ПРОТОКОЛ №12 от заседание на ОбС, проведено на 17 май 2012 година

Jun 6th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

/Продължава от миналия брой/

5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За”   19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По единадесета точка: Разглеждане на заявление от “Алмаз” ЕООД и “Комаро” ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.3 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 133:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1269-10/25.04.2012 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “Алмаз” ЕООД с ЕИК 103904748 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. “Александър Дякович”№20, ет.1, ап.3 представлявано от Анатолий Иванович Калугин и “Комаро” ЕООД с ЕИК 200721714 със седалище и адрес на управление: община Несебър, с. Кошарица ул. “Черно море” №79, представлявано от Ирина Ивановна Комар по отношение на ПИ № 39459.503.3 по кадастралната карта на с. Кранево, целият с площ от 2612 м2, като “Алмаз” ЕООД и “Комаро”ЕООД  изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 82.00 м2 /осемдесет и два квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4235/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5 740.00 лв. /пет хиляди седемстотин и четиридесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По дванадесета точка: Предложение за допускане за изменение на ПУП в кв. 16 и кв. 48 по плана на с. Соколово, бивш стопански двор.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 134:  1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № 39-03-2/10.08.2011 г. от ЗКПУ “Сокол” село Соколово, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се измени ПУП – ПРЗ за кв. 16, кв. 48 в това число ПИ №
67951.501.1031 и ПИ № 67951.501.1030 по кадастралната карта на село Соколово  общински пътища.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Решението е прието със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По тринадесета точка: Предложение за приемане на информация за дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Балчик и УПБЗН  Кранево за 2011 година.

Вносител: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 135:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик приема Информация за дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Балчик и УПБЗН  Кранево за 2011 година

Решението е прието със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По четиринадесета точка: Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Анастасия Стоянова Димова от град Балчик.

Вносител: Росица Пенева  общински съветник

РЕШЕНИЕ 136:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на РБ, изх. № 94-00-1005/02.03.2012 г., депозирано от Пламен Конов, юридически съветник в Администрацията на Президента на РБ, общински съвет – Балчик дава положително становище за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Анастасия Стоянова Димова от гр. Балчик.

Решението е прието със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По петнадесета точка: Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА “ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието  търговската фирма на дружеството.

Вносител: Христо Николов Христов  общински съветник

РЕШЕНИЕ 137:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 244 от ТЗ и сл. от Търговския Закон:

1. Общински Съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде отменен до сега действащия устав на “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД .

Точката е приета поименно със “За”   18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

2. Общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде извършена промяна на търговското наименование на акционерно дружество “Спа Център Кранево” АД като наименованието /фирмата на дружеството бъде    “Търговски център Кранево” ЕАД.

Точката е приета поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

3. Общински съвет – Балчик дава съгласие да се извърши промяна на търговско дружество “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД следствие на обстоятелството, че община Балчик е собственик на 100 % от капитала в Еднолично Акционерно дружество със собственик на капитала община Балчик и наименование – фирма “Търговски център Кранево” ЕАД, с едностепенна форма на управление – съвет на директорите, изпълнителен директор.

Точката е приета поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

4. Общински Съвет – Балчик дава своето съгласие на бъде променен адреса на управление на дружеството от с. Кранево, община Балчик, улица “Вит “, поземлен имот № 39459. 5.3. 182 на следния адрес: община Балчик, град Балчик, пл. 21 септември № 6.

Точката е приета поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

5.Общински съвет – Балчик дава съгласие да бъдат освободени от състава на съвета на директорите на “СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО” АД  досегашните членове от квотата  на общината: Веселин Златев Петков, ЕГН… , Дочка   Симеонова Михайлова, ЕГН….., както и останалите членове на съвета на директорите от квотата на другия съдружник – акционер “Стар Груп” ООД Варна.

Точката е приета поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

6. Общински Съвет – Балчик приема и одобрява така представения устав на Еднолично акционерно дружество.

Точката е приета поименно със “За”   18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

7. Общински съвет – Балчик дава съгласие и определя Съвета на директорите на дружеството “Търговски център Кранево” ЕАД, както следва:

– Здравко Стефанов Гайдарджиев

Името е прието поименно със “За”  11 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  7 гласа

– Християн Георгиев Маринов

Името е прието поименно със “За”  16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  2 гласа

– Соня Виткова Костадинова

Името е прието поименно със “За”  16 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  2 гласа

8. Общински Съвет – Балчик упълномощава Кмета на Общината г-н Николай Ангелов да извърши всички необходими правни и фактически действия, касаещи оформяне на документацията за вписване на съответните промени в Търговски регистър, включително и утвърдения от ОбС устав на еднолично акционерно дружество.

Решението е прието със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По шестнадесета точка: Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 чай 2012 година  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 138:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет – Балчик

Реши:

1.         Определя сумата 3756.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2012 г., както следва:

№            Училище                    Бр. ученици                 Сума

1.         СОУ “Хр. Ботев”                 408                         816 лв.

2.         ОУ “Антим I”                       365                         730 лв.

3.         ОУ “Кирил и Методий”       287                         574 лв.

4.         СОУ с. Оброчище                                367                         734 лв.

5.         ОУ с. Сенокос                      137                         274 лв.

6.         ОУ с. Соколово                    100                         200 лв.

7.         ПГ за КОС „А. Константинов”           108                         216 лв.

8.         ПУИ „Акад. Т. Самодумов”               106                         212 лв.

Всичко:                                           1878 ученици         3756 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и  фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По седемнадесета точка: Предложение за награждаване и подпомагане на абитуриенти по повод 24 чай 2012 година  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 139:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Докладни записки от директора на ПГ за КОС “Алеко Константинов” град Балчик, с вх. № 31-09-15/10.05.2012 година; молба с вх. № 941-256-1/20.04.2012 г., както и списъци, представени от директорите на СОУ “Христо Ботев” Балчик и СОУ “Христо Смирненски” Оброчище, общински съвет  Балчик

РЕШИ:

1. Определя сумата 2550 лева като разход за награди на абитуриентите отличници за 2012 година (по 150.00 лева на човек), както следва:

1. Яница Колева Янкова                  СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

2. Яна Тодорова Тодорова               СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

3. Елена Симеонова Петрова           СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

4. Константин Борисов Костадинов                СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

5. Иван Стелиянов Стойчев            СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

6. Джо Дейвис Ганков Велчев         СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

7. Ралица Валентинова Златева       СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

8. Владомир Дончев Тодоров         СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

9. Пенко Валериев Пенков              СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

10. Деница Георгиева Димитрова   СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

11. Росица Севдалинова Росенова  СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

12. Андреана Василева Опралова   СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

13. Петя Илиева Петрова                СОУ “Хр. Ботев” Балчик    150.00 лв.

14. Пепа Вълкова Иванова              СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

15. Георги Николов Стамов            СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

16. Женя Георгиева Живкова         ПГ за КОС Балчик               150.00 лв.

17. Дияна Миленова Маринова       ПГ за КОС Балчик               150.00 лв.

Всичко:                                550.00 лв.

2. Определя сумата 1650.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално слаби семейства за 2012 година (по 150.00 лева на човек), както следва:

1. Васил Мирчев Митев                   СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

2. Ивелина Димитрова Йорданова  СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

3. Мария Димитрова Димитрова    СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

4. Фелиз Бейнур Акиф                     СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

5. Благовест Христов Радев            СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

6. Станислава Миростлавова Цветкова    СОУ с. Оброчище                      150.00 лв.

7. Мария Атанасова Станева           СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

8. Пенка Ангелова Вълкова            СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

9. Боян Иванов Василев                  СОУ с. Оброчище                                150.00 лв.

10. Исак Джендибал Исак                               ПК за КОС Балчик                150.00 лв.

11. Айхан Бейсим Апти                   ПК за КОС Балчик               150.00 лв.

                Всичко:                                1650.00 лв.

3. Определя сумата 980.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2012 година, както следва:

№        Училище                                                               Паралелка                     Бр. уч.             Лв./парал.

3.1. СОУ “Хр. Ботев” Балчик                         ХІІ А                                 25                250.00 лв.

3.2. СОУ “Хр. Ботев” Балчик                         ХІІ Б                                 17                170.00 лв.

3.3. СОУ “Хр. Смирненски” Оброчище        ХІІ А                                 25                250.00 лв.

3.4. ПГ за КОС гр. Балчик                              ХІІ А,Б                              31                                310.00 лв.

Всичко:                               4 бр. паралелки     98 учен.  980.00 лв.

4. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По осемнадесета точка: Приемане на решение на общински съвет  Балчик за частично финансиране на одобрен проект “Протегната ръка за помощ” на община Балчик по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 140:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „Протегната ръка за помощ”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001 -5.2.07-0089-С-0001 със средства на общинския бюджет в размер на 436,00 лв., представляващи неодобрените разходи, изплатени за по перо 2.2 „Разходи за командировки на лицата по 1.2 „Външни експерти/лектори/обучители”.

Решението е прието поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По деветнадесета точка: Предложение за предоставяне на община Балчик управлението на Архитектурно-парков комплекс “Двореца” Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 141:  На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик  предлага на Министерски съвет на Република България да предостави безвъзмездно за управление на Община Балчик имот – публична държавна собственост, с идентификатор 02508.7.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5 от 4.ІІ.2004 г. с площ от  183 488 кв.м., заедно с всички намиращи се в този имот сгради и съоръжения, представляващ Архитектурно-парков комплекс “Двореца” гр. Балчик.

Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Решението е прието със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Виктор Лучиянов,

Председател на

                                                                                                                          ОбС – Балчик

 

 

Коментарите са затворени.