В Албена откриха чешма

Apr 18th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

В Ал­бе­на офи­ци­ал­но от­к­ри­ха че­ш­ма за об­ще­с­т­ве­но по­л­з­ва­не на ми­не­рал­на во­да.

Съ­о­ръ­же­ни­е­то е из­г­ра­де­но в Ал­бе­на в из­пъл­не­ние на Ре­ше­ние №854 от 3 но­ем­в­ри 2009 г. на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет за да­ва­не на съ­г­ла­сие за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на кон­це­си­о­нен до­го­вор за до­бив на ми­не­рал­на во­да – из­к­лю­чи­тел­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност и до­пъл­ни­тел­но спо­ра­зу­ме­ние №2 от 12 ап­рил 2010 г. ме­ж­ду МОСВ и „Ал­бе­на” АД за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на до­го­во­ра от 22 юли 1998 г. за пре­до­с­та­вя­не на кон­це­сия за ми­не­рал­ни во­ди от мал­мо­ва­лан­ж­с­кия хо­ри­зонт на те­ри­то­ри­я­та на ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на”.

Во­до­с­вет от­с­лу­жи йе­ро­мо­нах Фи­лип Ки­ри­лов, а лен­та­та бе пре­ря­за­на от кме­та на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов и Ру­мя­на Ра­ди­ло­ва – ди­ре­к­тор на РИ­ОСВ.

Снимка и текст:

Руслан ЙОРДАНОВ

Коментарите са затворени.