Патронен празник

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

За пър­ва го­ди­на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во и кме­т­с­т­во­то в с.Стра­жи­ца, об­щи­на Бал­чик взе­ха ре­ше­ние 11 май да се че­с­т­ва ка­то па­т­ро­нен пра­з­ник на чи­та­ли­ще­то, за­що­то на то­зи ден е ро­ден Сте­фан Ка­ра­джа – ле­ген­да­рен бъл­гар­с­ки ге­рой, бо­рец за на­ци­о­нал­но ос­во­бо­ж­де­ние, па­т­рон на чи­та­ли­ще­то, би­в­ше­то учи­ли­ще и ко­не­за­вод. Та­зи го­ди­на се на­вър­ш­ват 172 г. от не­го­во­то ро­ж­де­ние.

То­ва спо­де­ли кме­тът на се­ло­то Шу­к­ри Шу­к­ри­ев в сво­е­то при­ве­т­с­т­ве­но сло­во към жи­те­ли­те и го­с­ти­те. Той не за­б­ра­ви да из­тъ­к­не ог­ром­но­то зна­че­ние на Ки­ри­ло-Ме­то­ди­е­во­то де­ло, ро­ля­та на ста­ро­бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, про­с­ве­та и кни­ж­ни­на. Из­раз за­до­вол­с­т­во и бла­го­дар­ност към ор­га­ни­за­то­ри­те, към уси­ли­я­та на чи­та­ли­щ­на­та се­к­ре­тар­ка Ди­ми­т­ри­ч­ка Ган­че­ва, за да се по­чу­в­с­т­ва пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние. Ако вър­нем лен­та­та на­зад, ще ви­дим, че то­зи пра­з­ник се е про­ве­ж­дал по мно­го тър­же­с­т­вен на­чин, съ­в­ме­с­т­но с учи­ли­ще­то. Се­га учи­ли­щ­ни­ят двор е пуст. Учи­ли­щ­на­та сгра­да стои са­мо­т­на и ру­ша­ща се. Ако мо­же­ше да го­во­ри, ще­ше да раз­ка­же мно­го въл­ну­ва­щи мо­мен­ти от учи­ли­щ­ния жи­вот.

За­то­ва си го­во­ри­х­ме и си спом­ни­х­ме с по­ра­с­на­ли­те ве­че мо­ми­че­та и мом­че­та в се­ло­то. Ня­кои от тях ве­че бя­ха съ­з­да­ли се­мей­с­т­ва. В очи­те на вси­ч­ки че­тях тъ­га и съ­жа­ле­ние, уп­рек към те­зи, ко­и­то им от­не­ха ро­д­но­то учи­ли­ще и въз­мо­ж­но­ст­та да се изя­вят твор­че­с­ки, да бъ­дат по­ле­з­ни.

Ед­на тъ­ж­на ра­в­но­с­ме­т­ка на фо­на на до­б­ра­та и сте­г­на­та ор­га­ни­за­ция, ху­ба­ва­та бъл­гар­с­ка му­зи­ка и пе­с­ни, ка­к­то и му­зи­кал­на­та про­г­ра­ма. Пър­ви от­к­ри тър­же­с­т­во­то Об­щин­с­ки­ят пен­си­о­нер­с­ки хор в гр.Бал­чик  с ди­ри­гент Т.То­до­ров. със сво­е­то из­пъл­не­ние на па­т­ри­о­ти­ч­ни пе­с­ни и вън­шен вид уча­с­т­ни­ци­те в хо­ра пре­ди­з­ви­ка­ха ува­же­ние и въз­хи­ще­ние. Про­з­ву­ча хим­нът на Ки­рил и Ме­то­дий, а след не­го мал­ко­то мо­ми­че Ха­зал Ми­ле­но­ва, 4-го­ди­ш­на от ЦДГ с.Стра­жи­ца раз­въл­ну­ва вси­ч­ки със сти­хо­т­во­ре­ние за бу­к­ви­ч­ки­те. Де­ца­та от по­д­го­т­ви­тел­на­та гру­па с ръ­ко­во­ди­тел Ва­лен­ти­на Же­ле­ва, из­пъл­ни­ха две пе­с­ни­ч­ки и раз­вя­ха зна­мен­ца. Не­тър­пе­лив да гра­б­не ми­к­ро­фо­на бе 72-го­ди­ш­ни­ят ме­с­тен из­пъл­ни­тел на на­ро­д­ни пе­с­ни бай Ан­гел, кой­то от­п­ра­ви своя по­з­д­рав към сво­и­те съ­се­ля­ни. Сво­ят по­з­д­рав по­д­не­се и хо­рът при пен­си­о­нер­с­ки клуб „Въз­ра­ж­да­не”гр.Бал­чик. Пра­з­ни­кът про­дъл­жи с из­пъл­не­ние на на­ро­д­ни пе­с­ни и хо­ра. Най-ин­те­ре­с­ни бя­ха де­ца­та, ко­и­то оби­ка­ля­ха мал­ки­те сер­гии с ла­ком­с­т­ва, ба­ло­ни, за­хар­ни пръ­чи­ци и пе­т­ле­та. Въз­ду­хът се из­пъл­ни с ми­рис на ска­ра, без ко­я­то ни ми­на­ва ни­то един пра­з­ник.

Тръ­г­вай­ки си, ос­та­нах с впе­ча­т­ле­ние, че то­ва бе­ше един ху­бав пра­з­ник за ме­с­т­но­то на­се­ле­ние, а въ­п­ро­сът за оце­ля­ва­не и съ­д­ба­та на чи­та­ли­ще­то ще бъ­де те­ма с про­дъл­же­ние.

Стела Д. СТОЯНОВА

 

Коментарите са затворени.