Интервю с Мирко Мирков

May 9th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Чувствате ли се на 80 години?

По­ч­ти не. Ви­на­ги съм ра­бо­тил с мла­ди хо­ра и съм се чу­в­с­т­вал до­б­ре око­ло тях. За­то­ва ня­мам про­б­ле­ми със ста­ро­ст­та.

Кол­ко го­ди­ни ра­бо­ти­х­те в Мор­с­кия клуб?

35 го­ди­ни, по­ч­ти це­ли­ят ми тру­дов път пре­ми­на в Мор­с­ки клуб. Още от ка­зар­ма­та се за­ни­ма­вах с мор­с­ки спорт и бях пър­ве­нец на фло­та по мор­с­ка си­г­на­ли­за­ция.

Кол­ко по­ко­ле­ния спор­ти­с­ти са въз­пи­та­ни­ци на клу­ба?

Ня­кол­ко по­ко­ле­ния спор­ти­с­ти са тре­ни­ра­ли гре­ба­не, ве­т­ро­хо­д­с­т­во, мор­с­ки мно­го­бой, во­до­мо­то­рен спорт, ле­ко­во­до­ла­зен спорт, по­д­во­д­но плу­ва­не, во­д­ни ски, пър­ви­те по­д­во­д­ни сним­ки на­п­ра­ви Иве­лин Ко­с­тов. Над 300 фла­г­че­та от кла­си­ра­не­то на ре­пу­б­ли­кан­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­ни съ­с­те­за­ния са да­де­ни на му­зея. Бал­чи­ш­ки­те мор­с­ки спор­ти­с­ти са би­ли кла­си­ра­ни ви­на­ги на пър­ви­те ме­с­та, бор­ба­та ме­ж­ду дру­ги­те от­бо­ри е би­ла за вто­ро мя­с­то.

В кои го­ди­ни са го­ле­ми­те ус­пе­хи?

Пър­ви­ят го­лям ус­пех е през 1956 г., ко­га­то за­е­х­ме пър­во мя­с­то по мно­го­бой във Вар­на (от­бор­но). През 1961 г. ста­на­х­ме шам­пи­о­ни мъ­же, през 1962 г. – мъ­же I мя­с­то, же­ни – II мя­с­то, ком­п­ле­к­с­ни шам­пи­о­ни. Бя­х­ме по­с­ре­щ­на­ти с ми­тинг на пло­ща­да в Бал­чик, бе­ше го­лям пра­з­ник. И то­га­ва по­лу­чих по­ръ­че­ние от Со­фия да се по­с­т­рои сгра­да за мор­с­ки клуб в на­шия град. През 1965 г. се от­к­ри офи­ци­ал­но но­во­по­с­т­ро­е­ния клуб.

С кои хо­ра си ра­бо­тил в го­ди­ни­те?

Бя­х­ме екип от 5 чо­ве­ка – Ган­чо Ко­ла­ров, Сто­ян Къ­нев, Ге­ор­ги Кръ­с­тев, Хри­с­то Ша­б­ла­та, Ва­с­ко Въ­лев, аз им бях на­чал­ник. Клу­бът ра­бо­те­ше с ам­би­ция. Там се при­е­ма­ха ча­в­дар­че­та, пи­о­не­ри  и ком­со­мол­ци, про­ве­ж­да­ха се за­се­да­ния и съ­б­ра­ния. Ка­ю­т­ком­па­ния, с из­ло­же­ни­те там ор­де­ни, ме­да­ли, гра­мо­ти и от­ли­чия, бе­ше пре­д­с­та­ви­тел­но мя­с­то за мно­го пра­з­ни­ч­ни съ­би­тия. През 1976 г. се пра­з­ну­ва 30 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то на мор­с­ки клуб, кой­то бе на­г­ра­ден с пра­ви­тел­с­т­ве­на на­г­ра­да – „На­ро­ден ор­ден на тру­да” (се­га се на­ми­ра в му­зея). През 1986 г. се от­бе­ля­за тър­же­с­т­ве­но в чи­та­ли­ще­то на гра­да и 40-го­ди­ш­ни­на­та, бя­х­ме на­г­ра­де­ни с ор­ден „Чер­ве­но зна­ме” от ген. До­б­ри Джу­ров.

Кои от съ­с­те­за­те­ли­те про­дъл­жи­ха и се изя­ви­ха в мор­с­ко­то де­ло?

Мно­го са въз­пи­та­ни­ци­те на Мор­с­ки клуб – Бал­чик, ко­и­то пъ­ту­ват по све­та и раз­на­сят сла­ва­та му с гор­дост. Ще от­бе­ле­жа ка­пи­тан I ранг Пе­тър Ха­джи­а­та­на­сов, кой­то е ре­к­тор на фа­кул­тет „Ко­ра­бо­во­де­не” в МЕИ-Вар­на; ка­пи­тан I ранг Пе­тър Г. Ге­ор­ги­ев во­ди бой­на по­д­го­то­в­ка в клу­ба на ВМС и мно­го дру­ги, ко­и­то не е въз­мо­ж­но да из­б­роя, за да не про­пу­с­на ня­ко­го.

Кои са най-дъл­го­го­ди­ш­ни­те уча­с­т­ни­ци и шам­пи­о­ни от Мор­с­ки клуб?

Уча­с­т­ни­ци­те в ре­пу­б­ли­кан­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­ни съ­с­те­за­ния по мор­с­ки­те спор­то­ве с на­г­ра­ди, от­ли­чия, шам­пи­он­с­ки ти­т­ли са твър­де мно­го. Не мо­га да про­пу­с­на оба­че Ко­с­та Ан­ге­лов, Ге­ор­ги Хри­с­тов, Ми­ро­с­лав и Ни­ко­лай Ста­не­ви (бра­тя­та се­га въз­ра­ж­дат мор­с­ки­те спор­то­ве в гра­да), Ти­хо­мир Та­чев, Ста­ни­с­лав Ка­ра­ге­ор­ги­ев, Ге­на­ди Мар­ти­нов, Све­т­ла Ан­ге­ло­ва (в на­ци­о­на­лен от­бор). Ре­пу­б­ли­кан­с­ки шам­пи­о­ни са: Ру­мя­на Кал­че­ва, Не­ли Ара­ба­джи­е­ва, Ве­с­ка Яне­ва, То­дор Ан­ге­лов; пи­о­нер­че­та­та – Хри­с­то Ге­нов, Ра­до­с­тин Мир­ков, Ста­ни­с­лав Сла­в­чев, Иза­бе­ла Чер­не­ва, Йор­дан­ка Кръ­с­те­ва, Стан­ка Ми­те­ва, Пе­т­ран­ка Па­не­ва; по­д­во­д­но ори­ен­ти­ра­не – Не­дял­ка Ко­с­то­ва, Лю­ба Ра­до­с­ла­во­ва, Ру­мя­на Де­ве­та­ко­ва; Ге­ор­ги Хри­с­тов се съ­с­те­за­ва със со­б­с­т­ве­но­ръ­ч­но на­п­ра­ве­ни от ба­ща му во­д­ни ски.

През 2006 г. по­ве­че от 200 би­в­ши съ­с­те­за­те­ли се съ­би­рат в ре­с­то­рант „Ко­ро­на­та”, за да се от­п­ра­з­ну­ва 60-го­ди­ш­ни­на­та на Мор­с­ки клуб. Ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет пре­д­ла­га на об­щи­на­та да бъ­дат на­г­ра­де­ни пър­ви­те зла­т­ни ме­да­ли­с­ти и е по­с­та­ве­на ме­мо­ри­ал­на гра­ни­т­на пло­ча на сгра­да­та, къ­де­то е бил Мор­с­ки клуб (днес р-н „Ло­тос”).

Днес тра­ди­ци­и­те на мор­с­ки­те спор­то­ве про­дъл­жа­ват с де­ца в но­вия мор­с­ки клуб Си­ме­он Го­с­по­ди­нов, Ата­нас Ата­на­сов, с тре­ньор Ва­ле­ри Или­ев. И съм си­гу­рен, че ус­пе­хи­те ни ще вдъ­х­но­вят и мла­ди­те – тру­дът, упо­ри­то­ст­та и лю­бо­в­та към мор­с­ки­те спор­то­ве ще до­ве­дат и до но­ви ус­пе­хи.

Ин­тер­вю: Ма­ру­ся Ко­с­то­ва

 

Коментарите са затворени.