Годишна продукция на пианистите

Jun 6th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Де­т­с­ка­та му­зи­кал­на шко­ла по пи­а­но към ч-ще„П.Хи­лен­дар­с­ки 1870” Бал­чик с пре­по­да­ва­тел Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва по­ка­за на­у­че­но­то през уче­б­на­та 2011/2012 г. Бя­ха пре­д­с­та­ве­ни пред мно­го­б­рой­на­та до­б­ро­на­ме­ре­на, но и кри­ти­ч­на пу­б­ли­ка 12 ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­не­ния, 4 ду­е­та и 1 квар­тет. Из­пъ­к­ва­ше до­б­ра­та по­д­го­то­в­ка на шко­ла­та в раз­ли­ч­ни­те кла­со­ве.  Има­ше пи­а­ни­с­ти от 7- до 14-го­ди­ш­на въз­раст, ко­и­то с усър­дие и уме­ли де­т­с­ки пръ­с­ти ша­ре­ха уве­ре­но по кла­ви­ши­те и на­ми­ра­ха вер­ни­те то­но­ве. На вси­ч­ки им се ис­ка­ше да до­с­ти­г­нат ни­во­то на най-го­ле­ми­те – Цве­та Да­ви­д­ко­ва и Ясен Ве­ли­ков.

По ед­но из­пъл­не­ние има­ше и на Але­к­сан­дър Та­нев с ръ­ко­во­ди­тел Мар­га­ри­та Ка­ра­ге­ор­ги­е­ва и ед­но из­пъл­не­ние на уче­ни­ч­ка от но­во­съ­з­да­де­на­та шко­ла по акор­де­он с ръ­ко­во­ди­тел Иве­ли­на Или­е­ва.

Кон­цер­т­на­та ве­чер в хра­ма „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” бе­ше един по­да­рък за ро­д­ни­ни­те и бли­з­ки­те на мла­ди­те му­зи­кан­ти и ед­на при­я­т­на из­не­на­да за вси­ч­ки бал­чи­к­лии, ко­и­то сле­дят кул­тур­ни­те изя­ви в гра­да.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.