Прекрасен концерт на ТФ “Ритъм”

May 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ду­хо­в­на и фи­зи­че­с­ка кра­со­та ни по­д­не­со­ха тан­цьо­ри­те на Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс – Бал­чик от ТФ „Ри­тъм”на 28 ап­рил 2012 г. в го­ля­ма­та за­ла на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”. Тук бе­ше по­с­ре­щ­на­та с ра­до­с­т­ни въз­г­ла­си хо­ре­о­г­ра­ф­ка­та Ма­ри­на Ба­ше­ва, под чи­е­то ръ­ко­во­д­с­т­во се про­ве­де за 17 път го­ди­ш­ни­ят тан­цов спе­к­та­къл на ТФ „Ри­тъм”. Спе­ци­ал­но ап­ло­ди­ра­ни бя­ха аби­ту­ри­ен­ти­те Еле­на Си­ме­о­но­ва, Пла­мен Ан­ге­лов, Ми­т­ко Ва­си­лев, Ми­т­ко Ан­ге­лов.

Във ви­х­ре­но тем­по, с не­по­д­ку­п­на све­жест, из­пъл­ни­те­ли­те ни по­д­не­со­ха в про­дъл­же­ние на час и по­ло­ви­на 20 тан­ца, раз­ра­бо­те­ни от тя­х­на­та ръ­ко­во­ди­тел­ка, ре­а­ли­зи­ра­ла сво­и­те идеи в за­ви­си­мост от въз­ра­ст­та им. С ори­ги­нал­ни сце­ни­ч­ни ко­с­тю­ми тан­цьо­ри­те ни по­ве­до­ха в ла­би­рин­ти­те на тан­цо­во­то из­ку­с­т­во, с вдъ­х­но­ве­ние и кра­со­та. Вси­ч­ки тан­ци бя­ха твор­че­с­ки из­дър­жа­ни, а еле­мен­ти­те им, по­д­чи­не­ни на сил­ния ре­ф­лекс за пла­с­ти­ч­ност и тем­пе­ра­мент. Пу­б­ли­ка­та осо­бе­но ха­ре­са „Ле­нок”, „Ку­бин­с­ки танц”, „Тан­цът на кло­у­на4 и др. А 11-те „кро­ко­дил­че­та” ни по­ка­за­ха, че на бал­чи­ш­ка зе­мя вси­ч­ки ста­ват до­б­ри, до­ри те­зи зем­но­во­д­ни жи­во­т­ни не са тол­ко­ва кръ­во­жа­д­ни, ка­к­ви­то всъ­щ­ност са в при­ро­да­та. Мно­го ста­ра­ние са вло­жи­ли тан­цьо­ри­те в ре­пе­ти­ци­и­те и де­мон­с­т­ри­ра­ха енер­гия, ко­я­то съ­пъ­т­с­т­ва все­ки тво­рец. Про­ли­ча и ак­ти­в­но­то уча­с­тие на хо­ре­о­г­ра­ф­ка­та М.Ба­ше­ва, ка­к­то и не­й­на­та дар­ба при съ­з­да­ва­не­то на раз­ли­ч­ни­те ком­по­зи­ции, тол­ко­ва пъл­ни с жи­з­не­у­т­вър­ж­да­ва­що на­с­т­ро­е­ние.

Тър­же­с­т­вен, въл­ну­ващ фи­нал, све­т­ли­на и ап­ло­ди­с­мен­ти, цве­тя и по­же­ла­ния от вся­къ­де и от вси­ч­ки. Най-впе­ча­т­ля­ва­що по­же­ла­ние от­п­ра­ви­ха не­й­ни­те ко­ле­ж­ки Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва и Га­ля Га­в­ра­и­ло­ва, из­ра­зя­вай­ки го­ре­що­то си же­ла­ние да бъ­дат зри­те­ли на не­й­ния по­ре­ден 37-ми кон­церт.

Георги ЙОВЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.