Разказваме и помним

May 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

То­ва бе­ше по­с­ла­ни­е­то, ко­е­то ор­га­ни­за­то­ри и из­пъл­ни­те­ли на пра­з­ни­ч­на­та про­г­ра­ма от­п­ра­ви­ха към при­съ­с­т­ва­щи­те на тър­же­с­т­во­то, про­ве­де­но в с. Кра­не­во, по слу­чай 3 март – Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия от тур­с­ко ро­б­с­т­во.

Раз­ка­зът за ми­на­ло­то за­по­ч­ва­ше с къ­та от кар­ти­ни и сним­ки, от­ра­зя­ва­щи па­ме­т­но­то съ­би­тие, про­дъл­жа­ва­ше с из­ло­ж­ба­та на ав­тен­ти­ч­ни жен­с­ки и мъ­ж­ки на­ци­о­нал­ни ко­с­тю­ми, го­во­ре­ше за мъ­ка­та, на­де­ж­ди­те и ра­до­с­ти­те на на­ши­те пре­д­ци втъ­ка­ни, из­ве­за­ни или впле­те­ни в пъ­с­т­ро­ц­ве­т­ни об­ле­к­ла, въз­г­ла­в­ни­ци, ка­ре­та и дру­ги би­то­ви пре­д­ме­ти от те­к­с­тил.

Съ­п­ри­ча­с­т­но­ст­та на при­съ­с­т­ва­щи­те към не­за­б­ра­ви­мо­то съ­би­тие се за­си­ли, ко­га­то раз­ка­зът за не­го про­дъл­жи със си­ла­та на сло­во­то и пе­сен­та.

Кра­т­ко­то по­з­д­ра­в­ле­ние към го­с­ти­те от гр. Бал­чик и към съ­се­ля­ни­те си, кме­тът на с. Кра­не­во, г-н Ру­мен Ни­ко­лов, пре­вър­на в емо­ци­о­на­лен ми­ни-час по ис­то­рия на Бъл­га­рия. В по­с­ле­д­ва­ла­та ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­на про­г­ра­ма, по­д­го­т­ве­на от пе­в­че­с­ка­та гру­па на пен­си­о­не­ри­те към чи­та­ли­ще „Ба­чо Ки­ро”, зву­ча­ха въз­ро­ж­ден­с­ки пе­с­ни и по­е­ти­ч­ни пре­п­ра­т­ки към го­ле­ми ис­то­ри­че­с­ки съ­би­тия и ли­ч­но­с­ти от на­ше­то ми­на­ло, бе­ля­за­ли пъ­тя на бъл­га­ри­те към сво­бо­да­та. Ре­ци­ти­ра­ха се не­за­б­ра­ви­ми Ва­зо­ви сти­хо­ве от ст. „Опъл­чен­ци­те на Ши­п­ка”. Ре­ци­та­то­ри бя­ха де­ца – уче­ни­ци, а зву­ко­фор­ми­те­лят – сту­дент.

Си­ла­та на по­с­ла­ни­е­то: „От ста­ри на мла­ди, от ба­би на вну­ци, от ба­ща на си­на да раз­ка­з­ва­ме и по­м­ним ис­то­ри­я­та своя до ами­на!” до­ко­с­на сър­ца­та. Ко­га­то след по­с­ле­д­ни­те ду­ми се раз­не­се мо­щ­ни­ят, бла­го­с­ла­вящ глас на Бо­рис Хри­с­тов в „На мно­гая ле­та”, про­съл­зе­ни, хо­ра­та се за­из­п­ра­вя­ха мъл­ча­ли­во на кра­ка и слу­ша­ха с бла­го­го­ве­ние.

Мария ГЕОРГИЕВА

 

Коментарите са затворени.