Да се поучим от народните поговорки

May 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ще за­по­ч­на с „Бог ви­со­ко, цар да­ле­ко”. Ще съ­о­б­щя за пла­че­в­но­то съ­с­то­я­ние на мар­ки­ро­в­ки­те на пе­ше­хо­д­ни пъ­те­ки и раз­де­ли­тел­ни ли­нии по пъ­т­на­та ни гра­д­с­ка мре­жа, ко­и­то на­вяр­но са бо­я­ди­са­ни с ве­ли­к­ден­с­ка по­с­т­на боя. За­що­то имен­но там, на „зе­б­ри­те” за­е­ма­ме ни­сък старт, за да до­с­ти­г­нем до от­с­ре­щ­ния тро­то­ар, па­зей­ки се зор­ко от връ­х­ли­та­щи­те ав­то­мо­би­ли. Пре­д­с­та­ве­те си ужа­са в очи­те на де­ца­та, стар­ци­те, ту­ри­с­ти­те, тъй ка­то се­зо­нът чу­ка на вра­та­та. Зна­ци­те „Стоп” и „Път с пре­дим­с­т­во” по ули­ци­те на ж.к.”Ба­лик” не са съ­г­ла­с­но изи­с­к­ва­ни­я­та на КАТ. В друг град не ви­дях пъ­т­ни зна­ци от то­зи тип. Из­г­ле­ж­да в на­шия град вси­ч­ко е въз­мо­ж­но!

Пред ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” – 2 кон­тей­не­ра за смет, и то на пъ­па на Бал­чик. По­к­рай тях ли ще за­с­та­нем, за да по­с­ре­щ­нем офи­ци­ал­ни­те ли­ца на 24 май? Ще про­дъл­жа­ва­ме ли да сла­ло­ми­ра­ме  ме­ж­ду не­п­ра­вил­но пар­ки­ра­ни­те ав­то­мо­би­ли по тро­то­а­ри­те сре­щу цър­к­ва­та „Св.Ге­ор­ги”, пред Уни­к­ре­дит банк и БО­ДУ СОТ? Тол­ко­ва ли е тру­д­но да се по­с­та­вят ед­но до дру­го ме­тал­ни кол­че­та със съ­о­т­ве­т­на­та мар­ки­ро­в­ка, за да не мо­гат шо­фьо­ри­те да се са­мо­на­с­та­ня­ват, а ние, пе­ше­хо­д­ци­те, кой с ба­с­тун или де­т­с­ка ко­ли­ч­ка да се про­ви­ра­ме с уме­ли ски­ор­с­ки дви­же­ния? Къ­де е та­зи та­ка не­об­хо­ди­ма Пъ­т­на по­ли­ция, на­ли на­ши­те об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци им гла­су­ва­ха до­пъл­ни­тел­но бен­зин и газ за по­до­б­ря­ва­не на тя­х­на­та мо­бил­ност? Как ще се ук­ро­тят на­бе­зи­те на не­ле­гал­ни­те та­к­си­та, ко­и­то не спа­з­ват за­ко­на по чл.108 и 108 А ка­то спи­рат на об­ще­с­т­ве­ни­те спир­ки за тран­с­порт и на­г­ло оби­рат пъ­т­ни­ци­те пред очи­те на ав­то­бу­с­ни­те шо­фьо­ри. До­ко­га ще съ­ще­с­т­ву­ват те­зи не­у­ре­ди­ци в на­шия град?

Съ­що­то ва­жи за „Дам­ба­та”, къ­де­то ня­ма как да не ви­ди­те не­по­бе­ди­ма­та ку­че­ш­ка ар­ма­да, ако­с­ти­ра­ла пред за­ве­де­ни­е­то „Ста­ра­та ло­д­ка”. За­що­то не е при­я­т­но, ко­га­то се­д­неш и око­ло ма­са­та ти да се за­вър­тят без­до­м­ни гла­д­ни ку­че­та.

Не би­ва да  за­б­ра­вя­ме и кар­ти­те, ко­и­то по­л­з­ват на­ши­те пен­си­о­не­ри за гра­д­с­ки тран­с­порт, за­що­то за м.яну­а­ри и фе­в­ру­а­ри са за­ку­пе­ни ед­ва 52 кар­ти от пен­си­о­не­ри, а за март, ап­рил, май и юни са по­с­тъ­пи­ли над 600 мол­би от тях, ка­то вси­ч­ки са одо­б­ре­ни. 70 % от стой­но­ст­та на кар­ти­те се за­п­ла­ща от Об­щи­на­та. Ми­на­ла­та го­ди­на бя­ха одо­б­ре­ни ония, ко­и­то си бя­ха пла­ти­ли ме­с­т­ни­те да­нъ­ци. Та­ка тря­б­ва да ста­не и та­зи го­ди­на. Осо­бе­но за те­зи, ко­и­то по­лу­ча­ват ле­т­ни­те кар­ти за пъ­ту­ва­не.Без­п­ла­т­ни обе­ди ве­че ня­ма.

Ще е грях да по­д­ми­нем и на­ша­та бол­ни­ца, къ­де­то в ко­ри­дор­че­то ме­ж­ду Ма­ни­пу­ла­ци­он­ния ка­би­нет и Бър­за по­мощ се мъ­д­ри ка­фе ма­ши­на, из­да­ва­ща не­при­я­тен и дра­з­нещ шум при ра­бо­та, со­б­с­т­ве­ност не на МБАЛ. Ни­ма па­ци­ен­ти­те тря­б­ва да слу­шат раз­го­ре­ще­на ром­с­ка реч, раз­го­вор на ви­сок глас по мо­би­фо­ни­те? За ка­к­во оти­ва­ме там – да пи­ем ка­фе или да се ле­ку­ва­ме? То­ва не е по­д­хо­дя­що­то мя­с­то за ма­ши­на­та. Въ­п­ро­сът мо­же да се ре­ши от д-р Вой­чев, д-р Ка­ли­но­ва или д-р Зей­не­ло­ва, ко­и­то имат съ­о­т­ве­т­ни­те от­го­вор­но­с­ти.

Обя­ве­на­та за­б­ра­на за без­п­ла­тен вход при по­се­ще­ние на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на от бал­чи­к­лии пре­ди­з­ви­ка при­е­ма­не­то на де­к­ла­ра­ция от ОбС и обя­вя­ва­не на 10 май за ден на про­тест. Не знам ка­к­во пра­ви­тел­с­т­во тря­б­ва да до­й­де и да се раз­по­ре­ди – Дво­ре­цът и Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на да са си са­мо на бал­чи­к­лии. Та­ка е в Бъл­га­рия – „до­ка­то ум­ни­те се на­мъ­д­ру­ват, лу­ди­те ще се на­лу­ду­ват”.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.