Протокол №11 от заседание на ОбС, проведено на 26 април 2012 г.

May 2nd, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

· Максимален лихвен процент   шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски  съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

· Начин на обезпечение на кредитите:

А): 2 011 904,73 лв. мостови кредит

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 16.07.2010 и Анекс с регистрационен номер – BG161PO001/1.4-05/2009/013-01 от 12.09.2011 г.;

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

Б): 162 907,27 лв. за необходимото съфинансиране

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка  „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решението е прието поименно със “За” 18 гласа, “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  1 глас

По единадесета точка: Предложение за даване съгласие Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево”, финансиран от ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция.

                Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 111: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 171/24.09.2008 г. Общински съвет  Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Отменя свое решение № 56, прието с протокол № 6  на 26.01.2012 г.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа, “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

2. Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект:  „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево”, финансиран от ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция,  при следните основни параметри:

· Максимален размер на дълга  849 486,00  (осемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева;

· Валута на дълга  лева

· Вид на дълга  краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

· Условия за погасяване:

– Срок на погасяване  до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

– Източници за погасяване на главницата  чрез плащанията от  Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009  и по реда на Постановление № 81 от 23 април 2010 г.;

· Максимален лихвен процент  шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски  съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

· Начин на обезпечение на кредита:

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ   № 08/321/00719 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево”, сключен между Община Балчик  и ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция, както и подписаните към него  Анекс I от  25.02.2010 г. и Анекс II от 15.04.2011 г,

– Учредяване на залог върху вземанията на Община  Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009  , сключен между Община Балчик и Държавен фонд „Земеделие”, и

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка  „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решението е прието поименно със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  1 глас

По дванадесета точка: Разглеждане предложение за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета за изпълнение на проекти по Оперативни програми с Европейско финансиране чрез ИБСФ КСФ.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 112: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП “Човешки ресурси”, от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани временни безлихвени заеми за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По тринадесета точка: Разглеждане предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 113: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 23 (двадесет и трима) души, военноинвалиди по 100 лева, общо в размер на 2 300 (две хиляди и триста) лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по проекта за бюджет на община Балчик за 2012 г-

2. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По четиринадесета точка: Разглеждане предложение за именуване на нова улица в ж.к. “Балик”, град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 114: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Балчик дава съгласие за именуване на нова улица в кв. Балик, град Балчик с името на  д-р Иван Пенаков /отсечката/ в кв. Балчик, която започва от ул. “Желязко Бончев” и завършва до ул. “Янтра”, успоредна на ул. “Борис Янев” и включването и в ЕКАТТЕ на Република България.

Решението е прието със “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  1 глас

По петнадесета точка: Разглеждане и приемане на отчетен доклад за работата на МКБППМН.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 115: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет  Балчик приема отчетен доклад за състоянието престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и работата на МКБППМН на територията на община Балчик за 2011 година.

Решението е прието със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По шестнадесета точка: Предложение за разглеждане и приемане на Програма за закрила на детето 2012 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 116: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 от ППЗЗДт., общински съвет  Балчик:

1. Приема “Общинска програма за закрила на детето 2011 г.”

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по изпълнение на настоящото решение, като сведе същата до знанието на всички посочени в общинската програма отговорни институции за изпълнение на заложените в нея дейности и цели.

Решението е прието със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По седемнадесета точка: Предложение за обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 117: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

1. Приема докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2011 година, както следва:

– НЧ “Паисий Хилендарски-1870” град Балчик

– НЧ “Бачо Киро-1939” село Кранево

– НЧ “Васил Левски-1959” град Балчик

– НЧ “Свобода-1897” село Гурково

– НЧ “Христо Смирненски-1914” село Сенокос

– НЧ “Просвета-1900” село Соколово

– НЧ “Просвета-1901” село Оброчище

– НЧ “Велко Ангелов-1940” село Дропла

– НЧ “Стефан Караджа-1941” село Стражица

Решението е прието поименно със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По осемнадесета точка: Предложение за разглеждане и приемане Отчет за дейността на служителите на Районно управление “Полиция” град Балчик през 2011 година.

Вносител: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 118: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на служителите на Районно управление “Полиция” град Балчик през 2011 година.

Решението е прието със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По деветнадесета точка: Предложение за разглеждане и приемане Отчет за дейността на Районно управление “Полиция” Албена през 2011 година.

Вносител: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 119: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление “Полиция” Албена през 2011 година

Решението е прието със “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По двадесета точка: Предложение за изразяване съгласие във връзка с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-380, кв. 98 по плана на град Балчик с преотреждане от жилищно застрояване в нежилищно “за археологически обект и обществено обслужване“.

Вносител: инж. Веселин Николов  председател на ПКУТСЕ

ОТТЕГЛЕНО ОТ ВНОСИТЕЛЯ.

По двадесет и първа точка: Разглеждане предложение на ПКЗССД за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 120: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Анка Георгиева Гочева от с. Змеево, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат и контролират от кмета на село Змеево.

2. Анифе Рюстем Исмаил от град Балчик, за явяване на ТЕЛК на съпругът й Кемал Мурад Исмаил, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

3. Георги Николов Георгиев от с. Змеево, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Румен Борисов Николов от град Балчик, за оперативно лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Вълко Станев Кънчев от с. Рогачево, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Еленка Ангелова Гогова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

7. Ивелин Арсов Давидов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Шафедин Бюняминов Алиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Яшар Салиев Рамаданов от с. Ляхово, за закупуване на лекарства, в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

10. Станьо Тодоров Тодоров от с. Стражица, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Весела Димитрова Василева от с. Змеево, за подпомагане на семейството, в размер на 250.00 лева. Средствата да се контролират и получат от кмета на село Змеево.

12. Нина Михайлова Велева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството (издаване на лични документи), в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Гюлназ Ашимова Ибрямова от гр. Балчик, за покриване на разходи за погребението на сина й Андриян Събев Демиров, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

14. Галиман Фердун Али от гр. Балчик, за абитуриентски бал на дъщеря й Жулиде Кемал, ученичка в ХІІ клас в ПГ за КОС “Алеко Константинов”, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

15. Петър Илийчев Димов от гр. Балчик, за абитуриентски бал, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

16. Ганка Димова Панчева от с. Змеево, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

17. Сийка Радева Симеонова от с. Тригорци, за лечение на съпруга й Кънчо Русев Симеонов, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

18. Ридван Али Демир от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

19. Желю Симеонов Георгиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350 (триста и петдесет) лева.

20. Красимир Михайлов Йорданов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

21. Гюлденур Хасан Мустафова от с. Дъбрава, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

22. Веселина Янева Карагеоргиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

23. Реджеб Османов Реджебов от с. Ляхово, за лечение, в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева.

Решението е прието поименно със “За”  17 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

По двадесет и втора точка: Предложение за утвърждаване на календарен план на културните събития на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 121: На основание чл. 21, ал. П, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик утвърждава календарен план за провеждане на фестивали, културни и публични събития както следва:

ЗА КАЛЕНДАРНИЯ ПЛАН, ЧЕТЕТЕ НА СТР.5

Решението е прието със “За”  17 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал се”  0 гласа

Виктор ЛУЧИЯНОВ – Председател на ОбС-Балчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.