За протеста

May 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Не знам чия е ини­ци­а­ти­ва­та за ор­га­ни­зи­ра­не на ина­че ос­но­ва­тел­ния про­тест на гра­ж­да­ни­те от Об­щи­на Бал­чик за пла­те­ния вход  до на­шия Дво­рец. Аз съ­що се въз­му­ща­вам от то­зи факт и ми бе­ше гро­з­на кар­ти­на­та как две ин­с­ти­ту­ции – Со­фий­с­ки­ят уни­вер­си­тет и Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та ка­то ча­ка­ли се би­ят за чу­ж­да со­б­с­т­ве­ност, кой кол­ко па­ри ще из­с­му­че от то­зи Дво­рец, за две­те ка­си на вхо­да и.т.н.

То­зи про­тест, оба­че, ще бъ­де един про­вал за не­дал­но­ви­д­ни­те ини­ци­а­то­ри, за­що­то „Бог ви­со­ко, цар да­ле­ко”, ка­к­то ка­з­ва бъл­га­ри­нът. Ня­кой ще ка­же да не по­ли­ти­зи­ра­ме про­б­ле­ма. Но тря­б­ва да се раз­бе­ре, че вси­ч­ко око­ло нас е по­ли­ти­ка. Мал­ци­на си спом­нят, че има­ше един пе­ри­од, ко­га­то Дво­ре­цът в Бал­чик бе­ше пре­да­ден за сто­па­ни­с­ва­не на Об­щи­на Бал­чик. То­ва ста­на при пър­во­то де­мо­к­ра­ти­ч­но пра­ви­тел­с­т­во на Фи­лип Ди­ми­т­ров. При пре­ди­з­бор­ни­те ни сре­щи със СДС, при­съ­с­т­ва­щи­те тук Але­к­сан­дър Йор­да­нов и Ел­ка Кон­с­тан­ти­но­ва ли­ч­но обе­ща­ха Дво­ре­цът да бъ­де пре­да­ден на Бал­чик. След спе­чел­ва­не на из­бо­ри­те, Ал.Йор­да­нов ка­то пре­д­се­да­тел на НС и Ел­ка Кон­с­тан­ти­но­ва ка­то ми­ни­с­тър на кул­ту­ра­та, удър­жа­ха обе­ща­ни­е­то си и то ста­на факт. За жа­лост, гра­ж­да­ни­те на Бал­чик за­б­ра­ви­ха та­зи до­б­ри­на и на сле­д­ва­щи­те из­бо­ри гла­су­ва­ха за ко­му­ни­с­ти­те. Пра­ви­тел­с­т­во­то на Жан Ви­де­нов вър­на ста­ту­к­во­то и ние се про­с­ти­х­ме с Дво­ре­ца.

Сле­д­ва­що­то пра­ви­тел­с­т­во, ко­е­то за­ва­ри стра­на­та в аб­со­лю­тен ко­лапс – ин­ф­ла­ция 300 %, 3 000 лв. за 1 до­лар, 6-7 000 лв. сре­д­на ме­се­ч­на за­п­ла­та, ра­в­на на 3-4 до­ла­ра, аб­со­лю­т­на изо­ла­ция от Ев­ро­па, сва­ли ин­ф­ла­ци­я­та до 3 %, вди­г­на ико­но­ми­ка­та на кра­ка, а за­п­ла­ти­те до 50 до­ла­ра. Пра­ви­тел­с­т­во­то на ОДС с ми­ни­с­тър –пре­д­се­да­тел Иван Ко­с­тов на­и­с­ти­на на­п­ра­ви мно­го за стра­на­та и гра­ж­да­ни­те. Вди­га­ше за­п­ла­ти­те и пен­си­и­те вся­ка го­ди­на с 20 % плюс ко­ле­д­ни и до­пъл­ни­тел­ни та­ки­ва. Ед­на от гре­ш­ки­те, оба­че, бе­ше, че не се вслу­ша в ор­га­ни­зи­ра­ния и спе­че­лен ре­фе­рен­дум в Об­щи­на Бал­чик за из­ли­за­не­то и от До­б­ри­ч­ка об­ласт във връ­з­ка с опи­та за за­к­ри­ва­не на Да­нъ­ч­на­та слу­ж­ба в Бал­чик и пре­ме­с­т­ва­не­то и в Ка­вар­на. То­ва бе­ше един сво­е­о­б­ра­зен про­тест на бал­чи­к­лии да не му гла­су­ват до­ве­рие. Ако бе­ше ува­же­но же­ла­ни­е­то ни да пре­ми­нем към Вар­нен­с­ка об­ласт, ще­ше да бъ­де дру­го. След то­ва Си­ме­он обе­ща 800 дни и обър­ка вси­ч­ко.

След ед­на го­ди­на ни ча­кат но­ви пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. На­ши­ят про­тест ще бъ­де то­га­ва, ко­га­то не се из­лъ­жем от­но­во и не гла­су­ва­ме за си­ме­о­но­в­ци, ку­не­в­ци, бой­ко­бо­ри­со­в­ци и дру­ги по­д­ма­з­ва­чи и шар­ла­та­ни. Тря­б­ва да ис­ка­ме кон­к­ре­т­но обе­ща­ние за на­шия кон­к­ре­тен въ­п­рос. То­ва мо­же да ста­не са­мо ако гла­су­ва­ме за ДСБ.

Иван МАЛЕВ

 

Коментарите са затворени.