Протокол №11 от заседание на ОбС, проведено на 26 април 2012 г.

May 2nd, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка: Приемане на Декларация в защита на възможността жителите на град Балчик да имат безплатен достъп до Ботаническата градина и АПК Двореца град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 101: На основание чл. 21, ал. П, във  вр.с ал. 1, т. 23 от   Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Балчик приема следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

РЕКТОРА НА

СУ „СВ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ПРОФ. ИВАН ИЛЧЕВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ръководството на СУ „Св. св. Климент Охридски” без никакво предупреждение наруши една традиция и прекъсна свободния достъп на жителите на Балчик до Ботаническата градина.

Това право нашите съграждани са имали откакто тук съществува парков комплекс, независимо кой е бил негов стопанин, включително по времето на румънската кралица Мария.

Припомняме, че този прекрасен парк е изграден с ангарийния труд, потта и кръвта на жителите на Балчик и те винаги са имали възможността да го използват като място за отдих.

Дълго време ръководството на Община Балчик е свидетел на боричканията между Софийския университет и Министерството на културата за това кой да управлява и да печели от публичната държавна собственост АПК „Двореца”. Дори във времето, когато администрациите на двете институции събираха входни такси на две каси, балчиклии имаха безпрепятствен достъп.

Едноличният акт на ръководството на СУ за премахване на свободния вход преля чашата на нашето търпение и ние декларираме, че няма да търпим повече това нахалство, няма да позволим някой да печели на гърба на жителите на общината.

Така, както Софийският университет затвори своите врати, само и само да поеме управлението на Ботаническата градина, ние ще затворим „вратите” на нашия град и няма да позволим на служителите на университета и на техните гости да посещават Ботаническата градина.

С настоящата декларация настояваме да се застъпите за правото на нашите съграждани да продължат да влизат свободно в парковия комплекс. Ако това наше искане не бъде факт до 10 май, ние ще предприемем всички разрешени от закона средства.

Решението е прието със “За”  20 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа

По втора точка: Разглеждане заявление от Красимира Жекова за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 102: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. 3  и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища  общинска собственост, приета с Решение № 184/31.03.2005 г. и изменена с Решение № 635/27.04.2007 г. на Общински Съвет  Балчик и във връзка с молба вх. № 94К-172-1/21.03.2012 г. от Красимира Георгиева Жекова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 10, вх. Б, бл. 22 в ж.к “Балик”, гр. Балчик, с площ от 56.48 м2 състоящ се от кухня  дневна, спалня, сервизно помещение; общи части с площ  6.30 м2 и изба с площ от 11.20 м2, актуван с АОС № 130/30.09.1998 г., за сумата от 26 477.14 лв. /двадесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и 14 ст./ на наемателят на общинското жилище Красимира Георгиева Жекова.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища  общинска собственост.

Решението е прието поименно със “За”  20 гласа, “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По трета точка: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя трета категория, поземлен имот № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 103: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет -Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4213/14.03.2012 г., представляващ земеделска земя трета категория, поземлен имот с идентификатор № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, с площ от 788 м2 /седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 769.00 лв. /седемстотин шестдесет и девет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По четвърта точка: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроено вилно място, поземлен имот № 02508.1.270 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. “Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 104: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет  Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4214/14.03.2012 г., представляващ незастроено вилно място, поземлен имот с идентификатор № 02508.1.270 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХVІ, кв. 27 по ПУП на в.з. “Изгрев”, гр. Балчик/ с площ от 439 м2  /четиристотин тридесет и девет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 072.00 лв. /двадесет и една хиляди и седемдесет и два лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа, “Против”  0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа

По пета точка: Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроено вилно място, поземлен имот № 02508.2.76 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. “Момчил”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 105: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4168/09.01.2012 г., представляващ незастроено вилно място, поземлен имот с идентификатор № 02508.2.76 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ІV, кв.3 по ПУП на в.з. “Момчил”, гр. Балчик/ с площ от 557 м2  /петстотин петдесет и седем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 24 508.00 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин и осем лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По шеста точка: Разглеждане на заявление от Владимир Лафазански за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.65 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 106: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94В-759-2/29.03.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Владимир Бориславов Лафазански от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.83.65 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 598 м2, като Борислав Лафазански изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 5.00 м2 /пет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4224/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 125.00 лв. /сто двадесет и пет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По седма точка: Разглеждане на заявление от Кольо Великов Христов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 03174.501.652 по кадастралната карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 107: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 39-11-1/04.04.2012 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЗКПУ “Безводица” село Безводица с ЕИК 124518835, по отношение на ПИ № 03174.501.562 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 3899 м2, като ЗКПУ “Безводица” изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 276.00 м2 /двеста седемдесет и шест квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4229/06.04.2012 г.

1. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1242.00 лв. /хиляда двеста четиридесет и два лева /, без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнени» на решението.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По осма точка: Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка, за учредяване право на пристрояване на тераса от 6 м2 /шест квадратни метра/ върху общинска земя, към самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, собственост на Христо Петров Христов.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 108: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94Х-88-2/30.03.2012 г., Общински съвет  Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 132.00 лв. /сто тридесет и два лева/ за учредяване право на пристрояване на тераса от 6 м2 /шест квадратни метра/ върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент № 1, ет. 1, вх. В, бл.№ 39, жк “Балик”, гр. Балчик, собственост на Христо Петров Христов.

Решението е прието поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По девета точка: Разглеждане предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот № 02508.1.31 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. “Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 109: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Н-776-1/29.03.2012 г. от Николай Георгиев Николов от гр. Добрич, одобрява пазарна оценка в размер на 11 154.00 лв. /единадесет хиляди сто петдесет и четири лева/, без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.1.31 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ІV, кв. 15 по ПУП на вилна зона “Изгрев” гр. Балчик/, с площ от 507 м2  /петстотин и седем квадратни метра/, актуван с АОС № 4225/29.03.2012 г. на собственика на законно построена върху него сграда.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По десета точка: Предложение за даване съгласие за сключване на договори за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България   ФЛАГ” ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: “Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр. Балчик”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 110: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 511/29.01.2010 г. Общински съвет  Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Отменя свое решение № 15, прието с протокол №4 на 15.12.2011 г.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

2. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г.Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр. Балчик”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007   2013 г, приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Операция 1.4.  “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” при следните основни параметри:

· Максимален размер на дълга   2 174 812 лв. (два милиона сто седемдесет и четири хиляди осемстотин и дванадесет лева ), от които:

А)2 011 904,73 лв. мостови кредит

Б):      162 907,27 лв. за необходимото съфинансиране

· Валута на дълга  лева

· Вид на дълга  дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

· Условия за погасяване:

Ш Срок на погасяване

А): до 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б): до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Ш Източници за погасяване на главницата

А): 2 011 904,73 лв. мостови кредит

– чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 16.07.2010 и Анекс с регистрационен номер – BG161PO001/1.4-05/2009/013-01 от 12.09.2011 г.

– от собствени бюджетни средства;

Б): 162 907,27 лв. за необходимото съфинансиране

– от собствени бюджетни средства;

/Продължава на стр. 4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.