Да твориш произведения – морски дарове

Jun 6th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ИЗКУСТВО

Ли­те­ра­тур­ни­ят клуб “Й.Кръ­ч­ма­ров” към ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” пре­д­с­та­ви пред бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка сво­я­та по­с­ле­д­на кни­ж­ка с по­е­зия и про­за, съ­б­ра­ни от Сте­ф­ка Кер­че­ва и Ни­ко­лай Мир­чев е ре­да­к­ти­ра­ни от по­с­ле­д­ния.  Вер­ни на при­н­ци­па да бъ­дат ис­тин­с­ки ав­то­ри­те са се по­с­та­ра­ли да по­ка­жат не­що но­во на чи­та­те­ли­те. Да­же ли­те­ра­тур­но­то че­те­не бе­ше при­д­ру­же­но от хо­ро­во­то из­пъл­не­ние на 3 пе­с­ни от „Не­с­по­кой­ни въл­ни” на клуб „Хи­нап” и ед­но ин­ди­ви­ду­ал­но из­пъл­не­ние – из­не­на­да на Пла­ме­на Бо­ри­с­ла­во­ва Ди­ми­т­ро­ва. Ед­на от хо­ро­ви­те пе­с­ни бе по текст на Цон­ка Си­в­ко­ва, член на ли­те­ра­тур­ния клуб, чи­я­то по­е­зия ста­на ем­б­ле­ма­ти­ч­на за па­т­ри­о­ти­ч­ни­те ни съ­г­ра­ж­да­ни.

В кни­ж­ка­та „Мор­с­ки да­ро­ве” ав­то­ри­те са по­ме­с­ти­ли по ня­кол­ко про­из­ве­де­ния, на­пи­са­ни през по­с­ле­д­на­та го­ди­на. То­ва са на­и­с­ти­на мор­с­ки да­ро­ве, с ко­и­то сме за­кър­ме­ни и ко­и­то це­ним и ува­жа­ва­ме, за­що­то са част от при­ро­да­та, от ко­я­то сме и ние.  Ав­то­ри­те са: Ан­чо Ан­чев, Ва­лен­тин Шал­тев, Вя­ра Ран­ге­ло­ва, Ге­ор­ги Йо­в­чев, Ге­ор­ги Йор­да­нов – Го­го, Ди­а­на Три­фо­но­ва, До­б­ри Ге­ор­ги­ев, Ен­чо Ди­ми­т­ров, Иван Ста­тев, Иве­ли­на Ни­ки­фо­ро­ва, Игор Ко­с­та­ди­нов, Ире­на Или­е­ва, Йор­дан­ка Си­ме­о­но­ва, Ли­ля­на Вла­е­ва, На­дя Ми­те­ва, Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, Ро­си­ца Тра­я­но­ва, Све­т­ла­на Ива­но­ва, Сте­ла Да­ко­ва Сто­я­но­ва, Сте­ф­ка Кер­че­ва-Сте­фа­но­ва, Цон­ка Си­в­ко­ва и Яна Ми­но­в­с­ка.

Ра­до­с­т­но­то е, че в клу­ба вля­зо­ха и мла­ди­те Яна, Игор, Ро­си­ца и Ер­син.

Положителното е, че има израстване на творците нагоре.

Пер­с­пе­к­ти­в­но е, че клу­бът се по­д­по­ма­га от чи­та­ли­ще­то и Об­щи­на­та.

И най-хубавото е, че местните поети и писатели творят за утвърждаване на своето его и авторитета на Общината.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.