Професори – на килограм!

May 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Лу­до­ст­та око­ло  ха­би­ли­ти­ра­не­то бе съ­в­сем оча­к­ва­на още пре­ди да се при­е­ме и да се на­ло­жи  от ГЕРБ) но­вия за­кон ЗРАС. Спра­в­ка-но­ви 350 до­цен­ти и над 300 про­фе­со­ри, ся­каш  сме стра­на ка­то Фран­ция. Има­ше се­ри­о­з­ни въз­ра­же­ния по мно­го то­ч­ки, да­же Кон­с­ти­ту­ци­он­ни­ят съд от­ме­ни по­ло­ви­на­та от те­к­с­то­ве­те, но ко­ми­си­я­та на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние с “ ка­д­ри” от  ГЕР­Бер­с­ка­та ска­мей­ка, с пре­з­ре­ние я от­ми­на. До­ка­то при за­щи­та­та на ди­сер­та­ция  кан­ди­да­тът  из­ла­га  тру­да си ка­к­то пре­ди, ау­ди­то­ри­я­та от пет ли­ца не мо­же да за­да­де до­с­та­тъ­ч­но, и то ком­пе­тен­т­ни въ­п­ро­си към до­к­то­ран­та. Пре­ди ди­с­ку­си­я­та бе мно­го ожи­ве­на и пло­до­т­вор­на. Но по во­ля­та и бя­с­на­та ам­би­ция  да ста­не  и  НЕ­ГО­ВА МИ­ЛОСТ  про­фе­сор, ми­ни­с­тър  С.И. на­ло­жи ЗРАС, за­к­ри ВАК,  от­во­ри вра­та­та и на­у­ка­та пре­ми­на  по не­го­ви­те ду­ми от “свин­с­ки” тръс в “спринт”. “Ве­ли­ка идея” на ма­лък чо­век! Се­га вси­ч­ки блю­до­ли­з­ци до съ­о­т­ве­т­ния па­ша  ще ста­нат  до­цен­ти и про­фе­со­ри. Те­пър­ва ще бе­рем ма­с­кар­лъ­ци­те на те­зи И(г)нат- про­фе­со­ри. То­ва ли бе­ше цел­та на ура­в­ни­ло­в­ка­та, де­вал­ва­ци­я­та на стой­но­с­ти­те,  аман… на ре­фор­ма­та? При­я­те­ли, ко­га­то  прост по­ве­де про­с­ти, вси­ч­ки па­дат в ке­не­фа!

Се­га да по­ми­с­лим за­е­д­но, за­що  на­у­ч­ни­те зва­ния се пре­вър­на­ха в длъ­ж­но­с­ти? Пак на ня­ко­го му е би­ло по- из­го­д­но  да се ми­с­ли по инер­ция. Про­фе­сор не е бла­го­ро­д­ни­че­с­ка ти­т­ла,  дра­ги бал­чи­к­лии, а про­с­то на­з­ва­ние на  за­е­ма­на длъ­ж­ност. Кой и как я за­е­ма е дру­га те­ма. Или ав­то­но­мия на ВУЗ, или един­на на­ци­о­нал­на си­с­те­ма за ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние. Две­те ед­но­в­ре­мен­но не мо­гат, за­що­то ще до­ве­дат до се­га­ш­ни­те ко­ли­зии.

п.с. Мно­го ще се за­пи­тат в то­ва мра­ч­но и не­ща­с­т­но вре­ме , как на­ми­рам вдъ­х­но­ве­ние да пи­ша за  ака­де­ми­ч­ни про­б­ле­ми. При­чи­на­та е, че то­ва е част от нас! И за­що­то не­на­ви­ж­дам та­зи ар­мия от не­ка­дър­ни, но на­г­ли ин­ди­ви­ди не­и­с­то­во же­ла­е­щи да из­ля­зат на­пред във вси­ч­ки сфе­ри на на­ше­то та­ка на­ре­че­но “мул­ти­кул­тур­но” об­ще­с­т­во!

Инж. Г. Йорданов-Гого

 

Коментарите са затворени.