Нова страница от историята на летище Балчик

May 9th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Ре­ше­ни­е­то на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет от 6-ти юли ми­на­ла­та го­ди­на би­в­ше­то во­ен­но ле­ти­ще Бал­чик /са­мо­ле­ти­те-из­т­ре­би­те­ли от­ле­тя­ха пре­ди 14 го­ди­ни/, да се пре­вър­не в гра­ж­дан­с­ко, за­по­ч­ва да се из­пъл­ва със съ­дър­жа­ние /за хро­но­ло­ги­я­та на съ­би­ти­я­та през по­с­ле­д­ни­те 10 ме­се­ца, че­те­те в ми­на­лия брой на „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”/. Ка­к­во се слу­чи в къ­с­ния сле­до­бед на 3-ти май и ка­к­во си стру­ва да се за­по­м­ни?

По-мал­ко от два ме­се­ца след на­з­на­ча­ва­не­то на г-н Кра­си­мир Ко­с­тов /наш съ­г­ра­ж­да­нин, о.з. ма­йор, бивш на­чал­ник щаб в ави­о­те­х­ни­че­с­ка­та ба­за/ за „Ръ­ко­во­ди­тел на ек­с­п­ло­а­та­ци­он­но зве­но-ле­ти­ще Бал­чик”, пър­ви­ят ме­ж­ду­на­ро­ден по­лет на гра­ж­дан­с­ки са­мо­лет с ка­ца­не на ле­ти­ще­то ве­че е факт. Ре­а­к­ти­вен би­з­нес-са­мо­лет “Бий­ч­джет-400” с че­ш­ка ре­ги­с­т­ра­ция OK-RHM, в 19,07ч. на 3-ти май до­ко­с­на бал­чи­ш­ка­та пи­с­та с пъ­т­ни­ци на бор­да. Об­ра­т­ни­ят по­лет до че­ш­ка­та сто­ли­ца Пра­га бе осъ­ще­с­т­вен на 7-ми май, по­не­дел­ник, от еки­паж с ко­ман­дир Вла­ди­с­лав Про­коп. Един от ше­с­ти­ма­та че­ш­ки гол­фъ­ри, при­с­ти­г­на­ли в „Трей­шънс клифс” е на­че­ло в про­ве­лия се голф тур­нир.

Да при­по­м­ним, че в на­ча­ло­то на ме­сец ок­том­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на во­ен­но ле­ти­ще Бал­чик от­п­ра­з­ну­ва сво­я­та 70-го­ди­ш­ни­на. Две се­д­ми­ци пре­ди пра­з­ни­ка оба­че /при­съ­с­т­ва­ха сто­ти­ци ве­те­ра­ни от Бал­чик и стра­на­та/, во­ен­на­та стра­ни­ца от ис­то­ри­я­та на ле­ти­ще­то се за­т­во­ри…по-го­ля­ма­та част от ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, вклю­чи­тел­но пи­с­та­та и по­ве­че от сто сгра­ди, ве­че е со­б­с­т­ве­ност на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та, ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии и съ­о­б­ще­ни­я­та. Пре­д­ви­ж­да се в бъ­де­ще ле­ти­ще­то да се из­по­л­з­ва съ­в­ме­с­т­но за гра­ж­дан­с­ки и во­ен­ни це­ли. Без из­ли­шен оп­ти­ми­зъм, оба­че! Към мо­мен­та все още ня­ма яс­но­та как то­ва ще се осъ­ще­с­т­ви на пра­к­ти­ка. И мно­го ура­в­не­ния с по ня­кол­ко не­из­ве­с­т­ни пре­д­с­тои да се ре­ша­ват от ото­ри­зи­ра­ни­те дър­жа­в­ни ин­с­ти­ту­ции-все пак, жи­ве­ем в Бъл­га­рия! Ка­к­во, ко­га и как ще се слу­ч­ват не­ща­та след осъ­ще­с­т­ве­ния на 3-ти май пър­ви по­лет-бъ­де­ще­то ще по­ка­же. Но­ва­та стра­ни­ца от ис­то­ри­я­та на бал­чи­ш­ко­то ле­ти­ще е от­во­ре­на-жи­во­тът про­дъл­жа­ва!

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.