Учителите пенсионери празнуват

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За по­ре­д­на го­ди­на на 11 май за­ли­те на ре­с­то­рант “Ло­тос” се ог­ла­си­ха от тър­же­с­т­ве­на­та му­зи­ка на вдъ­х­но­ве­ния „Химн на Ки­рил и Ме­то­дий”, из­пъл­нен от учи­те­ли­те пен­си­о­не­ри на град Бал­чик и Об­щи­на­та. Тра­ди­ци­он­ни­ят пра­з­ни­чен обяд за­по­ч­на с при­ве­т­с­т­ве­ни сло­ва. Иван­ка Ата­на­со­ва по­з­д­ра­ви вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с емо­ци­о­нал­но сло­во, ци­ти­рай­ки от­къс от по­пу­ляр­ния ро­ман „Сър­це” на Ед­мон­до Де Ами­чис, в кой­то ба­ща­та съ­ве­т­ва си­на си как да по­чи­та и оби­ча своя учи­тел – „Про­из­на­сяй с по­чит име­то „учи­тел”, си­не!” Кол­ко ак­ту­ал­но!

Сло­во за без­с­мър­т­но­то де­ло на сла­вян­с­ки­те пър­во­у­чи­те­ли Ки­рил и Ме­то­дий про­из­не­се Ке­ран­ка Ген­че­ва, пре­д­се­да­тел на Клу­ба на учи­те­ли­те пен­си­о­не­ри, дъл­го­го­ди­ш­на учи­тел­ка и ди­ре­к­тор на ОСУ „Й.Йо­в­ков”- Ту­з­ла­та. Тя ак­цен­ти­ра вър­ху дей­но­ст­та на два­ма­та бра­тя – съ­з­да­ва­не­то на Сла­вян­с­ка­та аз­бу­ка и пре­во­да на Би­б­ли­я­та, епо­хал­ни съ­би­тия в чо­ве­ш­ка­та ис­то­рия. С по­з­д­ра­в­ле­ние и при­зив „Бъ­де­те бу­ди­те­ли, Бъл­га­рия има ну­ж­да от Вас” Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик на­по­м­ни ро­ля­та на учи­те­ля в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот ка­то ду­хо­вен бу­ди­тел. По­з­д­ра­ви­тел­но сло­во про­из­не­се и Ан­гел Съ­бев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в Бал­чик. По­с­ле­д­ва­ха раз­въл­ну­ва­ни сло­ва, при­д­ру­же­ни с по­е­зия, цве­тя и по­да­ръ­ци за ор­га­ни­за­то­ри­те на пра­з­ни­ка от учи­тел­с­ки­те клу­бо­ве на Ша­б­ла, Ка­вар­на, Кра­не­во, Об­ро­чи­ще, Се­но­кос.

С ху­ба­ви ду­ми, с по­же­ла­ние за здра­ве, дъл­го­ле­тие и ве­се­ло на­с­т­ро­е­ние към при­съ­с­т­ва­щи­те се обър­на и кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то обе­ща да по­ло­жи вси­ч­ки уси­лия за уре­ж­да­не на без­п­ла­т­ния до­с­тъп на бал­чи­к­лии до Дво­ре­ца. Въл­ну­ващ мо­мент бе­ше и сре­ща­та с на­чал­на­та му учи­тел­ка Ян­ка Гро­з­де­ва.

Пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние до­с­ти­г­на своя апо­гей с та­лан­т­ли­во­то из­пъл­не­ние на мал­кия ча­ро­в­ник  Але­к­сан­дър Та­нев, кой­то по­з­д­ра­ви учи­те­ли­те с пре­к­ра­с­но из­пъл­не­ние на две пе­с­ни и по­лу­чи бур­ни ак­ла­ма­ции от при­съ­с­т­ва­щи­те. Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва по­з­д­ра­ви вси­ч­ки по слу­чай пра­з­ни­ка със свое сти­хо­т­во­ре­ние. По­с­ле­д­ва­ха и дру­ги по­з­д­ра­в­ле­ния със сти­хо­ве и пе­с­ни, а ху­ба­ва­та му­зи­ка, хо­ра­та и тан­ци­те по­т­вър­ди­ха ма­к­си­ма­та, че въз­ра­ст­та не е по­д­в­ла­с­т­на на ду­ше­в­но­то бо­га­т­с­т­во и ще­д­рост.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.