Криминална страница

Jun 6th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

19-годишен, шофирал пиян

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 04.06.2012 г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за на­ла­га­не на на­ка­за­ние про­ба­ция на 19-го­ди­ш­ния Ал. Пл. Пр. от гр. Си­ли­с­т­ра. Мла­де­жът е об­ви­ня­ем за то­ва, че на 13.03.2012 г. око­ло 01,10 ч. в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Хюн­дай” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла. По на­д­ле­ж­ния ред би­ло ус­та­но­ве­но, че той е уп­ра­в­ля­вал с ал­ко­хол в кръ­в­та 1,71 про­ми­ла на хи­ля­да.

Про­ку­ра­ту­ра пре­д­ла­га об­ви­не­ни­е­то сре­щу Ал. Пр. да за­вър­ши със спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на де­ло­то в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Ако бъ­де одо­б­ре­но от съ­да, то ще има по­с­ле­ди­ци­те на вля­з­ла в си­ла при­съ­да.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га на си­ли­с­т­ре­не­ца да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за срок от 6 ме­се­ца. Про­ку­ра­ту­ра­та ис­ка още той да бъ­де ли­шен от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 6 ме­се­ца.

Ал. Пр. е ученик и не е осъждан

Кражба на чугунен капак

На­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 26-го­ди­ш­ни­те Ж. Юл. Н. и Р. М. Р. от гр. Бал­чик е на­с­ро­че­но  за раз­г­ле­ж­да­не на 04.06.2012 г. в Ра­йо­нен съд – Бал­чик. Сре­щу тях е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние от Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра за то­ва, че през ме­сец яну­а­ри 2011 г. в гр. Бал­чик, в съ­у­ча­с­тие ка­то из­вър­ши­те­ли, от но­во­и­з­г­ра­де­на ка­на­ли­за­ция за от­па­д­ни во­ди в ра­йо­на на квар­тал на гра­да, са от­не­ли чу­гу­нен ка­пак за ре­ви­зи­он­на ка­на­ли­за­ци­он­на ша­х­та на стой­ност 171 лв. от вла­де­ни­е­то фир­ма.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че два­ма­та по­д­съ­ди­ми би­ли без­ра­бо­т­ни и ня­ма­ли сре­д­с­т­ва. По та­зи при­чи­на през ме­сец яну­а­ри 2011 г. те ре­ши­ли да от­к­ра­д­нат же­ле­за. Би­ло през де­ня и по ка­на­ли­за­ци­я­та, ко­я­то се из­г­ра­ж­да­ла в квар­та­ла, ня­ма­ло ра­бо­т­ни­ци. Те взе­ли със се­бе си 5 ки­ло­г­ра­мов чук. Сти­г­на­ли до чу­гу­нен ка­пак на ре­ви­зи­он­на ка­на­ли­за­ци­он­на ша­х­та. На­ди­г­на­ли го и той се от­кър­тил сам от пан­ти­те си. Взе­ли го и тръ­г­на­ли към пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли. По пъ­тя го на­чу­пи­ли на пар­че­та с по­мо­щ­та на чу­ка. В пун­к­та оба­че им от­ка­за­ли да взе­мат ка­па­ка, за­то­ва два­ма­та из­х­вър­ли­ли пар­че­та­та.

Из­го­т­ве­на­та по де­ло­то съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че пре­д­ме­та на по­се­га­тел­с­т­во­то е на стой­ност 171 лв. по па­зар­ни це­ни към ме­сец яну­а­ри 2011 г.

Ж. Н. и Р. Р. са при­з­на­ли ви­на­та си на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Два­ма­та имат на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­т­ни са, не са се­мей­ни, не са осъ­ж­да­ни.

Кражба на цистерна от частен имот

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще за­се­да­ва на 01.06.2012 г. по на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 31-го­ди­ш­ния Ст. Ян. Ст. от гр. Ка­вар­на. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу не­го об­ви­не­ние за то­ва, че на 29.12.2010 г. в гр. Бал­чик при ус­ло­ви­я­та на по­в­тор­ност, чрез из­по­л­з­ва­не на то­ва­рен ав­то­мо­бил „Ре­но” е от­нел ме­тал­на ци­с­тер­на с вме­с­ти­мост 5 т., ко­я­то не се е на­ми­ра­ла под по­с­то­я­нен на­д­зор, и е на стой­ност 600 лв.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт през ля­то­то на 2010 г. Ст. Ст. ра­бо­тел в гр. Бал­чик и пъ­ту­вай­ки за гр. Ка­вар­на ви­дял от пъ­тя ци­с­тер­на­та. Тя би­ла мон­ти­ра­на в ло­зе­то, об­г­ра­де­но с мре­жа.

На 29.12.2010 г. по­д­съ­ди­ми­ят по­се­тил свой при­я­тел, кой­то из­вър­ш­вал тран­с­пор­т­ни ус­лу­ги и го по­мо­лил да из­во­зят ме­тал­на ци­с­тер­на до гр. До­б­рич. До­го­во­ри­ли се Ст. Ст. да за­п­ла­ти за ус­лу­га­та 150 лв. и два­ма­та по­те­г­ли­ли с то­ва­рен ав­то­мо­бил към имо­та на по­с­т­ра­да­лия. По­д­съ­ди­ми­ят обя­с­нил на сви­де­те­ля, че имо­тът и съ­о­ръ­же­ни­я­та в не­го са со­б­с­т­ве­ност на ба­ща му, кой­то е бо­лен и то­ва на­ла­га про­да­ж­ба­та на ци­с­тер­на­та. Той ка­зал, че е за­б­ра­вил клю­ча за по­р­та­та към имо­та и за­по­ч­нал де­мон­ти­ра­не­то на ог­ра­д­на­та мре­жа от ко­ло­ве­те.

Два­ма­та на­то­ва­ри­ли ци­с­тер­на­та с по­мо­щ­та на кран, мон­ти­ран на ка­ми­о­на. В До­б­рич Ст. Ст. я про­дал на пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли. Той по­лу­чил 306 лв. за ци­с­тер­на­та, ко­я­то те­жа­ла 800 кг.

На сле­д­ва­щия ден сви­де­те­лят раз­б­рал, че Ст. Ст. не е со­б­с­т­ве­ник на ве­щ­та, взел я от пун­к­та за из­ку­пу­ва­не и я вър­нал на со­б­с­т­ве­ни­ка й.

На­з­на­че­на по де­ло­то съ­де­б­но-оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ви­ла, че тя стру­ва 600 лв. по па­зар­ни це­ни към мо­мен­та на осъ­ще­с­т­вя­ва­не на де­я­ни­е­то.

Про­ку­ра­ту­ра­та по­со­ч­ва, че пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е из­вър­ше­но от Ст. Ст. при ус­ло­ви­я­та на по­в­тор­ност, за­що­то се явя­ва в 5-го­ди­ш­ния срок от осъ­ж­да­не­то му през де­кем­в­ри 2008 г. на про­ба­ция.

Ст. Ст. има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­ти, се­ме­ен е, осъ­ж­дан е.

Той се е при­з­нал за ви­но­вен при да­ва­не на ход на про­це­са през март 2012 г. и е из­ра­зил съ­жа­ле­ние за сто­ре­но­то. В пре­д­хо­д­но­то съ­де­б­но за­се­да­ние съ­дът е раз­пи­тал два­ма сви­де­те­ли и ве­що­то ли­це, из­го­т­ви­ло съ­де­б­но-оце­ни­тел­на­та ек­с­пер­ти­за. На за­се­да­ни­е­то днес пре­д­с­тои раз­пит на друг сви­де­тел по де­ло­то.

Среща на местни медиатори

При­ло­же­ни­е­то на ме­ди­а­ци­я­та об­съ­ди­ха за­ме­с­т­ник – пре­д­се­да­те­лят на Съ­ю­за на юри­с­ти­те в Бъл­га­рия и пре­д­се­да­тел на На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те Йо­сиф Ге­рон, Цве­тан­ка Спа­со­ва – гла­вен се­к­ре­тар на СЮБ и пре­д­се­да­тел на Цен­тъ­ра по ме­ди­а­ция към СЮБ на сре­ща с ме­ди­а­то­ри от До­б­рич и Бал­чик и ад­во­ка­ти от Ад­во­ка­т­с­ка ко­ле­гия – До­б­рич. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, бе до­ма­кин на пър­ва­та из­не­се­на в стра­на­та сре­ща на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на СЮБ и На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те с дей­с­т­ва­щи ме­ди­а­то­ри и ад­во­ка­ти.

Г-н Ге­рон обър­на вни­ма­ние на из­к­лю­чи­тел­на­та ро­ля на съ­да в про­кар­ва­не­то на ме­ди­а­ци­я­та в Бъл­га­рия ка­то на­со­ч­ва стра­ни­те към ме­ди­а­ци­я­та ка­то за­ко­но­во ус­та­но­вен спо­соб за раз­ре­ша­ва­не на спо­ро­ве по­ме­ж­ду им и ка­то въз­мо­ж­ност да по­л­з­ват об­ле­к­че­ние по дъл­жи­ма­та дър­жа­в­на та­к­са. На сле­д­ва­що мя­с­то ка­то одо­б­ря­ва по­с­ти­г­на­ти­те в про­це­ду­ра по ме­ди­а­ция спо­ра­зу­ме­ния. Об­съ­де­ни бя­ха про­б­ле­ми, свър­за­ни с раз­ли­ч­на­та съ­де­б­на пра­к­ти­ка при съ­би­ра­не на дър­жа­в­на та­к­са за одо­б­ря­ва­не на склю­че­но чрез ме­ди­а­ция спо­ра­зу­ме­ние по чл. 18 от За­ко­на за ме­ди­а­ция, ка­к­то и пре­д­ме­та на спо­ро­ве­те, по ко­и­то мо­же да се склю­чи из­вън­съ­де­б­на спо­го­д­ба.

На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те об­съ­ж­да с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то про­мя­на на Та­ри­фа №1 към За­ко­на за дър­жа­в­ни­те та­к­си, за да се ре­г­ла­мен­ти­ра раз­ме­ра на дъл­жи­ма­та дър­жа­в­на та­к­са при вна­ся­не в съ­да на спо­ра­зу­ме­ние, склю­че­но при ме­ди­а­ция, съ­о­б­щи г-н Ге­рон. Той из­ра­зи на­де­ж­да при пре­д­с­то­я­щи­те про­ме­ни на На­ка­за­тел­ния ко­декс да бъ­де пре­д­ви­де­но при­ло­же­ни­е­то на ме­ди­а­ци­я­та в на­ча­ло­то на про­из­во­д­с­т­во­то по на­ка­за­тел­ни де­ла с по­д­съ­ди­ми не­пъл­но­ле­т­ни и при пре­с­тъ­п­ле­ния, за ко­и­то се пре­д­ви­ж­да ле­ко на­ка­за­ние. По дан­ни на асо­ци­а­ци­я­та го­ди­ш­но в Бъл­га­рия се склю­ч­ват око­ло 400 ме­ди­а­ци­он­ни спо­го­д­би.

Цен­тъ­рът за ме­ди­а­ция към Съ­ю­за на юри­с­ти­те в Бъл­га­рия, кой­то до­се­га ор­га­ни­зи­ра кур­со­ве за ба­зо­во обу­че­ние на ме­ди­а­то­ри, ще про­ве­де през есен­та курс за спе­ци­а­ли­зи­ра­на се­мей­на ме­ди­а­ция. По-къ­с­но се пре­д­ви­ж­да и спе­ци­а­ли­зи­ран курс за ме­ди­а­ция в тру­до­во­то пра­во, съ­о­б­щи не­го­ви­ят пре­д­се­да­тел г-жа Спа­со­ва. Цен­тъ­рът по­д­дър­жа ба­за дан­ни за ме­ди­а­то­ри­те в стра­на­та и при за­пи­т­ва­ния от дър­жа­ва­та или чу­ж­би­на, пре­до­с­та­вя ин­фор­ма­ция за по­д­хо­дя­щия спе­ци­а­лист. Спо­ред г-жа Спа­со­ва ме­ди­а­ци­я­та ще на­ме­ри ши­ро­ко при­ло­же­ние при ре­ша­ва­не на тран­с­г­ра­ни­ч­ни спо­ро­ве.

Ме­ди­а­то­ри­те от До­б­рич и Бал­чик ко­мен­ти­ра­ха, че при раз­вод би тря­б­ва­ло да се ре­г­ла­мен­ти­ра за­дъл­жи­тел­но при­ло­же­ние на ме­ди­а­ция пре­ди де­ло­то. Спо­ред тях ме­ди­а­ци­я­та се осъ­ще­с­т­вя­ва най-тру­д­но при се­мей­ни спо­ро­ве, къ­де­то емо­ци­и­те во­дят по­ве­де­ни­е­то на стра­ни­те. Най-ле­с­но се при­ла­гал спо­со­бът за ре­ша­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни спо­ро­ве, къ­де­то е оп­ре­де­лящ ма­те­ри­ал­ни­ят ин­те­рес.

Нелицензиран търговец на цветни метали

На­ка­за­ние про­ба­ция на­ло­жи Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 21-го­ди­ш­ния Д. В. Д. от с. До­н­че­во, об­щи­на До­б­ри­ч­ка, ка­то одо­б­ри склю­че­но­то ме­ж­ду не­го и Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на на­ка­за­тел­но­то де­ло в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Д.В.Д. бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 29.07.2011 г. в с. Се­но­кос, об­щи­на Бал­чик е из­ку­пу­вал от­па­дъ­ци от чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли без ли­ценз, кой­то се изи­с­к­ва по За­ко­на за уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те, ка­то из­ку­пил 120 кг же­ле­з­ни от­па­дъ­ци от 49-го­ди­шен мъж.

Д.В.Д. ще тър­пи на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки – за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од.

В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че Д. Д. ня­мал сре­д­с­т­ва, за да из­дър­жа же­на­та, с ко­я­то жи­ве­ел на се­мей­ни на­ча­ла и де­те­то си. За­то­ва пъ­ту­вал с ав­то­мо­бил из се­ла­та и ку­пу­вал ме­тал­ни от­па­дъ­ци, ко­и­то по­с­ле про­да­вал на фир­ма, ли­цен­зи­ра­на за из­ку­пу­ва­не на цве­т­ни и чер­ни ме­та­ли.

На 29.07.2011 г. той тръ­г­нал за­е­д­но с при­я­тел­ка­та си за с. Се­но­кос да ку­пу­ва от­па­дъ­ци от ме­тал с лек ав­то­мо­бил „Опел Кор­са”. По­д­съ­ди­ми­ят уве­до­мя­вал за сво­я­та дей­ност по­с­ре­д­с­т­вом ме­га­фон. Той бил спрял пред до­ма на сви­де­тел, кой­то му про­дал ста­ри же­ле­з­ни пре­д­ме­ти – 2 ва­ре­ла, джан­та за то­ва­рен ав­то­мо­бил, де­т­с­ка шей­на и ла­ма­ри­на. Без да те­г­лят же­ля­зо­то, се до­го­во­ри­ли за це­на от 10 лв. и по­д­съ­ди­ми­ят му ги пла­тил. По-къ­с­но бил спрян в се­ло­то за по­ли­цей­с­ка про­вер­ка. Слу­жи­те­ли­те на ре­да на­ме­ри­ли ме­тал­ни­те от­па­дъ­ци в ко­ла­та. След из­зе­ма­не­то им те би­ли пре­те­г­ле­ни и се ус­та­но­ви­ло, са в ко­ли­че­с­т­во 120 кг.

Раз­с­ле­д­ва­не­то е изи­с­ка­ло ин­фор­ма­ция от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та, енер­ге­ти­ка­та и ту­ри­з­ма, от­къ­де­то от­го­во­ри­ли, че Д. В. Д. не е ли­цен­зи­ран да из­вър­ш­ва тър­го­в­с­ка дей­ност с чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли.

Д. Д. има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не ра­бо­ти, не­о­съ­ж­дан е.

Той при­з­на ви­на­та си пред Ра­йо­нен съд – Бал­чик, и за­я­ви, че до­б­ро­вол­но е по­д­пи­сал спо­ра­зу­ме­ни­е­то с про­ку­ра­ту­ра­та и се от­ка­з­ва от раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то по об­щия ред.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, одо­б­ри пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик спо­ра­зу­ме­ние, ка­то пре­це­ни, че то не про­ти­во­ре­чи на за­ко­на и мо­ра­ла.

Съ­дът по­с­та­но­ви от­па­дъ­ци­те, пре­д­мет на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то и ме­га­фо­нът, по­с­лу­жил за из­вър­ш­ва­не на уми­ш­ле­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние, да бъ­дат от­не­ти в по­л­за на дър­жа­ва­та.

3 подсъдими за кражба на агнета

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е на­с­ро­чил за раз­г­ле­ж­да­не на 23.05.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 35-го­ди­ш­ния Св. Ал. Г., 20-го­ди­ш­ния В. Г. Ас. и 35-го­ди­ш­ния Д. Т. Г. от с.  Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик. Три­ма­та са по­д­съ­ди­ми по об­ви­ни­те­лен акт на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, за то­ва, че при ус­ло­вие на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние на 26 сре­щу 27 март 2011 г. и ме­сец ап­рил 2011 г. в с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик, от ча­с­т­но двор­но мя­с­то и от гро­би­щен парк, чрез из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­ни те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва са от­не­ли 2 броя аг­не­та и 20 ме­т­ра по­цин­ко­ва­на ог­ра­д­на мре­жа на об­ща стой­ност 540 лв. Кра­ж­ба­та е из­вър­ше­на в съ­у­ча­с­тие ме­ж­ду три­ма­та ка­то съ­и­з­вър­ши­те­ли. В. Ас. и С. Г. ще от­го­ва­рят съ­що за кра­ж­ба на 20 м ог­ра­д­на мре­жа от гро­би­щ­ния парк на с. Об­ро­чи­ще. В. Ас. е по­д­съ­дим и за кра­ж­ба на дън­ки и 50 лв. За Св. Г. де­я­ни­я­та са из­вър­ше­ни при опа­сен ре­ци­див, а за В. Ас. са сто­ре­ни ка­то по­в­тор­но пре­с­тъ­п­ле­ние.

Рзсле­д­ва­не­то е ус­та­но­ви­ло, че на 26.03.2011 г. Св. Г. и Д. Г. са упо­т­ре­би­ли зна­чи­тел­но ко­ли­че­с­т­во ви­но, а ко­га­то то свър­ши­ло тръ­г­на­ли да ку­пят още не­що за пи­е­не. По пъ­тя сре­щ­на­ли В. Ас., кой­то им ка­зал, че знае къ­де има аг­не­та, да оти­дат да ги от­к­ра­д­нат. По­д­съ­ди­ми­те Св. Г. и Д. Г. се съ­г­ла­си­ли и за­е­д­но сти­г­на­ли до двор­но мя­с­то, со­б­с­т­ве­ност на жи­тел на се­ло­то. В. Ас. и Д. Г. вле­з­ли в дво­ра и из­ка­ра­ли две бе­ли аг­не­та без уш­ни мар­ки. Три­ма­та ги за­ка­ра­ли до бли­з­ка ре­ка, къ­де­то Св. Г. ги за­к­лал.

Три­ма­та оти­ш­ли до до­ма, къ­де­то жи­ве­ел на квар­ти­ра Д. Г., съ­бу­ди­ли со­б­с­т­ве­ни­ка и го по­мо­ли­ли с ма­га­ре­ш­ка­та му ка­ру­ч­ка, за да оти­дат за ал­ко­хол. Сви­де­те­лят впре­г­нал ка­ру­ца­та и ку­пи­ли 2 бу­тил­ки по 2 ли­т­ра би­ра от бен­зи­но­с­тан­ция. На връ­ща­не по­д­съ­ди­ми­те по­и­с­ка­ли да спрат до мя­с­то­то, къ­де­то би­ли за­к­ла­ни аг­не­та­та. Те ги на­то­ва­ри­ли на ка­ру­ца­та, а на со­б­с­т­ве­ни­ка й ка­за­ли, че не го ин­те­ре­су­ва от­къ­де са. Ед­но­то жи­во­т­но би­ло раз­то­ва­ре­но в до­ма му, а дру­го­то би­ло про­да­де­но на чо­век от се­ло­то за 40 лв. Три­ма­та по­д­съ­ди­ми из­пе­к­ли част от ос­та­ве­но­то аг­не, а дру­га­та си по­де­ли­ли.

Спо­ред по­ка­за­ни­я­та на со­б­с­т­ве­ни­ка на до­би­тъ­ка, ед­но­то аг­не е би­ло с те­г­ло 35 кг, а дру­го­то – 37 кг. На­з­на­че­на­та оце­нъ­ч­на ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че об­ща­та им стой­ност към мо­мен­та на кра­ж­ба­та е 396 лв.

През март 2011 г. Св. Г. и В. Ас. ре­ши­ли да из­вър­шат кра­ж­ба на ог­ра­д­на мре­жа от гро­би­щ­ния парк на с. Об­ро­чи­ще. С кле­щи те от­ря­за­ли 20 м, ко­и­то на­ви­ли на ру­ло и пре­не­с­ли до с. Цър­к­ва. Там я про­да­ли, но в хо­да на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во би­ла пре­да­де­на до­б­ро­вол­но от ку­пу­ва­ча. Съ­де­б­но-оце­нъ­ч­на­та ек­с­пер­ти­за по­со­ч­ва, че мре­жа­та стру­ва 144 лв.

На 03.09.2011 г. В. Ас. вля­зал в къ­ща­та на жи­тел на с. Об­ро­чи­ще. Око­ло 02,30 ч. со­б­с­т­ве­ни­кът го за­ва­рил в ста­я­та си на вто­рия етаж. В. Ас. бил взел дън­ки­те му и 50 лв., из­ва­де­ни от по­р­т­фей­ла му. По­с­т­ра­да­ли­ят го за­к­лю­чил  в ста­я­та си и уве­до­мил по­ли­ци­я­та. При­с­ти­г­на­ли­те слу­жи­те­ли на ре­да от­ве­ли В. Ас.

Три­ма­та по­д­съ­ди­ми се при­з­на­ват за ви­но­в­ни и са на­п­ра­ви­ли пъл­ни са­мо­п­ри­з­на­ния на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

145 фирми обявени в несъстоятелност

222 про­из­во­д­с­т­ва по не­съ­с­то­я­тел­ност са об­ра­зу­ва­ни в Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, в пе­ри­о­да 2000 – 2011 г. От тях 145 броя са за­вър­ши­ли с обя­вя­ва­не на фир­ми­те /ЕО­ОД, ООД, АД и ЕАД/ в не­съ­с­то­я­тел­ност, по­ка­з­ва ана­лиз на тър­го­в­с­ко­то от­де­ле­ние на съ­да.

Най-го­ля­мо по­с­тъ­п­ле­ние бе­ле­жи 2011 г. с 43 броя но­во­о­б­ра­зу­ва­ни де­ла по не­съ­с­то­я­тел­ност /19,36%/, сле­д­ват ги 2006 г. с 26 броя /11,71%/ и 2004 г. с 24 броя /10,81%/

50 де­ла са би­ли пре­к­ра­те­ни, по­ра­ди ли­п­са на ос­но­ва­ния за про­дъл­жа­ва­не на про­из­во­д­с­т­во­то по не­съ­с­то­я­тел­ност. По дру­ги­те 38 броя ис­ко­ве­те са от­х­вър­ле­ни.

За ци­ти­ра­ния пе­ри­од са при­к­лю­чи­ли 228 про­из­во­д­с­т­ва по не­съ­с­то­я­тел­ност /об­ра­зу­ва­ни за те­зи 12 го­ди­ни и ос­та­на­ли от пре­д­хо­д­ни/. Най-мно­го са за­вър­ши­ли­те през 2011 г. – 38 броя, 2010 г. – 24 броя и 2000 г. – 22 броя. В ед­но­ме­се­чен срок са би­ли ре­ше­ни 49 броя де­ла /21,49%/, в три­ме­се­чен срок – 68 броя /29,82%, за шест ме­се­ца – 54 де­ла, до 1 го­ди­на – 37 броя, а над 1 го­ди­на е про­дъл­жи­ло раз­г­ле­ж­да­не­то на 20 про­из­во­д­с­т­ва по не­съ­с­то­я­тел­ност /8,77%/.

През 2012 г. са за­по­ч­на­ти 4 про­из­во­д­с­т­ва по не­съ­с­то­я­тел­ност. Съ­ди­и­те от Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, про­дъл­жа­ват да ра­бо­тят по об­що 59 не­при­к­лю­чи­ли про­из­во­д­с­т­ва по не­съ­с­то­я­тел­ност.

Цигари без бандерол

На­ка­за­ние 8 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок, на­ло­жи Ра­йо­нен съд – Бал­чик, 57-го­ди­ш­ния Анг. П. Цв. от гр. Ве­ли­ко Тър­но­во. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 10.08.2011 г. в с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик в лек ав­то­мо­бил „Фи­ат”, пар­ки­ран на пар­кинг пред хо­тел, е дър­жал ак­ци­з­ни сто­ки без бан­де­рол, ка­къ­в­то се изи­с­к­ва по за­кон, а имен­но 190 броя ку­тии с ци­га­ри на­д­пис „style” и 172 броя ку­тии с ци­га­ри с на­д­пис „При­ма Люкс” на об­ща стой­ност 2 715 лв., ка­то слу­ча­ят е не­ма­ло­ва­жен. Съ­дът по­с­та­но­ви Анг. Цв. да за­п­ла­ти гло­ба в раз­мер на 2 715 лв., пре­д­с­та­в­ля­ва­щи еди­ни­ч­ния раз­мер на па­зар­на­та це­на на сто­ки­те, пре­д­мет на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то. Съ­дът по­с­та­но­ви те да бъ­дат от­не­ти в по­л­за на дър­жа­ва­та и уни­що­же­ни от Аген­ция „Ми­т­ни­ци”.

Пре­с­цен­тъ­рът уто­ч­ня­ва, че на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу Анг. Цв. бе раз­г­ле­да­но ка­то съ­к­ра­те­но­то съ­де­б­но сле­д­с­т­вие. По то­зи ред по­с­та­но­ве­но­то от съ­да на­ка­за­ние 1 го­ди­на ли­ша­ва­не от сво­бо­да е на­ма­ле­но с 1/3 и е оп­ре­де­ле­но той да из­тър­пи 8 ме­се­ца ус­ло­в­но.

По де­ло­то е ус­та­но­ве­но, че на 10.08.2011 г. два­ма сви­де­те­ли – по­ли­цаи в РУП – Ал­бе­на, са за­бе­ля­за­ли съм­ни­тел­но по­ве­де­ние на един от во­да­чи­те на ав­то­бус, от кой­то пред хо­тел сле­з­ли ту­ри­с­ти. Шо­фьо­рът взел чан­та и ог­ле­ж­дай­ки се по­до­з­ри­тел­но се на­со­чил към пар­кинг с ле­ки ав­то­мо­би­ли. Слу­жи­те­ли­те на ре­да на­п­ра­ви­ли про­вер­ка ка­то оти­ш­ли до ли­це­то в мо­мен­та, ко­га­то съ­щи­ят от­во­рил вра­та­та на лек ав­то­мо­бил „Фи­ат” с ве­ли­ко­тър­но­в­с­ка ре­ги­с­т­ра­ция. При про­вер­ка­та по­ли­ца­и­те ус­та­но­ви­ли, че той е со­б­с­т­ве­ник на ко­ла­та. Те ви­де­ли на за­д­на­та се­дал­ка сте­ко­ве с ци­га­ри, ко­и­то не би­ли с бъл­гар­с­ки бан­де­рол. Со­б­с­т­ве­ни­кът им обя­с­нил, че ку­пу­ва ци­га­ри­те от Ре­пу­б­ли­ка Ук­рай­на. На ме­с­то­п­ро­и­з­ше­с­т­ви­е­то бил из­ви­кан раз­с­ле­д­ващ по­ли­цай и от Анг. Цв. би­ли из­зе­ти 19 сте­ка със 190 ку­тии с ци­га­ри на­д­пис „style”, 16 сте­ка със 160 ку­тии и 2 сте­ка с 12 ку­тии ци­га­ри с на­д­пис „При­ма Люкс. Вси­ч­ки ку­тии с ци­га­ри би­ли за­пе­ча­те­ни с ук­ра­ин­с­ки бан­де­рол.

Анг. Цв. обя­с­нил, че си ку­пу­вал ци­га­ри от Ук­рай­на за ли­ч­на упо­т­ре­ба и за се­мей­с­т­во­то му. Те би­ли по-ев­ти­ни и с до­б­ро ка­че­с­т­во. По­д­съ­ди­ми­ят не се при­з­на­ва за ви­но­вен за пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то.

Оце­нъ­ч­на­та ек­с­пер­ти­за е ус­та­но­ви­ла, че об­ща­та стой­ност на ци­га­ри­те е 2 715 лв.

Страницата подготви: Кремена КАПРАЛОВА, пресаташе на Районен съд-Добрич

 

 

 

Коментарите са затворени.