Концерт, който изпълва душата

Jun 6th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Един не­би­вал по емо­ци­о­нал­ност и ши­ро­та на до­б­ру­джан­с­ка­та ду­ше­в­ност бе­ше го­ди­ш­ни­ят кон­церт на ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик.

Най-на­пред на сце­на­та из­ля­зо­ха хо­ри­с­т­ки­те от хор „До­б­ру­джан­ки” с нов ди­ри­гент, ме­с­т­но­то мо­ми­че Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва. Те из­пъл­ни­ха три пе­с­ни от ав­тен­ти­ч­ния ни на­ро­ден фол­к­лор. Бле­с­на­ха и ин­ди­ви­ду­ал­ни­те из­пъл­ни­тел­ки: Ма­рия Ар­мен­че­ва, Иван­ка Кар­по­ва, ду­ет Йор­дан­ка Зла­та­но­ва и Ма­рия Ки­ро­ва. При­я­т­на из­не­на­да бе из­пъл­не­ни­е­то на гай­да от но­во­о­б­ра­зу­ва­на­та шко­ла по то­зи ин­с­т­ру­мент. Сви­ри­ха Бо­ян Ан­ге­лов и Ка­лин Бо­я­нов.

Де­т­с­ка­та тан­цо­ва шко­ла пре­д­с­та­ви „Джи­но­в­с­ки танц”. С кой­то по­ка­за своя на­пре­дък и уме­ние за по-тру­д­ни тан­ци. Ан­сам­бъл „Ба­лик” из­пъл­ни лю­би­мия им, ка­к­то и на пу­б­ли­ка­та „До­б­ру­джан­с­ки танц”и „Гер­гьо­в­с­ки танц”, ко­и­то хо­ре­о­г­ра­ф­ка­та Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва бе из­пи­па­ла до съ­вър­шен­с­т­во. Ра­бо­т­ни­че­с­ки­ят ко­ле­к­тив „Ве­се­лие” ве­се­ло изи­г­ра „Шо­п­с­ки танц”и „Ки­т­ка от хо­ра”. Най-мла­ди­ят съ­с­тав „Троп-троп” по­ка­за на пу­б­ли­ка­та с тан­ци­те „Тра­кий­с­ка ръ­че­ни­ца”, „Ля­во­то хо­ро” и „Гра­о­в­с­ко хо­ро” как ще се пре­д­с­та­ви на те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран в съ­с­те­за­ние с ка­вар­на­лии. Е, бя­х­ме ра­зо­ча­ро­ва­ни, че не спе­че­ли­ха, въ­п­ре­ки че иг­ра­ха мно­го ен­ту­си­а­зи­ра­но. Все пак то­ва е про­щъ­пул­ник за най-мла­дия тан­цов ко­ле­к­тив.

В за­к­лю­че­ние про­з­ву­ча­ха „Ду­на­в­с­ки ри­т­ми” и „Ки­т­ка от хо­ра”, в ко­и­то взе­ха уча­с­тие вси­ч­ки тан­цьо­ри – от най-мал­ки­те по въз­раст до най-го­ле­ми­те.

Има хляб в чи­та­ли­щ­на­та дей­ност и то­ва се оча­к­ва да се де­мон­с­т­ри­ра на вто­рия фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Мо­ре от ри­т­ми”в Бал­чик, кой­то ще се про­ве­де от 21 до 23 се­п­тем­в­ри 2012 г.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.