28-годишен балчиклия ще търпи 2 години пробация за шофиране без свидетелство за правоуправление

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, одо­б­ри склю­че­но­то ме­ж­ду Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, и 28-го­ди­ш­ния Кр. Д. К. от гр. Бал­чик спо­ра­зу­ме­ние за ре­ша­ва­не на об­ра­зу­ва­но­то сре­щу не­го на­ка­за­тел­но де­ло в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то съ­дът му на­ло­жи на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки: „за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес” за срок от 2 го­ди­ни и „за­дъл­жи­тел­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел” за съ­щия пе­ри­од.

Кр. К. е при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че  на 13.09.2011 г . око­ло 13,50 ч. по ули­ца в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Ре­но Ме­ган”, без да при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во в ед­но­го­ди­шен срок от на­ло­же­но му от на­чал­ни­ка на РУП – гр. Бал­чик, на­ка­за­ние по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред, вля­з­ло в си­ла на 09.09.2011 г.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние е ус­та­но­ви­ло, че на 13.09.2011 г. два­ма слу­жи­те­ли на РУП – гр. Бал­чик, из­пъл­ня­ва­щи за­дъл­же­ни­я­та си по опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред, по­лу­чи­ли си­г­нал от де­жур­ния, че Кр. Д. К. е за­бе­ля­зан да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-про­во­з­но сре­д­с­т­во без сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние. Те ви­де­ли по­д­съ­ди­мия и спре­ли ав­то­мо­би­ла му. Кр. К. дал за про­вер­ка вси­ч­ки до­ку­мен­ти на ко­ла­та. Той обя­с­нил, че не при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на МПС, тъй ка­то му е от­не­то и не е въз­с­та­но­вил пра­ва­та си на во­дач. Сви­де­тел­с­т­во­то му е от­не­то със за­по­вед на на­чал­ни­ка на РУП – гр. Бал­чик от 08.03.2009 г. На 03.07.2009 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, е по­с­та­но­вил на Кр. К. на­ка­за­ние „ли­ша­ва­не от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во” за срок от 8 ме­се­ца. Ос­вен не­го той из­тър­пял и 2 ме­се­ца ли­ша­ва­не от пра­во да уп­ра­в­ля­ва ав­то­мо­бил,  му с на­ка­за­тел­но по­с­та­но­в­ле­ние от 23.03.2009 г. На 08.01.2010 г. той при­к­лю­чил из­тър­пя­ва­не­то на на­ка­за­ни­я­та, но не на­п­ра­вил по­с­тъ­п­ки да въз­с­та­но­ви пра­ва­та си ка­то во­дач, за­то­ва не е пра­во­с­по­со­бен.

Кр. К. бил сан­к­ци­о­ни­ран за тре­ти път с на­ка­за­тел­но по­с­та­но­в­ле­ние на на­чал­ни­ка на РУП – Бал­чик, вля­з­ло в си­ла на 09.09.2011 г. Той бил гло­бен със 100 лв. за то­ва, че е уп­ра­в­ля­вал ав­то­мо­бил, без да е пра­во­с­по­со­бен во­дач. На 13.09.2011 г. оба­че от­но­во из­вър­шил съ­що­то де­я­ние.

Кр. К. има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, без­ра­бо­тен е, осъ­ж­дан.

По­д­съ­ди­ми­ят при­з­на днес пред Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ви­на­та си и за­я­ви, че до­б­ро­вол­но е по­д­пи­сал спо­ра­зу­ме­ни­е­то с про­ку­ра­ту­ра­та и се от­ка­з­ва от раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то по об­щия ред.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, пре­це­ни, че спо­ра­зу­ме­ни­е­то не про­ти­во­ре­чи на за­ко­на и мо­ра­ла и го одо­б­ри. Съ­дът гру­пи­ра оп­ре­де­ле­но­то със спо­ра­зу­ме­ни­е­то на­ка­за­ние с пре­д­хо­д­ни­те осъ­ж­да­ния на Кр. К. и по­с­та­но­ви той да тър­пи про­ба­ция с две­те про­ба­ци­он­ни мер­ки за срок от 2 го­ди­ни.

Кремена КАПРАЛОВА

 

Коментарите са затворени.