За такива жени е писал Йовков

Apr 30th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

„При­я­те­ли да имаш е бо­га­т­с­т­во, при­я­тел­с­т­во­то тру­д­но се гра­ди…”Та­ка се пее в ху­ба­ва­та пе­сен на га­б­ро­в­с­ка­та по­е­те­са и ком­по­зи­тор­ка Сте­ф­ка Ка­ра­пе­не­ва. Но за чле­но­ве­те на клуб „Хи­нап”, хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, при­я­тел­с­т­во­то се по­с­ти­га ле­с­но. Дъл­го­го­ди­ш­на дру­ж­ба свър­з­ва клу­ба с пе­в­че­с­ки­те гру­пи към ч-ще „Н.Ва­п­ца­ров” с.Се­п­тем­в­рий­ци, об­щи­на Ка­вар­на. За­то­ва на Ла­за­ро­в­ден бал­чи­ш­ки­те пе­в­че­с­ки гру­пи „Бя­ло цве­те” и „Не­с­по­кой­ни въл­ни” бя­ха на го­с­ти там. По­с­ре­щ­на­ти ра­ду­ш­но от кме­ти­ца­та Вел­ка Вел­ко­ва и от не­й­ни­те ак­ти­ви­с­т­ки – Те­ме­ну­ж­ка Ива­но­ва от чи­та­ли­ще­то  и Ма­рия Го­с­по­ди­но­ва от Клу­ба на пен­си­о­не­ри­те , с на­р­ци­си и зюм­бю­ли от ки­т­ни­те сел­с­ки дво­ро­ве, с ори­ги­нал­ни по­да­ръ­ци /кра­си­во офор­ме­ни ве­ли­к­ден­с­ки ко­ш­ни­ч­ки с де­ко­ра­ти­в­ни пи­лен­ца/, бал­чи­к­лий­ки ста­на­ха съ­у­ча­с­т­ни­ч­ки в ху­бав про­ле­тен пре­д­ве­ли­к­ден­с­ки пра­з­ник. В ре­с­то­ран­та ги оча­к­ва­ше раз­ко­шен обяд, при­го­т­вен с по­мо­щ­та на сръ­ч­ни­те до­ма­ки­ни. Ка­к­то ви­на­ги в по­до­б­ни слу­чаи, сре­ща­та за­по­ч­на с при­ве­т­с­т­ве­ни сло­ва от до­ма­ки­ни­те, с от­го­вор от Д.Ма­ле­ва, с раз­мя­на на ори­ги­нал­ни по­да­ръ­ци и мно­го на­з­д­ра­ви­ци, бла­го­по­же­ла­ния.

За пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние /ос­вен обил­ния обяд/ до­при­не­со­ха ар­ти­с­ти­ч­ни­те изя­ви и на до­ма­ки­ни, и на го­с­ти­те – пе­с­ни, хо­ра, ху­мор, ве­се­ли сцен­ки, ви­цо­ве, има­ше до­ри и гим­на­с­ти­ка. Гла­со­ви­та­та на­ро­д­на пе­ви­ца Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва из­пъл­ни пе­сен­та „Ма­рий­чи­це”, До­ч­ка Ще­ре­ва раз­с­мя вси­ч­ки с ве­се­ла­та на­ро­д­на пе­сен „Три Ра­ди”, а пе­в­че­с­ка­та гру­па на до­ма­ки­ни­те на­по­м­ни за пра­з­ни­ч­ния ден с две кра­си­ви на­ро­д­ни пе­с­ни: „Ви­ла е мо­ма, Ла­за­ре” и „Мо­ра­ва ни­ва”. Две „ста­ри да­ми” /Вел­ка и Ма­рия/де­мон­с­т­ри­ра­ха за­ви­д­на ар­ти­с­ти­ч­на дар­ба и до съл­зи раз­с­мя­ха вси­ч­ки с ори­ги­нал­ни­те си ху­мо­ри­с­ти­ч­ни хрум­ва­ния, те бя­ха по-убе­ди­тел­ни от да­ми­те на „Ко­ми­ци­те”. Сред до­ма­ки­ни­те щра­ка­ше с фо­то­а­па­ра­та си и чу­ж­ден­ка­та Ка­та­ри­на, ко­я­то с ви­ди­мо удо­вол­с­т­вие спо­де­ля все­ки по­до­бен пра­з­ник.

Го­с­то­п­ри­ем­ни, ду­ше­в­но ще­д­ри и ду­хо­в­но бо­га­ти са до­б­ру­джан­ци. То­ва се по­т­вър­ди и от лю­бе­з­на­та по­ка­на на Мил­ка и Здра­в­ко Гри­го­ро­ви от с.Че­ло­пе­че­не. Бал­чи­к­лий­ки бя­ха по­ка­не­ни в раз­ко­ш­ния им дом, къ­де­то до­ма­ки­ня­та Мил­ка ги по­с­ре­щ­на с цве­тя, ба­ни­ци, па­ла­чин­ки, ке­к­со­ве, пло­до­ве, за да по­чер­пи за ро­ж­ден ден, за имен ден, за здра­ве и къ­с­мет. До­б­ру­джан­ки­те – кра­си­ви, сръ­ч­ни, ум­ни, ще­д­ри. На­ли тя­х­на­та кра­со­та е вдъ­х­но­ви­ла ня­ко­га сър­це­ве­да Йор­дан Йо­в­ков.

Мария АНДРЕЕВА

По стара българска традиция, семейството на арендатора Здравко Григоров покани стари приятели в новата си къща по случай рождения си ден и Лазаровден.

 

Коментарите са затворени.