Международен шахматен турнир “Албена 2012 година”

Jun 6th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, СПОРТ

От 26 май до 3 юни в КК”Ал­бе­на” се про­ве­де тра­ди­ци­он­ни­ят тур­нир по ша­х­мат. Уча­с­т­ва­ха 123 ша­х­ма­ти­с­ти от 20 дър­жа­ви. Сред уча­с­т­ни­ци­те има­ше 23 гро­с­май­с­то­ри, 24 ме­ж­ду­на­ро­д­ни май­с­то­ри и 13 фи­де­май­с­то­ри. От­к­ро­я­ва­ха се име­на­та на гро­с­май­с­то­ри от све­то­в­на кла­са  Иван Че­па­ри­нов, Мом­чил Ни­ко­лов, Ва­сил Спа­сов, Вла­ди­мир Ако­пян, Ти­г­ран Пе­т­ро­сян и ре­ди­ца дру­ги из­ве­с­т­ни ша­х­ма­ти­с­ти. За пър­ви път в тур­ни­ра уча­с­т­ва­ха и съ­с­те­за­те­ли от Ки­тай и Ин­дия.

В то­зи пре­с­ти­жен ша­х­ма­тен фо­рум взе­ха уча­с­тие и пре­д­с­та­ви­те­ли на ШК „Бал­чик”  мс На­й­ден До­б­рев /дву­к­ра­тен бал­кан­с­ки шам­пи­он/, Пла­мен Пе­т­ров /три­к­ра­тен об­ла­с­тен шам­пи­он за юно­ши и мла­де­жи/ и ме­с­т­ния пен­си­о­нер Иван Пей­чев.

До­б­ро пре­д­с­та­вя­не и на три­ма­та на­ши ша­х­ма­ти­с­ти. До 8-ия кръг мс На­й­ден До­б­рев се дви­же­ше чу­де­с­но. Осо­бе­но впе­ча­т­ля­ва­ща бе­ше по­бе­да­та му над ин­дий­с­кия ме­ж­ду­на­ро­ден май­с­тор Ашу­ин Яя­рам с рей­тинг 2470. С все­ки из­ми­нал тур­нир се ви­ж­да из­ра­с­т­ва­не­то на На­й­ден и е въ­п­рос на вре­ме той да по­к­рие два­та ба­ла за ме­ж­ду­на­ро­ден май­с­тор, а за­що не и за гро­с­май­с­тор.

Пла­мен Пе­т­ров се пре­д­с­та­ви на ни­во. Ус­пя да по­бе­ди по-кла­с­ни съ­пер­ни­ци и по­с­ти­г­на пре­с­ти­ж­но ре­ми с не­м­с­ки фи­де­май­с­тор.

Най-при­я­т­на­та из­не­на­да се ока­за  тре­ти­ят ни уча­с­т­ник   Иван Пей­чев. То­зи тур­нир бе­ше пър­ви от та­къв ви­сок ранг за не­го. Той по­с­ти­г­на три по­бе­ди и те му оси­гу­ри­ха 3-то мя­с­то в не­го­ва­та ка­те­го­рия. Иван Пей­чев по­лу­чи па­ри­ч­на на­г­ра­да. Тя му бе връ­че­на ли­ч­но от ор­га­ни­за­то­ра на тур­ни­ра г-н Жи­в­ко Ди­ми­т­ров.

Ша­х­ма­т­ни­ят фо­рум бе­ше спе­че­лен от гро­с­май­с­тор Вла­ди­мир Ако­пян. Вто­ри ос­та­на Иван Че­па­ри­нов, а тре­ти  Ти­г­ран Пе­т­ро­сян.

Бих ис­кал да бла­го­да­ря на Об­щи­на Бал­чик и на Об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик за пре­до­с­та­ве­ни­те сре­д­с­т­ва, с чи­я­то по­мощ се осъ­ще­с­т­ви уча­с­ти­е­то на пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ШК „Бал­чик”.

Красимир КИРЧЕВ

 

Коментарите са затворени.