По-добре ли е да мълчим?

Apr 18th, 2012 | От | Category: ПОЗИЦИИ

По по­вод по­ро­ди­лия се спор ме­ж­ду Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния за ак­ва­то­ри­я­та в ико­но­ми­че­с­ка­та мор­с­ка зо­на, вън­ш­ни­ят ни ми­ни­с­тър Ни­ко­лай Мла­де­нов за­я­ви,че не тря­б­ва да се по­д­да­ва­ме на  не­об­ми­с­ле­ни про­во­ка­ции.

Не­го­ви­ят ко­ле­га Кри­с­ти­ян Дя­ко­не­с­ку обя­с­ни, че ме­ж­ду две­те стра­ни има „спор­на зо­на”, от­на­ся­ща се до дър­жа­в­на­та гра­ни­ца в Чер­но мо­ре .

На свой ред Н. Мла­де­нов  из­ка­за ста­но­ви­ще, че Ру­мъ­ния се опи­т­ва да ока­же на­тиск сре­щу Бъл­га­рия при пре­го­во­ри­те за ико­но­ми­че­с­ка­та мор­с­ка зо­на. По ду­ми­те му ста­на яс­но, че 17 мор­с­ки ми­ли са твър­де мал­ко про­с­т­ран­с­т­во, не­за­ви­си­мо да­ли има или ня­ма газ в не­го.

И ка­к­то ви­на­ги вън­ш­ни­ят ни ми­ни­с­тър се ока­за не­о­с­ве­до­мен, за­що­то  по ду­ми­те на ру­мън­с­ки­ят дър­жа­вен се­к­ре­тар по вън­ш­ни­те ра­бо­ти Бо­г­дан Ау­ре­с­ку не ста­ва въ­п­рос за 17, а за 350 кв.км. Впро­чем от не­го­ви­те ду­ми ста­на яс­но, че Ру­мъ­ния е би­ла обе­з­по­ко­е­на през яну­а­ри та­зи го­ди­на, след ка­то е раз­б­ра­ла, че Бъл­га­рия е обя­ви­ла търг за от­да­ва­не на кон­це­сия за до­бив на при­ро­ден газ, на те­ри­то­рия, ко­я­то вли­за в ос­пор­ва­на­та зо­на. И ето,че за­ми­ри­са на газ….

Спо­ред Н. Мла­де­нов, кол­ко­то по­ве­че се ко­мен­ти­ра та­зи те­ма , тол­ко­ва по­ве­че об­с­лу­ж­ва­ме дру­ги стра­ни и ин­те­ре­си. „По до­б­ре е да мъл­чим”  ка­те­го­ри­чен бе вън­ш­ни­ят ни ми­ни­с­тър.

Спо­ред мен оба­че мъл­ча­ни­е­то не ни пра­ви ни­то до­с­той­ни, ни­то от­го­вор­ни пред съ­з­да­ла­та се си­ту­а­ция, а ни по­ка­з­ва ка­то не­о­с­ве­до­ме­ни и не­хай­ни.За­що­то , ако Н. Мла­де­нов не е осъ­з­нал – той стои на то­зи пост, за да от­с­то­я­ва и на­ла­га на­ци­о­нал­ни­те ин­те­ре­си на Бъл­га­рия , а не за да си мъл­чи ком­фор­т­но, ко­га­то от­но­во ис­кат да ни ог­ра­бят.

За­що­то за Бо­га, Бъл­га­рия ни най-мал­ко има ну­ж­да от ми­ни­с­тър на мъл­ча­ни­е­то. Ми­ни­с­тър, за ко­го­то по­го­вор­ка­та „ Мъл­ча­ни­е­то е зла­то” стои в ос­но­ва­та на вън­ш­на­та ни по­ли­ти­ка.

Георги Зл. ГЕОРГИЕВ

Коментарите са затворени.