АРЕНДА И РЕНТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Apr 18th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ще се опи­та­ме на по­пу­ля­рен език да обя­с­ним по­ня­ти­я­та рен­та и арен­да,ко­и­то ка­са­ят ми­ли­о­ни­те со­б­с­т­ве­ни­ци на зе­ме­дел­с­ки зе­ми,ко­и­то по ед­на или дру­га при­чи­на ня­мат възможност за самостоятелната им обработка ,в следствие на което отдават под  аренда наследените или придобити собствени земи или се включват в земеделски кооперации за съвместната им обработка.

Съ­г­ла­с­но по­с­та­но­в­ки­те на За­ко­на за да­нъ­ци­те вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца,ка­к­ви­то са со­б­с­т­ве­ни­ци­те на зе­ми,”Арен­да” е до­ход,кой­то арен­до­да­те­лят/со­б­с­т­ве­ник/ по­лу­ча­ва по си­ла­та на до­го­вор за арен­да,а „Рен­та” е до­ход,кой­то по­лу­ча­ва со­б­с­т­ве­ни­кът на зе­ме­дел­с­ка зе­мя за по­л­з­ва­не­то и от ко­о­пе­ра­ция,ре­ги­с­т­ри­ра­на по За­ко­на за ко­о­пе­ра­ци­и­те.

Съ­г­ла­с­но чл.13,ал.1,т.24 от го­ре­по­со­че­ния за­кон,до­хо­ди­те ,по­лу­че­ни от рен­та, арен­да или от дру­го въз­ме­з­д­но пре­до­с­та­вя­не за по­л­з­ва­не на зе­ме­дел­с­ка зе­мя не са об­ла­га­е­ми, ко­е­то оз­на­ча­ва,че за те­зи до­хо­ди не се дъл­жи да­нък.

Съ­г­ла­с­но по­с­та­но­в­ки­те на За­ко­на за арен­да­та в зе­ме­де­ли­е­то,арен­д­но­то пла­ща­не мо­же се до­го­во­ри в па­ри и/или зе­ме­дел­с­ки про­ду­к­ти.Ако не е уго­во­ре­но дру­го в са­мия до­го­вор за арен­да,арен­д­но­то пла­ща­не се дъл­жи в пър­вия ра­бо­тен ден след из­ти­ча­не на сто­пан­с­ка­та го­ди­на или то­ва е пър­вия ра­бо­тен ден след 01.10. на сле­д­ва­ща­та го­ди­на.  ”Сто­пан­с­ка го­ди­на” об­х­ва­ща вре­ме­то от 01.10. на те­ку­ща­та го­ди­на до 01.10. на сле­д­ва- ща­та го­ди­на.

Съ­ве­т­ва­ме со­б­с­т­ве­ни­ци­те да до­го­ва­рят арен­да­та в па­ри,ка­к­то и по­лу­ча­ва­не­то и в по-кра­т­ки пе­ри­о­ди,ка­к­то по­з­во­ля­ва за­ко­на/ЗАЗ/.

За­ба­вя­не­то на арен­д­но­то пла­ща­не за по­ве­че от три ме­се­ца е ос­но­ва­ние за раз­ва­ля­не на

До­го­во­ра от арен­до­да­те­ля/со­б­с­т­ве­ник.

В за­ко­на/ЗАЗ/ е за­пи­са­но,че раз­ме­ра на арен­д­но­то пла­ща­не се до­го­ва­ря въз ос­но­ва на па­зар­на­та по­зем­ле­на рен­та,но то­ва е до­с­та об­що по­ня­тие.За по го­ля­ма яс­но­та ще раз­ле­да­ме фор­му­ли­ра­не­то на раз­ме­ра на  арен­д­но­то пла­ща­не в дей­с­т­ва­щи до­го­во­ри за арен­да в зем­ли­ща в ра­йо­на на До­б­ру­джа:

І. В пър­вия до­го­вор   по­с­та­но­в­ка­та е:”Го­ди­ш­ни­ят раз­мер на арен­д­но­то пла­ща­не за един де­кар зе­мя е ше­с­т­де­сет про­цен­та от до­хо­да от един де­кар,оп­ре­де­лен ка­то сре­ден по­ка­за­тел за вси­ч­ки об­ра­бо­т­ва­ни от Арен­да­то­ра зе­ме­дел­с­ки зе­ми.До­ход е раз­ли­ка­та ме­ж­ду про­из­ве­де­на­та об­ща про­ду­к­ция и на­п­ра­ве­ни­те ма­те­ри­ал­ни раз­хо­ди за про­из­во­д­с­т­во­то и ре­а­ли­за­ци­я­та на про­ду­к­ци­я­та.”.

ІІ.Във вто­рия до­го­вор по­с­та­но­в­ка­та е:”Го­ди­ш­ни­ят раз­мер на арен­д­но­то пла­ща­не е 30% от стой­но­ст­та на про­ду­к­ци­я­та от арен­ду­ва­на­та зе­мя,оп­ре­де­ле­на на ба­за сре­д­ни па­зар­ни бор­со­ви це­ни в стра­на­та,на не по мал­ко от 15/20 ле­ва за един де­кар арен­ду­ва­на зе­мя.

По те­зи до­го­во­ри раз­ме­рът на фа­к­ти­че­с­ки­те арен­д­ни пла­ща­ния за пе­ри­од от над де­сет сто­пан­с­ки го­ди­ни за де­кар, е ка­к­то сле­д­ва:

                      Първи договор                     Втори договор:

 1.    1998/1999 –  42 лева;                      15 лева

2.    1999/2000 –  28 лева;                      20 лева

3.    2000/2001 –   6 лева;                        0 лева

4.    2001/2002 –  20 лева;                     18 лева

5.    2002/2003 –  40 лева;                     18 лева

6.    2003/2004 –  30 лева;                     16 лева

7.    2004/2005 –  25 лева;                     20 лева

8.    2005/2006 –  35 лева;                     25 лева

9.    2006/2007 –  50 лева;                     26 лева

10.  2007/2008 –  60 лева;                     40 лева

11.  2008/2009 –  40 лева.                     37 лева

12.  2009/2010 –  112 лева;                   60 лева

   13. 2010/2011 –    85 лева;                    70 лева

В следващи статии ще разгледаме  причините довели до впечатляващия ръст на  арендните плащания,през последните години,както и непосредствената връзка между тях и формирането на цената на земеделската земя като функция от дохода получаван от нея,съгласно стандартите за оценяване.

Стефан Бянов-Магистър по икономика,Сертифициран оценител от КНОБ на недвижими имоти и търговски предприятия. 0888/792 607 ; 052 623487

Кооперация “Черно море – Балчик” започна строителството на силози за съхранение на зърно от американската фирма “SCAFCO” в размер на 814 297 лв. без ДДС.                                                                         

Фото М. КОСТОВА

Коментарите са затворени.