Заповядайте на сбор на 24 май

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

Ор­лин Го­ра­нов, Ма­ри­я­на По­по­ва, Ка­лин Ве­льов и гру­па „Тум­ба­и­то” ще са уча­с­т­ни­ци­те във ве­чер­ния кон­церт на 24 май. Во­де­щи ще бъ­дат Си­ме­он Ко­лев и Бо­г­да­на Три­фо­но­ва от БГ Ра­дио. Шо­у­то ще се на­ри­ча “Ли­ца­та на Бал­чик” и на не­го ще бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни на­ши съ­г­ра­ж­да­ни, ко­и­то са со­че­ни за при­мер и се по­л­з­ват с до­б­ро име сред по­ве­че­то бал­чи­к­лии.

В 11.00ча­са ще е на­ча­ло­то на кон­цер­та, в кой­то ще уча­с­т­ват ме­с­т­ни лю­би­тел­с­ки съ­с­та­ви.

 

Коментарите са затворени.