Колоездачно Гран при “Добрич”

May 9th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, СПОРТ

27-го­ди­ш­ни­ят бъл­га­рин Сте­фан Хри­с­тов, съ­с­те­за­ващ се за тур­с­кия ко­ло­е­з­да­чен клуб Бри­са­с­пор, три­ум­фи­ра в Гран При „До­б­рич”. Той спе­че­ли ма­со­вия старт с дъл­жи­на 195 ки­ло­ме­т­ра, ка­то спря хро­но­ме­т­ри­те на 4:38.50 ча­са. Са­мо на 8 се­кун­ди от не­го за­вър­ши Вла­ди­мир Ко­ев от от­бо­ра на Гва­де­лу­па, а тре­ти на 1.23 ми­ну­ти се кла­си­ра ун­га­ре­цът Кри­с­ти­ан Ло­ва­ши от ру­мън­с­кия тим Ту­с­над.  Мя­с­то в ТОП 6 на­ме­ри­ха още: Ха­ра­лам­бос Ка­с­т­ран­тас (Гър­ция), Не­бой­ша Йо­ва­но­вич (Сър­бия) и  Апо­с­то­лос Бу­г­лас (Гър­ция). По­бе­ди­те­лят по­лу­чи кра­си­ва ку­па от кме­та на До­б­рич Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва и 1500 ев­ро. Ви­це­шам­пи­о­нът при­б­ра 750 ев­ро.

„Из­к­лю­чи­тел­но мно­го съм до­во­лен от дне­ш­ния ми ус­пех. По­з­д­ра­вя­вам до­ма­ки­ни­те за пер­фе­к­т­на­та ор­га­ни­за­ция. Об­щи­на До­б­рич съ­в­ме­с­т­но с Изи­да и Бъл­гар­с­кия ко­ло­е­з­да­чен съ­юз да­до­ха при­мер как тря­б­ва да се раз­ви­ва ко­ло­е­з­де­не­то в стра­на­та”, за­я­ви след фи­на­ла Сте­фан Хри­с­тов.

Об­що 80 съ­с­те­за­те­ли от 16 клу­ба взе­ха уча­с­тие в по­с­ле­д­ния старт от ме­ж­ду­на­ро­д­на­та на­д­п­ре­ва­ра, ко­я­то е от ка­те­го­рия 1,2 и но­си то­ч­ки за све­то­в­на­та ран­г­ли­с­та на ЮСИ.

По вре­ме на це­ре­мо­ни­я­та Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва по­з­д­ра­ви вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци и за­я­ви, че за пър­ви път в 62-го­ди­ш­на­та ис­то­рия ко­ло­е­з­да­ч­на­та Оби­кол­ка на Бъл­га­рия уча­с­т­ни­ци­те ще фи­ни­ши­рат в До­б­рич на 15 се­п­тем­в­ри. Ше­фът на фир­ма Изи­да Мла­ден Ма­те­ев, кой­то е и пре­д­се­да­тел на спор­т­на­та ко­ми­сия към Об­щин­с­кия съ­вет в До­б­рич съ­що по­з­д­ра­ви ко­ло­е­з­да­чи­те. Той е ка­те­го­ри­чен, че в Гран При „До­б­рич” са взе­ли уча­с­тие же­ле­з­ни мъ­же, ко­и­то са про­я­ви­ли го­ля­ма во­ля и май­с­тор­с­т­во­то. В по­с­ле­д­ния ден мно­го­б­рой­на­та пу­б­ли­ка от­но­во про­с­ле­ди изя­ви­те на май­с­то­ри­те в мъ­ж­кия спорт, а по вре­ме на це­ре­мо­ни­я­та зри­те­ли­те по тра­ди­ция по­лу­чи­ха по­да­ръ­ци от до­ма­ки­ни­те.

Ко­ло­е­з­да­чи­те ми­на­ха през Бал­чик и Ка­вар­на.

Коментарите са затворени.