За галерията и творците

Jun 6th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

В на­ве­че­ри­е­то на Ев­ро­пей­с­ка­та нощ на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те в Бал­чи­ш­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия бе по­д­ре­де­на и от­к­ри­та за по­се­ще­ние из­ло­ж­ба на ико­ни. Не­ин ав­тор е ху­до­ж­ни­кът Ро­сен Гер­ма­нов, член на Гру­па­та на ху­до­ж­ни­ци­те във Вар­на. Уча­с­т­ник в мно­го ко­ле­к­ти­в­ни из­ло­ж­би с гра­фи­ки и ри­сун­ки, той се на­со­ч­ва към ико­но­пи­с­та и ри­су­ва ав­тор­с­ки ико­ни, ко­пия и ре­п­ли­ки по из­ве­с­т­ни ико­ни, сам из­ра­бо­т­ва рам­ки­те им с ви­со­ко­ху­до­же­с­т­ве­на дър­во­ре­з­ба.  Уча­с­т­ва в кон­кур­си и Пър­во би­е­на­ле на цър­ко­в­ни­те из­ку­с­т­ва във Вар­на. Пра­ви са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би във вар­на и Шу­мен, не­го­ви ав­тор­с­ки ико­ни и ко­пия са при­те­жа­ние на об­ще­с­т­ве­ни и ча­с­т­ни ко­ле­к­ции в мно­го ев­ро­пей­с­ки стра­ни.

В Бал­чик ху­до­ж­ни­кът пре­д­с­та­вя 20 ико­ни на би­б­лей­с­ки ли­ца – Исус Хри­с­тос, Св.Бо­го­ро­ди­ца, Св.Ан­д­рей Пър­во­з­ва­ни, Св.Йо­ан Пре­д­те­ча, Св.Ге­ор­ги, Св.Ни­ко­ла, св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” и др. Стил­ни­те ико­ни, из­дър­жа­ни в тра­ди­ци­и­те на бъл­гар­с­ка­та ико­но­пи­с­на шко­ла и ка­но­ни­те на пра­во­с­ла­в­на­та цър­к­ва, офор­ме­ни с ре­з­бо­ва­ни рам­ки, раз­к­ри­ват ви­со­ки­те ес­те­ти­че­с­ки ви­ж­да­ния и ху­до­же­с­т­ве­ни уме­ния на тво­ре­ца, пра­вят вну­ше­ния за стой­но­с­т­но из­ку­с­т­во, из­ра­зя­ват пре­к­ло­не­ние пред об­ра­зи­те на оби­ч­ни­те све­т­ци, пре­к­ло­не­ние и обич, с ко­и­то сме за­кър­ме­ни и ще пре­да­дем на по­ко­ле­ни­я­та. Ико­ни­те имат при­ем­ли­ви це­ни и би­ха би­ли и ук­ра­ше­ние, и мя­с­то за раз­ми­съл, и по­к­ло­не­ние във все­ки дом. Ес­те­с­т­ве­но в до­ма на оби­к­но­ве­ния чо­век, кой­то не се бла­з­ни са­мо от раз­ко­ша и бля­с­ка­вия кич.

В за­ли­те на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия още мо­же да се по­ра­д­ва­ме и на жи­во­пи­с­ни­те пла­т­на на из­ве­с­т­ния и мно­го ори­ги­на­лен ка­то тво­рец и ли­ч­ност ху­до­ж­ник Ди­ми­тър Ка­за­ков – Не­рон. Из­ло­же­ни­те кар­ти­ни са част от бо­га­та­та ко­ле­к­ция на ху­до­ж­ни­ка /217 твор­би/, ко­я­то той при­жи­ве той по­да­ря­ва на град Тря­в­на. В то­зи град, кой­то той мно­го ха­ре­с­ва и ка­з­ва, че „ще бъ­де Мон­мартр на из­ку­с­т­во­то”, Не­рон съ­з­да­ва част от твор­би­те си, тук из­пи­с­ва ня­кол­ко те­т­ра­д­ки със свои ми­с­ли, по­е­ти­че­с­ки опи­ти, ри­сун­ки, ски­ци – все по­с­ла­ния за от­но­ше­ни­е­то му към све­та и хо­ра­та, за го­ля­ма­та му от­да­де­ност към из­ку­с­т­во­то.

Твор­би­те на ху­до­ж­ни­ка – ма­с­ле­на жи­во­пис и ак­ва­рел – раз­к­ри­ват Ди­ми­тър Ка­за­ков ка­то ху­до­ж­ник с из­к­лю­чи­тел­но въ­о­б­ра­же­ние и твор­че­с­ка енер­гия, уни­ка­лен и са­мо­би­тен. Ка­че­с­т­ва, ко­и­то му от­ре­ди­ха спе­ци­ал­но мя­с­то в бъл­гар­с­ка­та ху­до­же­с­т­ве­на кул­ту­ра.

Ин­те­ре­с­ни твор­би пре­д­с­та­вя и не­го­ви­ят по-ма­лък брат Ни­ко­ла Ка­за­ков, кой­то ня­ма ака­де­ми­ч­но об­ра­зо­ва­ние, но се учи в ате­ли­е­то на та­лан­т­ли­вия си брат и чер­пи идеи от на­ро­д­но­то твор­че­с­т­во. Той е ав­тор на жи­во­пи­с­ни пла­т­на и изя­щ­ни дър­во­п­ла­с­ти­ки, част от ко­и­то са из­ло­же­ни в га­ле­ри­я­та.

От­шу­мя Но­щ­та на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те. Но не са­мо в та­зи ро­ман­ти­ч­на нощ, а вся­ко по­се­ще­ние в ХГ Бал­чик, все­ки ден /не са­мо при тър­же­с­т­ва и от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­би/ мо­же да ни от­къ­с­не от дел­ни­ч­но­то, от еже­д­не­ви­е­то и да ни за­ра­д­ва с ис­тин­с­ки кра­си­во­то, да ни сре­щ­не с ис­тин­с­ко­то из­ку­с­т­во, да ни раз­въл­ну­ва с осо­бе­ния, фи­ло­со­ф­с­ки и ес­те­ти­че­с­ки свят на тво­ре­ца – ху­до­ж­ник.

А на­ли не­го­ва­та ро­ля е да ни по­мо­г­не да пре­о­до­ле­ем без­раз­ли­чи­е­то към све­та око­ло нас!

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.