СРАМ!

Jun 6th, 2012 | От | Category: ДРУГИ

При­я­те­ли, мла­ди бал­чи­к­лии, Вие ко­и­то се­га се за­ни­ма­ва­те със спорт и ви­ж­да­те вси­ч­ки мръ­со­тии в спор­т­ни­те сре­ди не се от­чай­вай­те ,ще на­ме­рим си­ли да пре­б­ро­дим и то­ва бла­то. Го­ле­ми­те дан­да­нии във во­лей­бо­ла имат своя при­чин­на обу­с­ло­ве­ност- ПА­РИ­ТЕ. Не­ка да тръ­г­нем и да ви­дим кой кой е във Б Ф по во­лей­бол. Дан­чо Ла­за­ров е шеф. Ина­че той е со­б­с­т­ве­ник на  стро­и­тел­на­та фир­ма “ Си­кон­ко” ко­я­то се по­я­ви през 90- го­ди­ни от “ни­що­то”. Та­ка се по­я­ви­ха  по­ч­ти вси­ч­ки пре­у­с­пе­ли “фир­ми “- с ге­не­зис ку­фар­че­та­та с чер­ве­ни па­ри,МВР и ДС.

За­що ми­с­ли­те  още не са из­ва­ди­ли до­си­е­та­та на пре­д­с­та­ви­те­ли­те на бъл­гар­с­кия би­з­нес? За­що­то те  са най ва­ж­ни­те , и най ин­те­ре­с­ни­те и те мо­де­ли­рат це­лия пре­ход.

За­ме­с­т­ни­ка на Ла­за­ров е Иво Кон­с­тан­ти­нов ( се­лян­че от Ду­п­ни­ш­ко) кой­то в сре­да­та на 90-те го­ди­ни ку­пи ця­ла ар­ма­да   ав­то­бу­си  за да об­с­лу­ж­ва  ре­до­в­ни ли­нии до Зап. Ев­ро­па. Как та­ка ед­но го­ло­б­ра­до мом­че  ус­пя да сто­ри то­ва, и обя­с­не­ни­е­то на то­зи “ге­ний” опи­ра до ДС.По”слу­чай­ност” е и со­б­с­т­ве­ник на ти­ма от Ду­п­ни­ца.  В  УС на  БФВ е и Мил­ко Бан­да­са­ров. Ще по­пи­та­те  ка­к­во раз­би­ра то­зи трап от  во­лей­бол? Ами бе­ше шеф на ОУ на МВР в Кър­джа­ли. До­с­та­тъ­ч­но!  Ще до­пъл­ня и г-н Къ­нев- пър­ви ви­це­п­ре­зи­дент на БФВ , чо­ве­кът за мо­к­ри по­ръ­ч­ки, ви­на­ги в сян­ка. Пе­ча­тар­с­ки бос, об­ла­жил се с най яки­те общ. по­ръ­ч­ки, съ­ве­т­ник на “ Го­це” за Чер­но­мор­с­ка­та икон. зо­на, (ма­кар да е от Ям­бол).В УС има още мно­го апа­ра­т­чи­ци и ста­ри чен­ге­та , ко­и­то ха­бер ня­мат от во­лей­бол, но уча­с­т­ват в да­ла­ве­ра­та. За пар­ла­ма е Д. То­нев- в хо­те­ла му от­ся­дат иг­ра­чи­те, Л. Га­нев-да­ла­ве­ра с еки­пи­те. Ка­то ло­в­ни ку­че­та на­ду­ши­ха яма­та око­ло уча­с­ти­е­то в све­то­в­на­та ли­га и ку­пи­ща­та па­ри от държ. су­б­си­дия . Скан­да­ла има ста­ра ис­то­рия.На­з­на­ча­ват Стой­чев в края на 2010г. и той на­с­то­я­ва (не­чу­ва­но) да раз­пре­де­ля су­ми­те ко­и­то по­с­тъ­п­ват във фе­де­ра­ци­я­та от спон­со­ри­те, ка­к­то и по ли­ния на  уча­с­ти­е­то на на­ци­о­на­ли­те в Све­то­в­на­та ли­га. Ла­за­ров оба­че пре­це­ня­ва че та­ка друг ще обе­ре пар­са­та и за­по­ч­ват чу­до­ви­щ­ни скан­да­ли. Но….се на­ме­с­ва Бат Бой­ко, кой­то  до­то­га­ва ня­ма пре­д­с­та­ва  за  гю­ве­ча  за­х­ран­вал сви­та­та на Ла­за­ров по­ве­че от 15год.                                       .   А Р. Стой­чев?. Чо­ве­кът кой­то пое ед­но кир­ли­во от­бор­че  в ед­но гра­д­че ка­то на­ше­то в Ита­лия и го ка­чи 3(три) пъ­ти на све­то­в­ния от­бо­рен връх!До­й­де в та­зи кло­а­ка, ос­та­ви ра­бо­та от ко­я­то по­лу­ча­ва ми­ли­о­ни в Ита­лия, за да по­д­го­т­ви хо­ра с го­ди­ни на­пред. Но…… се ока­за не­у­до­бен! За­п­ла­ха!  Ла­за­ров спре­т­на съ­ща­та мръ­со­тия на П. Кон­с­тан­ти­нов. Из­ра­с­нал в про­фе­сор­с­ко се­мей­с­т­во, ин­те­ли­ген­тен чо­век, раз­би­ра про­б­ле­ми­те на во­лей­бо­ла    и има ви­зия за бъ­де­ще­то. Той не е тъп ка­то оня де­бе­лак със син­джи­ра,  но му бе спре­т­нат но­мер със те­с­то­с­те­ро­на, без да се взе­ме под вни­ма­ние кол­ко вре­да ни се на­не­се в Пе­кин. Но Ла­за­ров , то­зи из­ку­сен апа­ра­т­чик   ус­пя  да оце­лее.  На­п­ра­ви бе­бе на  Де­бър­ли­е­ва(за срам на це­лия спорт), ко­я­то пък ис­ка­ше да ос­ре­б­ри кре­ва­т­ни­те емо­ции и да ста­не тре­нъ­ор на жен­с­кия нац. от­бор. Той не ус­пя да я на­ло­жи, тя ки­п­на и за­ми­на да иг­рае на се­вер.

– Дра­ги мла­ди при­я­те­ли , сти­га с то­ва” Ние” .  То­ва раз­ми­ва ви­на­та, и до­л­ни­те по­ми­я­ри с вър­те­ли­ви опа­ш­ки не мо­гат да бъ­дат пер­со­нал­но об­ви­ня­ва­ни.Аз съм бил спор­тист , и знам кол­ко е вре­д­на и най мал­ка­та не­с­п­ра­ве­д­ли­вост. Не ис­кам ,мла­ди мом­че­та  и мо­ми­че­та , да бъ­де­те обе­з­ве­ре­ни от дей­с­т­ви­я­та на те­зи ко­и­то дър­жат ко­ка­ла! На вси­ч­ки бъл­га­ри им е мъ­ч­но ,че един­с­т­ве­ния спорт в кой­то сме на ни­во се уни­що­жа­ва по най без­с­рам­ния на­чин. Ис­кам Ма­тей, Ра­до, Ан­д­рей и Те­ди да не се вър­нат и да по­ка­жат ха­ра­к­тер , въ­п­ре­ки апе­ла на ББ.

Сти­га с те­зи мръ­со­тии. Край­но вре­ме е!

Коментарите са затворени.