От първата дума до първите туристи…

May 2nd, 2012 | От | Category: ВАЖНА

За Балчишкото цивилно летище

*** на 4-ти юни 2011 г. /съ­бо­та/, край Ка­вар­на Бой­ко Бо­ри­сов съ­о­б­ща­ва пред жур­на­ли­с­ти, че „…още в по­не­дел­ник ще се по­тър­си на­чин, по кой­то най-бър­зо да бъ­де от­да­де­но на кон­це­сия би­в­ше­то во­ен­но ле­ти­ще Бал­чик.” Съ­щи­ят ден Бой­ко Бо­ри­сов и голф ле­ген­да­та Га­ри Пле­ър пре­ря­за­ха лен­та­та на но­во­и­з­г­ра­де­ния край нос Ка­ли­а­к­ра голф ком­п­лекс „Тра­кий­с­ки ска­ли”. При­съ­с­т­ва и Кра­си­мир Гер­гов.

***на 17-ти юни 2011 г. /пе­тък/, в-к „Бъл­гар­с­ка ар­мия”

Ми­ни­с­тъ­рът на от­б­ра­на­та Аню Ан­ге­лов за­я­вя­ва пред жур­на­ли­с­ти, че има идея ле­ти­ще „Бал­чик” да се да­де на кон­це­сия, да ста­не дей­с­т­ва­що гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще. По ду­ми­те му на ае­ро­д­ру­ма ще се за­па­зят вси­ч­ки во­ен­ни еле­мен­ти, ко­и­то в мо­мен­та се на­ми­рат там.

***на 1-ви юли 2011 г. /пе­тък/, в офи­ци­ал­ния сайт на Бъл­гар­с­ка­та голф-асо­ци­а­ция се ка­з­ва: „Ми­ни­с­тъ­рът на спор­та Сви­лен Не­й­ков съ­що при­с­ти­г­на на Black Sea Rama, за да при­съ­с­т­ва на на­д­п­ре­ва­ра­та и да се сре­щ­не с Кийт Хо­дж­кин­сън и с пре­зи­ден­та на Бъл­гар­с­ка­та голф-асо­ци­а­ция Кра­си­мир Гер­гов. Г-н Хо­дж­кин­сън оце­ни ви­со­ко ан­га­жи­мен­та на пра­ви­тел­с­т­во­то да съ­дей­с­т­ва за пре­в­ръ­ща­не на во­ен­но­то ле­ти­ще край Бал­чик в гра­ж­дан­с­ко, тъй ка­то спо­ред не­го то­ва ще изи­г­рае съ­ще­с­т­ве­на ро­ля за раз­ви­ти­е­то на голф-ту­ри­з­ма в ре­ги­о­на.

*** на 3-ти юли 2011 г. /не­де­ля/, при от­к­ри­ва­не на ре­ха­би­ли­ти­ра­на от­се­ч­ка от пъ­тя До­б­рич-Ге­не­рал То­ше­во, в при­съ­с­т­ви­е­то на ми­ни­с­тъ­ра на тран­с­пор­та Ивай­ло Мо­с­ко­в­с­ки, Бой­ко Бо­ри­сов съ­о­б­ща­ва, че „…уси­ле­но се ра­бо­ти по пре­об­ра­зу­ва­не­то на би­в­ше­то во­ен­но ле­ти­ще в Бал­чик и ве­ро­я­т­но до края на го­ди­на­та то ще е гра­ж­дан­с­ко.” Ивай­ло Мо­с­ко­в­с­ки до­пъл­ва, че фи­нан­со­ви­ят му ко­ле­га Си­ме­он Дян­ков е по­ел ан­га­жи­мен­та да оси­гу­ри сре­д­с­т­ва. Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов:  „….смя­там, че раз­ре­ше­ни­е­то за ка­ца­не на пъ­т­ни­че­с­ки и то­вар­ни са­мо­ле­ти ще се от­ра­зи бла­го­п­ри­я­т­но за гра­да.”

***на 6-ти юли 2011 г. /сря­да/. С 30 ми­ли­о­на ле­ва во­ен­но­то ле­ти­ще в Бал­чик мо­же да бъ­де пре­вър­на­то в гра­ж­дан­с­ко пре­ди да бъ­де да­де­но на кон­це­сия, ста­ва яс­но от сте­но­г­ра­ма­та на за­се­да­ни­е­то на МС, про­ве­де­но на 6-ти юли, пу­б­ли­ку­ва­на два дни по-къ­с­но. Ос­но­вен дви­га­тел на то­ва е пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов и тя е одо­б­ре­на от ка­би­не­та. ”Ис­кам на­про­лет то­ва ле­ти­ще да фун­к­ци­о­ни­ра за но­вия ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон….Та­ка че счи­тай­те, че то­ва е по­ли­ти­че­с­ко ре­ше­ние. И во­ен­ни­те съ­що мо­гат да ка­цат”-ка­з­ва пре­ми­е­рът. По ду­ми­те му ае­ро­д­ру­мът изо­б­що не бил по­д­дър­жан, це­ли­ят бил тре­вя­съл. Раз­ка­зал как ве­д­нъж ка­ц­нал там и са­мо­ле­тът ед­ва не се раз­па­д­нал от ло­ша­та пи­с­та. Та­ка че, во­ен­ни­те да не го­во­рят, че то­ва им е ре­зер­в­но­то ле­ти­ще, при ну­ж­да те мо­гат да ка­цат къ­де­то си ис­кат, от­ря­зъл Бо­ри­сов. В края на об­съ­ж­да­не­то ми­ни­с­тъ­рът на от­б­ра­на­та Аню Ан­ге­лов ис­ка уто­ч­не­ние, да­ли МО ще ек­с­п­ло­а­ти­ра ле­ти­ще­то до края на го­ди­на­та, или тря­б­ва да го сда­де ве­д­на­га. На то­ва Бо­ри­сов от­го­ва­ря с ка­те­го­ри­ч­но­то и не­тър­пя­що въз­ра­же­ния: ”От теб се ис­ка да го сда­деш”. От из­ка­з­ва­ни­я­та ста­ва яс­но, че евен­ту­ал­на­та во­ен­на упо­т­ре­ба на ле­ти­ще­то ще про­дъл­жи по схе­ма, по­до­б­на на та­зи на ле­ти­ще Со­фия или Пло­в­див, и опа­се­ни­я­та, че во­ен­на­та ави­а­ция ня­ма да из­по­л­з­ва по­ве­че Бал­чик, са на­пъл­но на­п­ра­з­ни.

***на 8-ми юли 2011 г. /пе­тък/, в-к „Бъл­гар­с­ка ар­мия” пу­б­ли­ку­ва съ­о­б­ще­ние на пре­с­цен­тъ­ра на МС: „Пра­ви­тел­с­т­во­то от­не от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та и пре­до­с­та­ви на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та, ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии и съ­о­б­ще­ни­я­та ле­ти­ще­то в Бал­чик. На­ме­ре­ни­е­то на ка­би­не­та е то да бъ­де из­по­л­з­ва­но за гра­ж­дан­с­ки по­ле­ти. Ле­ти­ще Бал­чик е не­а­к­ти­в­но во­ен­но ле­ти­ще. Про­мя­на­та в пре­д­на­з­на­че­ни­е­то му ще по­з­во­ли по­до­б­ря­ва­не на ави­о­у­с­лу­ги­те по бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие, осо­бе­но в ак­ти­в­ния ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон.”

***на 8-юли 2011 г. /пе­тък/, Сер­гей Ста­ни­шев пре­ди на­ча­ло­то на за­се­да­ни­е­то на пле­ну­ма на БСП за­я­ви: ”Пъ­лен бар­дак ца­ри в дър­жа­ва­та”. По­во­дът за ду­ми­те му е ре­ше­ние на МС от за­се­да­ни­е­то му на 6-ти юли. Ста­ни­шев обя­с­ни, че ста­ва ду­ма за за­де­ля­не на 30 млн. лв. за ле­ти­ще­то в Бал­чик. ”Без ни­ка­к­ва кон­це­п­ция за тран­с­пор­т­но­то раз­ви­тие се взе­мат ре­ше­ния с не­я­с­ни мо­ти­ви, с мно­го се­ри­о­з­ни ан­га­жи­мен­ти от дър­жа­ва­та. Ка­к­во пла­ни­рат всъ­щ­ност? Да се ре­но­ви­ра пи­с­та­та с 30 млн. лв. дър­жа­в­ни па­ри, да се да­де на кон­це­сия ле­ти­ще, ко­е­то е мно­го бли­зо до ле­ти­ще Вар­на, с по­с­ле­ди­ци, ко­и­то мо­гат да бъ­дат пла­ща­ни от дър­жа­ва­та, за­що­то в та­зи си­ту­а­ция кон­це­си­о­не­ра на вар­нен­с­ко­то ле­ти­ще мо­же да пре­дя­ви пре­тен­ции и да се от­ка­же от ин­ве­с­ти­ции, ко­и­то е за­дъл­жен да пра­ви”, въз­му­ти се ли­де­рът на БСП.

***на 11-ти юли 2011 г. в пу­б­ли­ка­ция на вeстник „Дне­в­ник”: „Об­що взе­то, пре­д­по­ло­же­ни­я­та, кой стои зад си­ло­ва­та ак­ция на пре­ми­е­ра Бал­чик да ста­не гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще ,да се на­ле­ят бър­зо „ми­ли­о­ни­те” и след то­ва да се да­де на кон­це­сия, имат връ­з­ка със спор­та и ту­ри­з­ма. А имен­но с гол­фа, голф-ту­ри­з­ма и три­те ог­ром­ни голф-ком­п­ле­к­са, раз­по­ло­же­ни ме­ж­ду Бал­чик и Ка­вар­на, еди­ни­ят от ко­и­то опи­ра ед­ва ли не в ог­ра­да­та на ле­ти­ще­то. А ка­к­то и мал­ки­те де­ца зна­ят, гол­фът у нас се свър­з­ва са­мо и един­с­т­ве­но с ви­д­ния ме­ди­ен бос Кра­си­мир Гер­гов.”

***на 18-ти юли 2011 г. /по­не­дел­ник/, ми­ни­с­тър Пле­в­не­ли­ев е в ра­йо­на на ле­ти­ще Бал­чик.

***на 20-ти юли 2011 г. /сря­да/, гру­па от ВВС и го­с­по­дин Ан­д­рея Ан­д­ре­ев /бивш ди­ре­к­тор на ле­ти­ща­та във Вар­на и Пло­в­див/ ог­ле­ж­дат обе­к­ти­те на ле­ти­ще­то.

***спи­са­ние „Ае­ро” бр.35 /юли 2011 г./, в ма­те­ри­а­ла „Да сда­деш Бал­чик…” про­с­ле­дя­ва ско­ро­те­ч­но­то и до­ня­къ­де тра­ги­ко­ми­ч­но от­не­ма­не от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та на во­ен­но­то ле­ти­ще в Бал­чик, пре­х­вър­ля­не­то му в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та и пер­с­пе­к­ти­ва­та за не­го­во­то бър­зо кон­це­си­о­ни­ра­не и мо­дер­ни­за­ция.

***в ня­кол­ко ин­тер­вю­та за ме­ди­и­те ми­ни­с­тъ­рът на от­б­ра­на­та Аню Ан­ге­лов ка­з­ва, че две­те по­де­ле­ния в ра­йо­на на ле­ти­ще­то /АТБ и РТВ/ ще про­дъл­жа­ват да из­пъл­ня­ват за­да­чи­те си…и ня­ма да бъ­дат за­к­ри­ти.

***на 3-ти ав­густ 2011 г. /сря­да/-за­се­да­ние на МС.

Под т.32 МС об­съ­ж­да „Про­ект на Ре­ше­ние за об­ра­зу­ва­не на ед­но­ли­ч­но дру­же­с­т­во с ог­ра­ни­че­на от­го­вор­ност с дър­жа­в­но уча­с­тие в ка­пи­та­ла „Ле­ти­ще Бал­чик” ЕО­ОД-Бал­чик”. В за­к­лю­че­ние ми­ни­с­т­ри­те при­е­мат, че се съ­з­да­ва „Ле­ти­ще Бал­чик” ЕО­ОД и ще се тър­сят схе­ми за фи­нан­си­ра­не­то му чрез бан­ко­ви за­е­ми.

Не­о­фи­ци­ал­ни из­то­ч­ни­ци в МТ по­т­вър­ди­ха за „АЕ­РО”, че Ан­д­рея Ан­д­ре­ев със си­гур­ност по­е­ма уп­ра­в­ле­ни­е­то на ле­ти­ще Бал­чик. Той е до­б­ре из­ве­с­тен у нас и в чу­ж­би­на ръ­ко­во­ден ка­дър от сре­ди­те на бъл­гар­с­ка­та гра­ж­дан­с­ка ави­а­ция.

Ле­ти­ще­то в Бал­чик обе­ща­ва да ге­не­ри­ра спе­ци­ал­но вни­ма­ние със скан­да­лен оте­нък в сле­д­ва­щи­те ме­се­ци.

***на 18-ти ав­густ 2011 г. /че­т­вър­тък/, в ле­ти­ще­то при­с­ти­гат по­с­ле­до­ва­тел­но Ан­д­рея Ан­д­ре­ев, Аню Ан­ге­лов-ми­ни­с­тър на от­б­ра­на­та и не­го­ва­та за­ме­с­т­ни­ч­ка Ав­гу­с­ти­на Цве­т­ко­ва, и про­ве­ж­дат сре­ща с ко­ман­д­ва­не­то на АТБ.

***на 24-ти ав­густ 2011 г. /сря­да/-съ­о­б­ще­ние на пре­с­с­лу­ж­ба­та на МС:

„На дне­ш­но­то си за­се­да­ние пра­ви­тел­с­т­во­то въз­ло­жи на „Ле­ти­ще Со­фия” ЕАД ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та, уп­ра­в­ле­ни­е­то и по­д­дър­жа­не­то на ле­ти­щен ком­п­лекс „Бал­чик”. На пре­ди­ш­но­то за­се­да­ние на МС от 3-ти ав­густ бе взе­то ре­ше­ние за съ­з­да­ва­не на са­мо­с­то­я­тел­но дру­же­с­т­во „Ле­ти­ще Бал­чик” ЕО­ОД, но по вси­ч­ко ли­чи, че с дне­ш­но­то ре­ше­ние то­ва се ану­ли­ра и ле­ти­ще­то на Бал­чик се пре­х­вър­ля към ак­ти­ви­те на со­фий­с­ко­то ле­ти­ще. За из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на фир­ма­та уси­ле­но се спря­га­ше име­то на Ан­д­рея Ан­д­ре­ев. Все още не е яс­но от къ­де ще се на­ме­рят ну­ж­ни­те 30-40 млн. лв. за мо­дер­ни­за­ци­я­та на ле­ти­ще­то, ни­то как ще стои въ­п­ро­сът с бъ­де­ща­та му кон­це­сия и да­ли тя ще бъ­де вър­за­на с по­тен­ци­ал­на­та кон­це­сия на ле­ти­ще Со­фия.

***на 30-ти ав­густ 2011 г. /втор­ник/. С Ре­ше­ние № 538 от 2011 г. Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет пре­до­с­та­ви имот-пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, пре­д­с­та­в­ля­ващ ле­ти­щен ком­п­лекс Бал­чик, за уп­ра­в­ле­ние на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та, ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии и съ­о­б­ще­ни­я­та. С Ре­ше­ние № 646 от 30-ти ав­густ 2011 г. Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет оп­ре­де­ли имо­та, съ­с­та­в­ля­ващ ле­ти­ще Бал­чик за гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще за об­ще­с­т­ве­но по­л­з­ва­не.

***спи­са­ние „Ае­ро” бр.36 /ав­густ 2011 г./, в ма­те­ри­а­ла на Кра­си­мир Гро­зев „Хро­ни­ка на ед­на по­тен­ци­ал­на кон­це­сия” раз­г­ле­ж­да и ана­ли­зи­ра най-но­ви­те раз­ви­тия око­ло пре­д­с­то­я­ща­та кон­це­сия и мо­дер­ни­за­ция на ве­че би­в­ше­то во­ен­но ле­ти­ще в Бал­чик

***на 13-ти се­п­тем­в­ри 2011 г. /втор­ник/ на ле­ти­ще Бал­чик ка­ца пра­ви­тел­с­т­ве­ни­ят „Фал­кон”. С не­го пъ­ту­ват част от ме­ни­джър­с­ки­ят екип на ле­ти­ще Со­фия, ко­и­то се сре­щат и раз­го­ва­рят с офи­це­ри от ко­ман­д­ва­не­то на АТБ-Бал­чик.

***на 17-ти, 18-ти, 19-ти, и 20-ти се­п­тем­в­ри 2011 г. /съ­бо­та, не­де­ля, по­не­дел­ник и втор­ник/ в ле­ти­ще Бал­чик за фа­к­ти­че­с­ко пре­да­ва­не и при­е­ма­не на обе­к­ти ра­бо­ти гру­па от МТ-ГВА и от­го­вор­ни слу­жи­те­ли от ле­ти­ще Со­фия /на ос­но­ва­ние за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на тран­с­пор­та/ и от ко­ман­д­ва­не­то на АТБ /на ос­но­ва­ние за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та от 16-ти се­п­тем­в­ри 2011г./. Ра­бо­та­та при­к­лю­чи с по­д­пи­с­ва­не­то на при­е­мо-пре­да­ва­тел­ни про­то­ко­ли.

***на 29-ти се­п­тем­в­ри /че­т­вър­тък/, Аген­ция “Фо­кус”:

Пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов от­к­ри пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция за от­па­дъ­ч­ни во­ди в Бал­чик. Той ка­за, че в мо­мен­та се ра­бо­ти ак­ти­в­но Бал­чик да има свое ле­ти­ще. То­ва ще об­ле­к­чи тра­фи­кът от ав­то­бу­си /по 60 000/, ко­и­то ми­на­ват през цен­тъ­ра на Вар­на. Ня­ма да се до­пу­с­не и сто­ти­ци де­ка­ри ле­ти­ще да пу­с­тее. “В мо­мен­та пра­вим да има­те тук и гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ше. Пре­до­с­та­тъ­ч­но от нас за вас”, за­я­ви пре­ми­е­рът.

***26-ти се­п­тем­в­ри 2011г. /по­не­дел­ник/-Ве­се­лин Пей­ков, из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на “Ле­ти­ще Со­фия” ЕАД-oт сай­та pari.bg-„Во­ен­но­то ле­ти­ще в Бал­чик ста­на част от “Ле­ти­ще Со­фия” след уп­ра­в­лен­с­ко ре­ше­ние, ко­е­то аз не бих же­лал да ко­мен­ти­рам.”

***25-ти ок­том­в­ри 2011г. /втор­ник/-pan.bg

Кра­си­мир Ста­нев-из­пъл­ни­те­лен ди­ре­к­тор на „Ал­бе­на” АД: „Ту­ри­з­мът в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия в мо­мен­та е об­ре­чен и тря­б­ва да раз­чи­та­ме на ле­ти­ща­та в Кон­с­тан­ца, Бу­ку­рещ и Бур­гас”. Спо­ред не­го „из­к­лю­чи­тел­но пра­вил­но” е ре­ше­ни­е­то на пра­ви­тел­с­т­во­то за пре­в­ръ­ща­не­то на во­ен­но­то ле­ти­ще в Бал­чик в гра­ж­дан­с­ко.

***29-ти фе­в­ру­а­ри 2012г. /сря­да/-„Ле­ти­ща­та в Со­фия и Бал­чик ще бъ­дат да­де­ни на кон­це­сия в па­кет”-то­ва обя­ви във Вар­на за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът на тран­с­пор­та Ка­мен Ки­чев при от­к­ри­ва­не­то на ре­ха­би­ли­ти­ра­на­та пи­с­та на ае­ро­пор­та в гра­да. А в еле­к­т­рон­но­то из­да­ние „Стро­и­тел­с­т­во-гра­дът” се съ­о­б­ща­ва, че обект на по­д­го­т­вя­на­та кон­це­си­он­на про­це­ду­ра е „Гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще за об­ще­с­т­ве­но по­л­з­ва­не Со­фия и гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще за об­ще­с­т­ве­но по­л­з­ва­не Бал­чик”.

***7-ми март 2012г. /сря­да/-на по­се­ще­ние в ле­ти­ще­то са пре­д­с­та­ви­те­ли на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та. С тях е и френ­с­ки гра­ж­да­нин, на­ет от дър­жа­ва­та Ка­тар със за­да­ча да се за­по­з­нае на мя­с­то със ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та на ле­ти­ще­то.

***8-ти март 2012г. /че­т­вър­тък/-има на­з­на­чен „Ръ­ко­во­ди­тел ек­с­п­ло­а­та­ци­он­но зве­но-ле­ти­ще Бал­чик” на ле­ти­ще Бал­чик. То­ва е г-н Кра­си­мир Ко­с­тов, бивш на­чал­ник-щаб на ави­о­те­х­ни­че­с­ка­та ба­за, ма­йор от ре­зер­ва.

***13-ти март 2012г. /втор­ник/-от сай­та Lev.bg-на ед­но­ча­со­ва сре­ща в ка­тар­с­ка­та сто­ли­ца До­ха ме­ж­ду бъл­гар­с­ка­та де­ле­га­ция, во­де­на от ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­лят Бой­ко Бо­ри­сов и пре­ми­е­рът на Ка­тар Шейх Ха­мад бин Джа­сим Ал-Та­ни, бя­ха об­съ­де­ни кон­к­ре­т­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти за ин­ве­с­ти­ции на Ка­тар и за ле­ти­ще­то в Бал­чик.

***29-ти март 2012г. /че­т­вър­тък/ от сай­та pan.bg: Ка­тар­ци пре­го­ва­рят за ле­ти­ще­то в Бал­чик. За сто­ли­ч­ния ае­ро­порт ще се тър­си друг кон­це­си­о­нер. То­ва съ­о­б­щи за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът на тран­с­пор­та Ка­мен Ки­чев. Ле­ти­ща­та в Со­фия и Бал­чик ще се от­да­ват на кон­це­сия по­от­дел­но, а не в па­кет ка­к­ва­то бе пър­во­на­чал­на­та идея на пра­ви­тел­с­т­во­то. “Ара­б­с­ки ин­ве­с­ти­ци­о­нен фонд е про­я­вил ин­те­рес към би­в­ша­та во­ен­на пло­ща­д­ка край Бал­чик и ве­че пре­го­ва­ря за нея”, до­ба­ви Ки­чев.

***30-ти март 2012г. /пе­тък/ “Ле­ти­ще Бал­чик ще бъ­де из­ва­де­но от съ­в­ме­с­т­но­то дру­же­с­т­во с ле­ти­ще Со­фия и два­та ае­ро­пор­та ще се да­ват на кон­це­сия по­от­дел­но” за­я­ви ми­ни­с­тъ­рът на тран­с­пор­та Ивай­ло Мо­с­ко­в­с­ки на фо­ру­ма „Стра­те­ги­че­с­ка Ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра  Бъл­га­рия 2012г.”, пре­да­де „Стан­дарт”. До май, ко­га­то ще до­й­дат по­тен­ци­ал­ни­те кан­ди­дат-ин­ве­с­ти­то­ри, ще бъ­де из­го­т­вен ико­но­ми­че­с­ки ана­лиз за по­тен­ци­а­ла за раз­ви­тие на ле­ти­ще Бал­чик”.

***27-ми ап­рил 2012г. /пе­тък/ от investor.bg „Пър­ви­те ту­ри­с­ти при­с­ти­гат на 3-ти май”, съ­о­б­щи за БТА ръ­ко­во­ди­те­лят на ек­с­п­ло­а­та­ци­он­но­то зве­но Ле­ти­ще Бал­чик Кра­си­мир Ко­с­тов. На 3-ти май се оча­к­ва на ле­ти­ще­то в Бал­чик да при­с­ти­г­нат ше­с­ти­ма ту­ри­с­ти. Те ще бъ­дат пре­во­зе­ни с  ма­лък гра­ж­дан­с­ки са­мо­лет „Бий­ч­к­рафт“, кой­то ще из­ле­ти от ле­ти­ще „Ру­зи­не“ край Пра­га. Кра­си­мир Ко­с­тов до­пъл­ни, че в мо­мен­та се пре­го­ва­ря от 31-ви май до 2-ри юни на ле­ти­ще­то в Бал­чик да при­с­ти­г­нат и съ­с­те­за­те­ли за го­лям гол­ф­тур­нир, кой­то се ор­га­ни­зи­ра на ед­но от бли­з­ки­те голф-иг­ри­ща. В сре­да­та на юни пък на ле­ти­ще­то в Бал­чик ще се про­ве­де Бал­кан­с­ки ави­а­ци­о­нен фе­с­ти­вал.

Йордан ИВАНОВ

 

Коментарите са затворени.