Празник в Тервел

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

В слън­че­вия 12 май гим­на­с­ти­ч­ки­те-ве­те­ран­ки от клуб „Здра­вец” и чле­но­ве на клуб „Хи­нап”, хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, с ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва, вър­на­ха ви­зи­та­та на сро­д­ния си тер­вел­с­ки клуб. Тук, за­е­д­но с до­ма­ки­ни­те и го­с­ти от До­б­рич, Смя­до­во и Но­ви па­зар, те пър­во се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ва­та „Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за един ден”, я по­с­ле ста­на­ха уча­с­т­ни­ци в един ху­бав и съ­дър­жа­те­лен пра­з­ник на спор­та и за­ба­в­ле­ни­я­та, ра­ду­ш­но по­с­ре­щ­на­ти и по­з­д­ра­ве­ни от Ва­лен­тин Са­му­и­лов, пре­д­се­да­тел на Клу­ба на ин­ва­ли­ди­те в Тер­вел. Из­ве­с­т­на е тя­с­на­та връ­з­ка и при­я­тел­с­т­во­то ме­ж­ду клу­бо­ве­те на ин­ва­ли­ди­те в Бал­чик и Тер­вел.

Пре­д­се­да­те­лят на Ре­ги­о­нал­ния съ­вет на ин­ва­ли­ди­те Олег Те­мел­ков при­ве­т­с­т­ва вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, по­з­д­ра­вя­вай­ки ги за тя­х­на­та ини­ци­а­ти­в­ност, за при­я­тел­с­т­во­то, ко­е­то по­д­дър­жат по­ме­ж­ду си хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, за при­ме­ра, кой­то ос­та­вят с раз­но­о­б­ра­з­на­та си дей­ност въз­ра­с­т­ни­те хо­ра, пре­о­до­ля­вай­ки дел­ни­ч­но­то и тру­д­но­с­ти­те.

Бал­чи­ш­ки­те спор­ти­с­т­ки ве­те­ран­ки пре­д­с­та­ви­ха в тер­вел­с­кия гра­д­с­ки парк сво­е­то но­во гим­на­с­ти­че­с­ко и мно­го ат­ра­к­ти­в­но съ­че­та­ние с то­п­ки, бу­хал­ки и стол­че­та. С не­го ще се пре­д­с­та­вят на пре­д­с­то­я­щия пре­г­лед в Шу­мен.

Пра­з­ни­ч­на­та сре­ща про­дъл­жи с по­се­ще­ние на но­во­по­с­т­ро­е­ния пре­к­ра­сен храм „Св.Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец”, къ­де­то вси­ч­ки за­па­ли­ха све­щи­ци за здра­ве и раз­г­ле­да­ха из­ло­ж­би от тер­вел­с­ки­те де­т­с­ки гра­ди­ни и учи­ли­ща, по­д­ре­де­ни в цър­к­ва­та. Ху­ба­во впе­ча­т­ле­ние на­п­ра­ви ал­бу­мът от ме­с­т­на­та гим­на­зия, по­с­ве­тен на два­ма­та пър­во­у­чи­те­ли. Яв­но па­т­ри­о­ти­ч­но­то и ес­те­ти­че­с­ко въз­пи­та­ние на мла­де­ж­та в Тер­вел е при­о­ри­тет.

За тър­же­с­т­ве­ния обяд бе из­б­ра­на ло­в­на­та хи­жа до гра­д­че­то в кра­си­ва го­ри­с­та ме­с­т­ност. И тук не ли­п­с­ва­ха сло­ва и по­з­д­ра­в­ле­ния, раз­мя­на на по­да­ръ­ци. Най-впе­ча­т­ля­ва­щи бя­ха, ес­те­с­т­ве­но, бал­чи­ш­ки­те – ръ­ко­ди­те­ли­те на клу­бо­ве­те бя­ха на­г­ра­де­ни / в уни­сон със спе­ци­ал­ния ден/ с го­ле­ми ме­т­ли, ори­ги­нал­ни де­ко­ри­ра­ни с фан­та­зи­я­та и май­с­тор­с­т­во­то на не­у­мо­ри­ма­та Д.Ма­ле­ва. Вку­сен обяд, ху­ба­во на­с­т­ро­е­ние, с му­зи­ка­та, тан­ци­те, пе­с­ни­те, с го­с­то­п­ри­ем­с­т­во­то на тер­вел­ци.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

 

Коментарите са затворени.