Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик

с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство

в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик

* Бюджет на проекта – 817 885, 68 лв.;

* Раз­хо­ди за стро­и­тел­с­т­во – 570 849,99 лв.;

* Раз­хо­ди за обо­ру­д­ва­не – 78 068,08 лв.;

*Срок на изпълнение – 24 месеца;

* Местоположение – УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик

* Об­ща цел на про­е­к­та  – Об­ща­та цел на на­с­то­я­щи­ят про­ект е да се съ­з­да­де по­д­хо­дя­ща и ефе­к­ти­в­на со­ци­ал­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик, ко­я­то да оси­гу­ри пре­до­с­та­вя­не на нов вид ре­зи­ден­т­ни и съ­пъ­т­с­т­ва­щи ус­лу­ги в об­щ­но­ст­та. Про­е­к­тът до­при­на­ся пря­ко за про­це­са на де­ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­за­ция на де­ца и мла­де­жи с ув­ре­ж­да­ния, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа и на­с­та­не­ни в ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД и за по­с­ти­га­не на це­ли­те на На­ци­о­нал­на­та стра­те­гия „Ви­зия за де­ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­за­ция на де­ца­та в Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия”.

* Чрез осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на про­е­к­та, Об­щи­на Бал­чик ще до­при­не­се за ус­той­чи­во­то и ин­те­г­ри­ра­но раз­ви­тие на гра­да и до съ­ще­с­т­ве­но по­до­б­ря­ва­не на ка­че­с­т­во­то на жи­вот и жи­з­не­на­та сре­да на до 12+2 де­ца и и мла­де­жи с ув­ре­ж­да­ния над 3 год.;

* В дъл­го­с­ро­чен ас­пект про­е­к­тът ще до­при­не­се, ма­кар и ог­ра­ни­че­но за по­до­б­ря­ва­не на чо­ве­ш­кия ка­пи­тал и па­за­ра на тру­да в ра­йо­на на Бал­чик. То­ва, от своя стра­на ще спо­мо­г­не за на­ма­ля­ва­не на со­ци­ал­на­та це­на, ко­я­то дър­жа­ва и об­щи­на пла­щат всле­д­с­т­вие на тру­д­на­та со­ци­ал­на и ико­но­ми­че­с­ка ин­те­г­ра­ция на мла­де­жи­те с ув­ре­ж­да­ния, от­г­ле­да­ни в де­т­с­ки до­мо­ве.

* Про­е­к­тът ще до­при­не­се и за по­ви­ша­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния ка­па­ци­тет на Об­щи­на Бал­чик по от­но­ше­ние на пла­ни­ра­не и уп­ра­в­ле­ние на со­ци­ал­ни ус­лу­ги в по­л­за на об­щ­но­ст­та.

* Про­е­к­тът ще до­при­не­се и за по­ви­ша­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ния ка­па­ци­тет на Об­щи­на Бал­чик по от­но­ше­ние на пла­ни­ра­не и уп­ра­в­ле­ние на со­ци­ал­ни ус­лу­ги в по­л­за на об­щ­но­ст­та.

* Про­е­к­тът ще до­при­не­се и до по-ши­ро­ко спа­з­ва­не на пра­ва­та на де­ца­та, га­ран­ти­ра­ни от ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те кон­вен­ции, по ко­и­то Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия е стра­на (Кон­вен­ция на ООН за пра­ва­та на де­те­то, Кон­вен­ция на ООН за пра­ва­та на хо­ра с ув­ре­ж­да­ния) и до пре­о­до­ля­ва­не на съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те ди­с­к­ри­ми­на­ци­он­ни мо­де­ли в об­ра­зо­ва­ни­е­то.

* Спе­ци­фи­ч­ни це­ли на про­е­к­та

Спе­ци­фи­ч­на­та цел на на­с­то­я­що­то про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние е  по­до­б­ря­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­вот и жи­з­не­на­та сре­да на де­ца над 3 год. и мла­де­жи с ув­ре­ж­да­ния чрез из­г­ра­ж­да­не на Цен­тър за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип за до 12+2 де­ца с ув­ре­ж­да­ния. Цен­тъ­рът ще пре­д­с­та­в­ля­ва ре­зи­ден­т­на фор­ма на гри­жи за де­ца, за ко­и­то са из­чер­па­ни въз­мо­ж­но­с­ти­те за оси­гу­ря­ва­не на се­мей­на сре­да. В не­го те ще по­лу­чат не­об­хо­ди­ма­та им еже­д­не­в­на и ин­ди­ви­ду­а­ли­зи­ра­на гри­жа и по­д­к­ре­па за ли­ч­но­с­т­но съ­з­ря­ва­не и из­г­ра­ж­да­не на уме­ния за са­мо­с­то­я­те­лен и не­за­ви­сим жи­вот (в слу­ча­и­те, къ­де­то то­ва е въз­мо­ж­но). Ор­га­ни­зи­ра­не­то на жи­во­та и ус­лу­ги­те в не­го са на­со­че­ни към съ­з­да­ва­не­то на ус­ло­вия и на­г­ла­си на де­ца­та за ра­в­но­по­с­та­ве­но уча­с­тие в жи­во­та на ме­с­т­на­та об­щ­ност.

*Це­ле­ва гру­па – Це­ле­ва­та гру­па по на­с­то­я­щия про­ект ще бъ­дат 12+2 де­ца, ко­и­то в мо­мен­та са на­с­та­не­ни в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ин­с­ти­ту­ции (ДМСГД, ДДУИ, ДДФУ) и са ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа. В съ­о­т­ве­т­с­т­вие със за­ло­же­ни­те це­ли и стре­ме­жът при­о­ри­те­т­но да бъ­дат из­ве­де­ни от ин­с­ти­ту­ци­и­те де­ца­та с ув­ре­ж­да­ния, те се явя­ват и ос­но­в­на це­ле­ва гру­па и по на­с­то­я­щия про­ект. То­ва ще бъ­дат де­ца, за ко­и­то е ус­та­но­ве­но, че е не­въз­мо­ж­но да бъ­дат  вър­на­ти в се­мей­с­т­ва­та си или да бъ­дат на­с­та­не­ни в при­е­мен ро­ди­тел. В об­щия слу­чай то­ва де­ца с ком­п­ле­к­с­ни ув­ре­ж­да­ния и/или хро­ни­ч­ни здра­в­ни за­бо­ля­ва­ния, за ко­и­то на­ми­ра­не­то на по­д­хо­дя­щи при­ем­ни се­мей­с­т­ва е из­к­лю­чи­тел­но тру­д­но.

* На те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик ня­ма из­г­ра­де­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на ин­с­ти­ту­ция за от­г­ле­ж­да­не на де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа. По та­зи при­чи­на, де­ца­та ро­дом от Бал­чик, са раз­пре­де­ле­ни по бли­з­ки­те до­мо­ве на те­ри­то­ри­я­та на Об­ласт До­б­рич. Те са че­ти­ри: ДМСГД – гр. До­б­рич, общ. До­б­рич, ДДЛРГ в гр. До­б­рич и в с. Ов­ча­ро­во, общ. До­б­ри­ч­ка, ка­к­то и ДДУИ – с. Кру­ша­ри, общ. Кру­ша­ри.

* Дру­га це­ле­ва гру­па, ма­кар и с по-дъл­го­с­ро­ч­но въз­дей­с­т­вие ще бъ­де пер­со­на­лът, кой­то ще бъ­де на­ет да ра­бо­ти в цен­тъ­ра. Той мо­же да бъ­де съ­с­та­вен от слу­жи­те­ли, ид­ва­щи от за­к­ри­ти­те ин­с­ти­ту­ции или да бъ­де на­пъл­но нов за си­с­те­ма­та. То­ва ще бъ­де изя­с­не­но на сле­д­ва­щия етап, ко­га­то ЦНСТ е го­тов да за­ра­бо­ти.

Основни дейности по проекта:

-Дей­ност 1: Ор­га­ни­за­ция и уп­ра­в­ле­ние;

-Дей­ност 2: Ин­фор­ма­ция и пу­б­ли­ч­ност;

-Дей­ност 3: По­д­го­то­в­ка на те­х­ни­че­с­ки про­ект за из­г­ра­ж­да­не на ЦНСТ;

– Дей­ност 4: По­д­го­то­в­ка и про­ве­ж­да­не на тръ­ж­ни про­це­ду­ри;

– Дей­ност 5: Из­вър­ш­ва­не на СМР;

– Дей­ност 6: Стро­и­те­лен на­д­зор;

-Дей­ност 7 При­е­ма­не и въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на из­пъл­не­ни­те СМР;

-Дейност 8:  Доставка на оборудване;

-Дейност 9:  Одит ;

-Дей­ност 10  Ав­тор­с­ки на­д­зор.

* За сградата:

Ре­ше­ни­е­то на спе­ци­фи­ч­ни­те фун­к­ци­о­нал­ни изи­с­к­ва­ния за сгра­да­та и по­ме­ще­ни­я­та на ЦНСТ е ка­к­то сле­д­ва:

1. Сгра­да­та се на­ми­ра в ра­йон, за­с­т­ро­ен с па­нел­ни жи­ли­щ­ни бло­ко­ве, ко­и­то след са­ни­ра­не­то при­до­би­ват по-пъ­с­т­ра съ­в­ре­мен­на ви­зия. Ар­хи­те­к­ту­ра­та на ЦНСТ съ­о­т­ве­т­с­т­ва на но­во­и­з­г­ра­де­ни­те сгра­ди в бли­зост и хар­мо­ни­зи­ра на окол­на­та сре­да в ра­йо­на.

2. Въ­п­ре­ки ог­ра­ни­че­ни­те раз­ме­ри на имо­та – са­мо 1150 кв.м., при за­с­т­ро­е­на площ 507.5 кв.м. са оси­гу­ре­ни 46% озе­ле­не­ни пло­щи,  офор­ме­ни ка­то гра­ди­ни.

3. Сгра­да­та е про­е­к­ти­ра­на на един етаж, без стъ­па­ла, ка­то е оси­гу­ре­на пъл­на до­с­тъ­п­ност за хо­ра в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние.

4. Про­е­к­тът съ­з­да­ва по­д­хо­дя­щи ус­ло­вия за жи­вот на де­ца с оби­чай­ни­те за­ни­ма­ния за раз­ли­ч­ни­те въз­ра­с­ти – мал­ки де­ца, на­ча­лен курс на обу­че­ние, тий­ней­джъ­ри и пр.;

5. Раз­по­ло­же­ни­е­то на по­ме­ще­ни­я­та оси­гу­ря­ва до­ма­ш­на ат­мо­с­фе­ра и ус­ло­вия за жи­вот, бли­з­ки до се­мей­ни­те;

6. Сгра­да­та на ЦНСТ за 14 де­ца е ре­ше­на на три гру­пи, ко­и­то имат из­ве­с­т­на са­мо­с­то­я­тел­ност и ле­сен и оси­гу­рен до­с­тъп до об­щи­те за вси­ч­ки по­ме­ще­ния – об­ща тра­пе­за­рия с гор­но ос­ве­т­ле­ние, ку­х­ня, пе­рал­ня и скла­до­ви по­ме­ще­ния, стаи за де­жу­рен въз­пи­та­тел,  ад­ми­ни­с­т­ра­ция и WC за пер­со­на­ла;

7. Вся­ка гру­па е обо­со­бе­на ка­то са­мо­с­то­я­тел­но жи­ли­ще с 3 спал­ни по­ме­ще­ния, ба­ня, ко­ри­дор и дне­в­на;

8. Ос­тъ­к­ле­ни­те въ­т­ре­ш­ни вра­ти и ви­т­ри­ни оси­гу­ря­ват ле­с­но на­б­лю­де­ние от стра­на на пер­со­на­ла на оби­та­те­ли­те и въз­мо­ж­ност за ле­сен до­с­тъп до вся­ко по­ме­ще­ние;

9. Ар­хи­те­к­тур­но­то ре­ше­ние пре­д­ви­ж­да са­мо из­то­ч­но, юж­но и  за­па­д­но из­ло­же­ние на спал­ни­те по­ме­ще­ния, дне­в­на­та и тра­пе­за­ри­я­та.

Устойчивост

Про­е­к­тът ще има трай­но въз­дей­с­т­вие вър­ху це­ле­ва­та те­ри­то­рия, тъй ка­то ще да­де на­ча­ло­то на един мно­го ва­жен со­ци­а­лен и об­ще­с­т­вен про­цес, а имен­но из­г­ра­ж­да­не на съ­в­ре­мен­на со­ци­ал­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, ко­я­то ще по­з­во­ли аде­к­ва­т­на гри­жа и по­мощ на уя­з­ви­ми­те гру­пи в об­щ­но­ст­та. Към мо­мен­та в Об­щи­на Бал­чик со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги, ко­и­то се пре­до­с­та­вят за де­ца в риск са сил­но ог­ра­ни­че­ни и се све­ж­дат до про­г­ра­ми­те за до­ма­шен по­мо­щ­ник, ли­чен и со­ци­а­лен аси­с­тент, ко­и­то съ­що не мо­гат да об­х­ва­нат вси­ч­ки ну­ж­да­е­щи. По от­но­ше­ние на дей­с­т­ва­щи ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то пре­до­с­та­вят ре­зи­ден­т­ни ус­лу­ги, та­ки­ва на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та не­съ­ще­с­т­ву­ват. В то­зи сми­съл на­с­то­я­щия про­ект ще има ог­ром­но зна­че­ние ка­к­то за ад­ми­ни­с­т­ра­ци­и­те, ко­и­то от­го­ва­рят за со­ци­ал­ни­те дей­но­с­ти в ра­йо­на, та­ка и за ди­ре­к­т­ни­те це­ле­ви гру­пи. Чрез не­го ще се по­с­та­ви на­ча­ло­то на пре­до­с­та­вя­не­то на ка­че­с­т­ве­но но­ви ус­лу­ги, пре­д­на­з­на­че­ни за де­ца с ув­ре­ж­да­ния и ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ки гри­жи, ко­и­то:

* Ще га­ран­ти­рат пра­ва­та на де­ца­та с ув­ре­ж­да­ния;

* Ще оси­гу­рят до­с­тъп до по-ка­че­с­т­ве­ни об­ра­зо­ва­тел­ни и ме­ди­цин­с­ки ус­лу­ги;

* Ще оси­гу­рят съ­в­ре­мен­на и до­с­тъ­п­на ар­хи­те­к­тур­на сре­да за де­ца с фи­зи­че­с­ки ув­ре­ж­да­ния, ка­то по­ви­ши зна­чи­тел­но те­х­ния ком­форт и ка­че­с­т­во на жи­вот;

* Из­г­ра­ж­да­не­то на ЦНСТ в жи­ли­щ­на зо­на ще оси­гу­ри от­ли­ч­ни ус­ло­вия за со­ци­ал­на ин­те­г­ра­ция на де­ца­та и ще се пре­о­до­лее ед­на от ос­но­в­ни­те сла­бо­с­ти на на­с­то­я­щи­те ин­с­ти­ту­ции – от­да­ле­че­ност и изо­ли­ра­ност от об­щ­но­ст­та;

* Жи­во­тът в ЦНСТ ще до­б­ли­жи де­ца­та с и без ув­ре­ж­да­ния ма­к­си­мал­но до се­мей­на­та сре­да, ка­то по то­зи на­чин ще се спо­мо­г­не за тя­х­но­то со­ци­ал­но вклю­ч­ва­не в един по-дъл­го­с­ро­чен пе­ри­од.

Равни възможности

* На­с­то­я­щи­ят про­ект до­при­на­ся в мно­го ви­со­ка сте­пен към ев­ро­пей­с­ки­те по­ли­ти­ки на­со­че­ни към ут­вър­ж­да­ва­не на ра­в­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти. Ос­но­в­ни­те дей­но­с­ти по про­е­к­та ще оси­гу­рят не­об­хо­ди­ма­та со­ци­ал­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра за пре­до­с­та­вя­не на со­ци­ал­ни ус­лу­ги, на­со­че­ни към де­ца с ув­ре­ж­да­ния, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа.  Про­е­к­тът се явя­ва ва­ж­на стъ­п­ка към по­с­ти­га­не це­ли­те на де­ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­за­ци­я­та на де­ца­та в рам­ки­те на те­ри­то­ри­я­та на гр. Бал­чик и оси­гу­ря­ва­не на ус­той­чи­ви пре­д­по­с­та­в­ки за ра­в­ни въз­мо­ж­но­с­ти за те­зи де­ца. До­с­тъ­път до ка­че­с­т­ве­ни ус­лу­ги в сфе­ра­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то и ме­ди­цин­с­ко­то об­с­лу­ж­ва­не, по­лу­ча­ва­не­то на пси­хо­ло­ги­че­с­ка по­д­к­ре­па и по­д­хо­дя­щи би­то­ви ус­ло­вия са не­об­хо­ди­ми­те ус­ло­вия за по­с­ле­д­ва­що со­ци­ал­но вклю­ч­ва­не и ин­те­г­ра­ция в жи­во­та на об­щ­но­ст­та.

То­зи до­ку­мент е съ­з­да­ден в рам­ки­те на про­ект по До­го­вор № BG161PO 001/1.1-12/2011/017 „Цен­тър за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип (ЦНСТ) – гр. Бал­чик с ка­па­ци­тет 14 де­ца и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на при­ле­жа­що­то двор­но про­с­т­ран­с­т­во в УПИ III, кв. 148, ж.к. Ба­лик”, кой­то се осъ­ще­с­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма Ре­ги­о­нал­но  раз­ви­тие” 2007-2013 г.,  съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз чрез Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие. Ця­ла­та от­го­вор­ност за съ­дър­жа­ни­е­то на пу­б­ли­ка­ци­я­та се но­си от Об­щи­на Бал­чик и при ни­ка­к­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва не мо­же да се счи­та, че то­зи до­ку­мент от­ра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и Уп­ра­в­ля­ва­щия  ор­ган.”

“Рехабилитация и благоустрояване на улици:

”Иван Вазов”, “Д-р Зл. Петков”, “Г. Бенковски”, “Хр. Ботев” и “Дунав”,

Рехабилитация на два паркинга, встрани от улици “Д-р Зл. Петков” и “Г. Бенковски”,

Изграждане на места за отдих в близост

 до ул. “Г. Бенковски” – гр. Балчик

Съ­с­то­я­ни­е­то на улу­ци­те в град Бал­чик  бе край­но не­за­до­во­ли­тел­но: Ас­фал­то­ва­та на­с­тил­ка бе с мно­же­с­т­во ком­п­ро­ме­ти­ра­ни уча­с­тъ­ци, ка­то на ме­с­та тя из­ця­ло ли­п­с­ва­ше по­ра­ди из­но­с­ва­не, бор­дю­ри­те бя­ха раз­ру­ше­ни и раз­к­ри­ве­ни и не сле­д­ва­ха то­ч­но бор­дюр­ни­те ли­нии по ре­гу­ла­ци­он­ния план.  Тро­то­ар­ни­те пло­ч­ки съ­що се по­д­ме­ни­ха.  Из­пъл­не­ни­е­то на дей­но­с­ти­те по Про­е­к­та  до­при­не­се  за по­до­б­ря­ва­не фи­зи­че­с­ка­та сре­да на град Бал­чик и се  оси­гу­ри по­ве­че ме­с­та за пар­ки­ра­не, осо­бе­но през ле­т­ни­те ме­се­ци,  уве­ли­чи­ха се въз­мо­ж­но­с­ти­те за от­дих на жи­те­ли­те и го­с­ти­те на град Бал­чик в бе­зо­па­с­на, при­ро­до­съ­о­б­ра­з­на сре­да.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Да се по­до­б­ри фи­зи­че­с­ка­та сре­да на град Бал­чик ка­то пре­д­по­с­та­в­ка за ус­той­чи­во со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ко раз­ви­тие и  по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­во­та.

СПЕ­ЦИ­ФИ­Ч­НИ ЦЕ­ЛИ НА ПРО­Е­К­Т­НО­ТО ПРЕ­Д­ЛО­ЖЕ­НИЕ:

* Да се на­ма­лят ри­с­ко­ве­те и по­ви­ши при­в­ле­ка­тел­но­ст­та на гра­д­с­ка­та сре­да на Бал­чик чрез ре­ха­би­ли­та­ция на ули­ци, „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков”, „Иван Ва­зов”, „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”, „Хри­с­то Бо­тев” и “Ду­нав”.

* Да се съ­з­да­дат по­ве­че въз­мо­ж­но­с­ти за пар­ки­ра­не и от­дих в град Бал­чик чрез   ре­ха­би­ли­та­ция на два пар­кин­га встра­ни от ули­ци „Д-р Зла­т­ко Пе­т­ков” и „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки” и из­г­ра­ж­да­не на гра­ди­на и по­г­ле­д­на пло­ща­д­ка.

* Да се оси­гу­ри до­с­тъп и сво­бо­да на пре­д­ви­ж­ва­не­то за ли­ца с ув­ре­ж­да­ния.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Целевите групи по настоящето проектно предложение се явяват:

•Жителите на Община Балчик .

• Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш, хо­те­ли­е­ри и ре­с­то­ран­тьо­ри от об­щи­на­та и об­ла­ст­та

• Хората с увреждания от гр. Балчик

• Ин­ве­с­ти­то­ри – чу­ж­де­с­т­ран­ни и ме­с­т­ни

• 200 000 ту­ри­с­ти, по­се­ща­ва­щи Бал­чик го­ди­ш­но

ДЕЙНОСТИ

ПО ПРОЕКТА

1.РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ И БЛА­ГО­У­С­Т­РОЙ­С­Т­ВО НА СРЕ­ДА­ТА НА ГРАД БАЛ­ЧИК

Рехабилитираха се 5 улици в град Балчик:

– Улица „Дунав” – у-к от км 0+000 до км 2+695;

– Улица „Д-р Златко Петков”- у-к от км 0+000 до км 0+767,46;

– Улица „Иван Вазов”- у-к от км 0+000 до км 0+420,45;

– Улица „Георги Бенковски”- у-к от км 0+000 до км 1+107,93;

– Улица „Христо Ботев”- у-к от км 0+000 до км 0+787,52.

Реконструкцията на уличната мрежа обхвана извършването на следните видове операции:

• Фрезоване

• По­ла­га­не на би­тум­на емул­сия вър­ху ули­ч­но­то ле­г­ло.

• Ас­фал­ти­ра­не на ули­ци­те

• Де­мон­ти­ра­не на ста­ри съ­ще­с­т­ву­ва­щи бор­дю­ри и тро­то­ар­на на­с­тил­ка и из­г­ра­ж­да­не на но­ви

• Из­г­ра­ж­да­не на до­с­тъ­п­на сре­да за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния

• По­ла­га­не на по­с­то­ян­на вер­ти­кал­на си­г­на­ли­за­ция и хо­ри­зон­тал­на мар­ки­ро­в­ка

Рехабилитацията на два паркинга встрани от улици „Д-р Златко Петков”

• По­ла­га­не на ас­фал­то­ва на­с­тил­ка

• По­ла­га­не на бор­дю­ри

• Мар­ки­ра­не на пар­кин­ги­те

Из­г­ра­ж­да­не­то на ме­с­та за от­дих в бли­зост до ул. „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”, вклю­ч­ва:

• Подобект  „Градина”  – възстановяване на двете алеи, тревните площи и изграждане на детски кът

• Подобект „Изгледна площадка – да­де­ни­ят по­до­бект пре­д­с­та­в­ля­ва­ше пу­с­то мя­с­то с три ки­па­ри­са, раз­по­ло­же­но над стръ­мен скат на ул. „Ге­ор­ги Бен­ко­в­с­ки”, къ­де­то се от­к­ри­ва кра­си­ва да­ле­ч­на па­но­ра­ма. В мо­мен­та обе­к­та е пре­вър­нат в чу­д­на пло­ща­д­ка с из­г­лед към мо­ре­то.

2.  ПРО­ВЕ­Ж­ДА­НЕ НА СТРО­И­ТЕ­ЛЕН НА­Д­ЗОР, АВ­ТОР­С­КИ НА­Д­ЗОР И ИН­ВЕ­С­ТИ­ТОР­С­КИ КОН­Т­РОЛ

При из­пъл­не­ние на дей­но­с­ти­те  по ре­ха­би­ли­та­ция и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во на сре­да­та на град Бал­чик се из­вър­ш­ва­ха стро­и­те­лен на­д­зор, ав­тор­с­ки на­д­зор  и ин­ве­с­ти­тор­с­ки кон­т­рол, съ­г­ла­с­но дей­с­т­ва­що­то за­ко­но­да­тел­с­т­во;

3. ПРИ­Е­МА­НЕ НА РЕ­ХА­БИ­ЛИ­ТИ­РА­НИ­ТЕ И БЛА­ГО­У­С­Т­РО­Е­НИ ОБЕ­К­ТИ ОТ СРЕ­ДА­ТА НА ГРАД БАЛ­ЧИК

 За целта:

• сфор­ми­ра се при­е­ма­тел­на ко­ми­сия;

• По­д­го­т­ви се  и из­да­до­ха до­ку­мен­ти за при­е­ма­не на ре­ха­би­ли­ти­ра­ни­те и бла­го­у­с­т­ро­е­ни обе­к­ти;

• из­да­де се удо­с­то­ве­ре­ние за по­л­з­ва­не;

Ве­че са го­д­ни за ек­с­п­ло­а­та­ция ули­ци­те, пар­кин­ги­те и ме­с­та­та за по­чи­в­ка

4. МО­НИ­ТО­РИНГ И ОТ­ЧЕ­Т­НОСТ НА ПРО­Е­К­ТА

• Ре­гу­ляр­но се по­д­го­т­вя­ха  и пре­д­с­та­вя­ха  от­че­ти на еки­па за на­пре­дъ­ка на про­е­к­та.

• Спа­з­ва­ха се  вси­ч­ки изи­с­к­ва­ния за от­че­т­ност и про­з­ра­ч­ност.

5.ОДИТ НА ПРОЕКТА

Из­пъл­ня­ва се пе­ре­о­ди­чен одит на про­е­к­та;

6. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

• По вре­ме на из­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­но – мон­та­ж­ни­те ра­бо­ти се  мон­ти­ра­ха де­вет бил­бор­да;

• След из­пъл­не­ние на стро­и­тел­с­т­во­то се  мон­ти­ра­ха де­сет ин­фор­ма­ци­он­ни та­бе­ли, за­ме­с­т­ва­щи бил­бор­до­ве­те, слу­же­щи за ви­зу­а­ли­за­ция и по­пу­ля­ри­зи­ра­не на по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти;

• Пу­б­ли­ку­ва­ха се в ме­с­т­ни­та пре­са ин­фор­ма­ция за на­пре­дъ­ка на про­е­к­та;

• Предстои издаването на 1000 бр. брошури.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Ре­а­ли­зи­ра­не­то на про­е­к­та  до­ве­де до по­с­ти­га­не­то на сле­д­ни­те не­по­с­ре­д­с­т­ве­ни­те ре­зул­та­ти:

• По­до­б­ря­ва­не на об­щин­с­ка­та пъ­т­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра.

• Бла­го­у­с­т­ро­е­на, не­за­мър­се­на и здра­во­с­ло­в­на гра­д­с­ка сре­да.

• На­ма­ля­ва­не на пъ­т­но-тран­с­пор­т­ни­те про­из­ше­с­т­вия, ре­зул­тат от ло­ша пъ­т­на на­с­тил­ка на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик.

• Изградени две места за отдих “Градината” и “Изгледна площадка”

• Рехабилитирани два паркинга.

• Об­ле­к­ча­ва­не на тра­фи­ка чрез ра­в­но­мер­но на­то­вар­ва­не на ули­ч­на­та мре­жа в град Бал­чик.

• По­ви­ша­ва­не мо­бил­но­ст­та на жи­те­ли­те на гр.Бал­чик и без­пре­пя­т­с­т­вен до­с­тъп до еле­мен­ти­те на гра­д­с­ка­та сре­да на хо­ра с ув­ре­ж­да­ния.

• Съ­з­да­де­ни пре­д­по­с­та­в­ки за ин­ве­с­ти­ции и по­ви­ша­ва­не бла­го­съ­с­то­я­ни­е­то на на­се­ле­ни­е­то на Об­щи­на Бал­чик.

• Фор­ми­ра­ни­ят ка­па­ци­тет за из­ра­бо­т­ва­не и уп­ра­в­ле­ние на та­къв род про­е­к­ти ще по­з­во­ли га­ран­ти­ра­не­то на ус­той­чи­вост на ре­зул­та­ти­те от про­е­к­та.

То­зи до­ку­мент е съ­з­да­ден в рам­ки­те на Про­ект “Ре­ха­би­ли­та­ция и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на ули­ци: „Д-р Зл. Пе­т­ков”, „Иван Ва­зов”, “Ду­нав”, „Л. Ка­ра­ве­лов”, „Г. Бен­ко­в­с­ки” и „Хр. Бо­тев”; Ре­ха­би­ли­та­ция на два пар­кин­га встра­ни от ули­ци „Д-р Зл. Пе­т­ков” и „Г. Бен­ко­в­с­ки”; и из­г­ра­ж­да­не на ме­с­та за от­дих в бли­зост до ул. „Г. Бен­ко­в­с­ки” кой­то се осъ­ще­с­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007  2013 г., съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз чрез Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие. Ця­ла­та от­го­вор­ност за съ­дър­жа­ни­е­то на пу­б­ли­ка­ци­я­та се но­си от Об­щи­на Бал­чик и при ни­ка­к­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва не мо­же да се счи­та, че то­зи до­ку­мент от­ра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и До­го­ва­ря­щия ор­ган.

 

 

Коментарите са затворени.