За държавата – с любов!

Jun 6th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

В на­ша­та до­с­той­на за Ги­нес дър­жа­ва на по­ве­че­то пен­си­о­не­ри кръ­в­но­то им е по-ви­со­ко от пен­си­и­те, а уни­вер­си­те­ти­те са раз­к­ри­ли тол­ко­ва мно­го кръ­ч­ми /за бар­да­ци­те не ми се ми­с­ли/, че спо­кой­но мо­гат да ста­нат фи­ли­ал на ту­ри­з­ма. И мла­ди, и ста­ри тук са ос­та­ве­ни на ес­те­с­т­ве­ния по­д­бор ка­то в джун­г­ла­та, в ре­зул­тат на ко­е­то оце­ля­ват про­с­ти­те, аг­ре­си­в­ни­те и при­с­по­со­би­ми ин­ди­ви­ди. Ня­кои от тях пра­вят стра­хо­т­ни ка­ри­е­ри и тръ­бят на­ля­во и на дя­с­но, кол­ко ху­ба­во се жи­вее в Бъл­га­рия. И ко­е­то си е пра­во, пра­во си е! Ня­кол­ко про­цен­та си жи­ве­ят цар­с­ки в кра­си­ва­та ни стра­на  и въ­п­ре­ки, че са си мар­ки­ра­ли те­ри­то­ри­и­те с бе­тон и дру­ги изо­б­ре­те­ния на па­ри­те, вла­ст­та и без­на­ка­за­но­ст­та, пра­гът на тър­пи­мост в об­ще­с­т­во­то към тях, си ос­та­ва ви­сок.

Ви­дя­х­ме мно­го. Ви­дя­х­ме по­ч­ти вси­ч­ко. Ка­к­во­то не ви­дя­х­ме, ин­тер­нет и те­ле­ви­зи­я­та ни го по­ка­за­ха. И въ­п­ре­ки то­ва, в стра­на­та на До­н­ьо До­нев, къ­де­то „Три­ма­та глу­па­ци“ са на осо­бе­на по­чит, ку­ри­о­зи­те  на об­щу­ва­не ме­ж­ду на­се­ле­ние и власт ви­на­ги мо­гат да ни из­не­на­дат. „И аз съм прост, и вие сте про­с­ти, за­то­ва се раз­би­ра­ме“, ка­з­ва пър­ви­ят чо­век на дър­жа­ва­та пред про­те­с­ти­ра­щи, за­ра­ди не­по­лу­ча­ва­ни с ме­се­ци за­п­ла­ти и хо­ри­ца­та са ща­с­т­ли­ви. Ка­к­во му тря­б­ва на чо­век, за да е ща­с­т­лив – един ху­бав, про­с­то­на­ро­ден пре­ми­ер, ня­кол­ко би­ри и му­зи­ка­та да сви­ри!Ех, жи­вот! Са­мо че до­б­ре би би­ло, ху­ба­ви­те хо­ра де­то ни уп­ра­в­ля­ват, да во­дят та­ка­ва по­ли­ти­ка, ко­я­то съ­з­да­ва ре­ал­ни ра­бо­т­ни ме­с­та, а не да раз­м­но­жа­ват чи­но­в­ни­ци­те на бю­дже­т­на­та яс­ла, ка­то ме­с­тят ми­ни­с­тер­с­т­ва и аген­ции от сто­ли­ца­та в про­вин­ци­я­та.

Но ка­к­во­то и да ка­жем за ху­ба­ви­те хо­ра, де­то ни уп­ра­в­ля­ват, още тол­ко­ва и до­ри по­ве­че мо­жем да ка­жем за ху­ба­ви­те  хо­ра де­то са ни уп­ра­в­ля­ва­ли пре­ди и се гла­сят от­но­во да ни уп­ра­в­ля­ват. Ста­ни­шев и Пър­ва­нов те­пър­ва ще ни до­ка­з­ват кой е по – по – най го­тов да во­ди чер­ве­на­та  дру­жи­на към вла­ст­та. Би­в­ши­ят пре­зи­дент, ка­лен в бра­ко­нер­с­ки на­бе­зи и аген­тур­ни за­да­чи, ед­ва ли ще се при­ми­ри с по­бе­да­та на ня­ко­га­ш­но­то си про­те­же да ог­ла­вя­ва БСП и лю­би­те­ли­те на пар­тий­ни ин­т­ри­ги мо­гат да оча­к­ват бо­гат уро­жай от раз­па­да в ля­во.

Раз­па­да в дя­с­но не е тол­ко­ва зре­ли­щен и не­о­ча­к­ван. Още с ид­ва­не­то на та­ка на­ре­че­ния цар пре­ди 11 го­ди­ни,ве­ч­ни­те бор­ци за пър­ви ме­с­та в ли­с­ти­те за пар­ла­мент и ме­с­т­на власт му при­с­та­на­ха, по­с­ле по­ре­д­на­та по­р­ция ка­ри­е­ри­с­т­че­та се за­к­ле­ха във вяр­ност на Бо­ри­сов, а се­га тър­чат да се гу­ш­нат във фу­с­та­та на Ку­не­ва. Фла­г­ман на ин­те­ре­с­чий­с­т­во­то и ли­ч­ни­те не­при­ря­за­но­с­ти в дя­с­но, съ­в­сем оча­к­ва­но ста­на Пе­тър Сто­я­нов. С ду­ми­те: „СДС мо­же и да не вле­зе в сле­д­ва­щия пар­ла­мент, но и Ко­с­тов ня­ма да вле­зе“, чо­ве­че­цът си ка­за вси­ч­ко и му оле­к­на. Стра­хо­т­ни пре­зи­ден­ти си има­х­ме в го­ди­ни­те на де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те про­ме­ни! Хва­ни Же­лев, уда­ри го в Сто­я­нов и по­лу­ча­ваш Пър­ва­нов за два ман­да­та. Ка­к­во ще из­ле­зе от Пле­в­на­ли­ев, си­гур­но и Го­с­под не знае, но ка­к­то ка­з­ва­ше Стра­ти­ев, дър­жа­ва­та ни не слу­чи ни на ге­о­г­ра­ф­с­ко по­ло­же­ние, ни на по­ро­би­те­ли, ни на ос­во­бо­ди­те­ли, та на пре­зи­ден­ти ли!

Май­на­та им на вси­ч­ки! Все пак е ля­то, без­г­ри­жен се­зон!В до­с­той­на­та ни за Ги­нес дър­жа­ва да си по­же­ла­ем ед­но чу­де­с­но ля­то с мно­го при­я­т­ни пре­жи­вя­ва­ния.

Юлита ХРИСТОВА

Коментарите са затворени.