Нощ на музеите и галериите

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Та­зи го­ди­на Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят пра­з­ник „Но­щ­та на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те”, ще бъ­де от­бе­ля­зан от Ис­то­ри­че­с­кия му­зей в Бал­чик с от­к­ри­ва­не­то на са­мо­с­то­я­тел­на­та из­ло­ж­ба от ико­ни на Ро­сен Гер­ма­нов – Да­с­ка­ла. Съ­би­ти­е­то ще се съ­с­тои в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия в Бал­чик на 18 май – пе­тък от 18.00 ч., ка­то вра­ти­те на га­ле­ри­я­та ще ос­та­нат от­во­ре­ни до 22.00 ч./вход сво­бо­ден/.

На вни­ма­ни­е­то на по­се­ти­те­ли­те ще бъ­дат и дру­ги­те две на­с­то­я­щи ек­с­по­зи­ции – жи­во­пис и пла­с­ти­ки на бра­тя Ка­за­ко­ви и ре­т­ро­с­пе­к­ти­в­на­та из­ло­ж­ба „Ехо от ми­на­ло­то” от фон­да на га­ле­ри­я­та. За­по­вя­дай­те !

 

Коментарите са затворени.