Въстание – подвиг

May 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ед­ва ли има бъл­га­рин в стра­на­та ни, кой­то да не е чу­вал за Ап­рил­с­ко­то въ­с­та­ние, въ­с­та­ние, ко­е­то е връ­х­на то­ч­ка в бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но­о­с­во­бо­ди­тел­но дви­же­ние през епо­ха­та на Въз­ра­ж­да­не­то.

За­да­ча­та му е из­во­ю­ва­не­то на по­ли­ти­че­с­ка и на­ци­о­нал­на не­за­ви­си­мост на бъл­гар­с­кия на­род от ос­ман­с­кия по­ро­би­тел и въ­п­ре­ки , че е увен­ча­но с не­у­с­пех то по­с­ти­га не­ви­ж­да­на до­то­га­ва по­пу­ляр­ност. Та­зи го­ди­на се че­с­т­ва­т 136г. от из­бу­х­ва­не­то му и ма­кар с мал­ки из­к­лю­че­ния то­ч­но то­ва въ­с­та­ние е ка­но­ни­зи­ра­но в бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия ка­то из­к­лю­чи­тел­на про­я­ва на бъл­гар­с­ки по­рив и жа­ж­да за сво­бо­да и не­за­ви­си­мост.

Не­го­во­то на­ча­ло се свър­з­ва с име­то на Ге­ор­ги Ра­ко­в­с­ки, кой­то пръв за­по­ч­ва из­ра­бо­т­ва­не­то на все­въ­з­мо­ж­ни пла­но­ве за ос­во­бо­ж­да­ва­не­то на Бъл­га­рия чрез все­на­ро­д­но въ­с­та­ние. Съ­з­да­ват се Бъл­гар­с­ки  ре­во­лю­ци­о­нен цен­т­ра­лен ко­ми­тет и въ­т­ре­ш­на ре­во­лю­ци­он­на ор­га­ни­за­ция и та­ка за­по­ч­ва съ­щин­с­ка­та част на ре­во­лю­ци­я­та. Ге­ро­и­з­мът и са­мо­жер­т­ва­та на бъл­гар­с­кия на­род, ка­к­то и из­к­лю­чи­тел­на­та же­с­то­кост, с ко­я­то  Ап­рил­с­ко­то въ­с­та­ние е по­ту­ше­но, пре­ди­з­ви­к­ват ши­рок ме­ж­ду­на­ро­ден от­з­вук. В най-че­те­ни­те ев­ро­пей­с­ки ве­с­т­ни­ци са пу­б­ли­ку­ва­ни над 3000 ста­тии в по­д­к­ре­па на бъл­гар­с­ка­та ка­у­за за бор­ба с по­ти­с­ни­ка , а чу­ж­ди­те ди­п­ло­ма­ти и жур­на­ли­с­ти, ко­и­то от бли­зо сле­дят съ­би­ти­я­та в Бъл­га­рия по­д­ро­б­но за­по­з­на­ват сво­и­те пра­ви­тел­с­т­ва с ис­ти­на­та за по­ло­же­ни­е­то на стра­да­щи­те от пет ве­ка бъл­га­ри. Вси­ч­ки уча­с­т­ва­щи във въ­с­та­ни­е­то са увен­ча­ни от жа­ж­да­та за сво­бо­да , а те­зи ко­и­то про­с­то сле­дят  слу­ч­ва­що­то се ,се чу­дят с ка­к­во да по­мо­г­нат. За­то­ва и то­ч­но то­ва въ­с­та­ние , по­ту­ше­но в со­б­с­т­ве­на­та кръв  на въ­с­та­на­ли­те се че­с­т­ва вся­ка го­ди­на в Бъл­га­рия, за­що­то то ни на­по­м­ня за вре­ме на не­тър­пи­мост и стре­меж към по-до­бър жи­вот. През 2012 г. мла­де­жи­те от ор­га­ни­за­ция ВМРО в Ру­се ор­га­ни­зи­ра­ха ве­ло­по­ход до Гюр­ге­во, къ­де­то е взе­то ре­ше­ни­е­то за Ап­рил­с­ко­то въ­с­та­ние и по­д­не­со­ха цве­тя на па­ме­т­на­та пло­ча­та на Гюр­ге­в­с­кия ре­во­лю­ци­о­нен ко­ми­тет, а в Со­фия и Вар­на от­да­до­ха по­чит с фа­кел­но ше­с­т­вие. Раз­би­ра се ни­що на­п­ра­ве­но не е до­с­та­тъ­ч­но за от­да­ва­не­то на по­чит към вси­ч­ки за­ги­на­ли в то­ва въ­с­та­ние, но все пак то­ва ни на­по­м­ня, че е има­ло вре­ме , в ко­е­то са се вър­ши­ли по­д­ви­зи в име­то на сво­бо­да­та.

Георги Зл. ГЕОРГИЕВ

 

Коментарите са затворени.