­ка­з­ва от не­й­ни­те фор­ми, пре­т­во­ря­вай­ки съ­би­ти­е­то да ос­та­не в ис­то­ри­я­та и от­ме­ня ес­те­с­т­ве­ни­те по­до­з­ре­ния. Ето за­що е ху­ба­во, кол­ко­то е не­об­хо­ди­мо да по­се­тим из­ло­ж­ба­та до 15 юни, за­що­то ав­то­ри­те /на ко­и­то тря­б­ва да бла­го­да­рим за твор­че­с­т­во­то им/ за то­ва, че са ни пре­д­ло­жи­ли най-кра­си­во­то не­за­б­ра­ви­мо, въл­ну­ва­що за­пе­ча­т­ва­не на те­зи съ­к­ро­ве­ни мо­мен­ти. Не­ка да оти­дем за­е­д­но, за се убе­дим в тя­х­на­та пра­во­та.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.