Книгата ,,Аероклуб Валерий Чкалов” Варна

Apr 18th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

 

В края на ми­на­ла­та  го­ди­на вар­нен­с­ки­ят ае­ро­к­луб, кой­то но­се­ше име­то на ле­ген­дар­ния ру­с­ки ле­тец Ва­ле­рий Чка­лов на­вър­ши 60 го­ди­ни. През ед­ни от по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни на съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на ае­ро­к­лу­ба не­гов на­чал­ник бе­ше на­ши­ят съ­г­ра­ж­да­нин по­л­ко­в­ник Иван Апо­с­то­лов. А най-мла­ди­ят пи­лот в ае­ро­к­лу­ба и съ­ще­в­ре­мен­но в стра­на­та бе­ше уче­ни­ч­ка­та от бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия Ни­на Апо­с­то­ло­ва.

Със съ­дей­с­т­ви­е­то на Об­щи­на Вар­на и ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клуб ,,Ле­тец” бе­ше из­да­де­на кни­га за дей­но­ст­та на ае­ро­к­лу­ба. В не­го е има­ло се­к­ции по па­ра­шу­ти­зъм, мо­тор­но ле­те­не, без­мо­тор­но ле­те­не и ави­о­мо­де­ли­зъм.

Ав­то­ри на кни­га­та са: по­л­ко­в­ник Ве­ли­ков, по­л­ко­в­ник Апо­с­то­лов и Фи­да­на Гро­зе­ва.

Пре­д­с­та­вя­не­то бе на 15 ок­том­в­ри в ре­с­то­ран­та на Об­щи­на Вар­на с при­съ­с­т­ви­е­то на Ге­не­рал­ния кон­сул на Ру­с­ка­та фе­де­ра­ция във Вар­на г-н Со­ло­вьов Юрий Але­к­сан­д­ро­вич, кон­су­ла на Ру­с­ка­та фе­де­ра­ция Кон­с­тан­тин Ку­ли­ков, Ки­рил Йор­да­нов, пре­д­с­та­ви­те­ли на спор­та, ин­с­т­ру­к­то­ри и спор­ти­с­ти от ае­ро­к­лу­ба и за­па­с­ни во­ен­но­с­лу­же­щи.

Кни­га­та пре­д­с­та­ви Иван Апо­с­то­лов ка­то из­тъ­к­на раз­но­о­б­ра­з­на­та дей­ност на ща­т­ния съ­с­тав и спор­ти­с­ти­те и те­х­ни­те ус­пе­хи. Той про­че­те име­на­та на све­то­в­ни­те и ре­пу­б­ли­кан­с­ки шам­пи­о­ни по па­ра­шу­ти­зъм, на май­с­то­ри­те на спор­та по мо­тор­но и без­мо­тор­но ле­те­не и па­ра­шу­ти­зъм. Име­на­та на де­вой­ки ка­то май­с­то­ри­те на спор­та Сне­жа­на Кръ­с­те­ва и Иван­ка На­й­де­но­ва с по две  хи­ля­ди и пе­т­с­то­тин па­ра­шу­т­ни ско­ка, а май­с­то­рът на спор­та Са­шо То­до­ров има пет хи­ля­ди па­ра­шу­т­ни ско­ка. Уче­ни­ч­ка­та от Бал­чик Ни­на Апо­с­то­ло­ва са­мо на 16 го­ди­ни ста­ва но­си­тел на сре­бър­ния знак ,,С” по без­мо­тор­но ле­те­не.

На бри­фин­га в Об­щи­на Вар­на пред жур­на­ли­с­ти по­л­ко­в­ник Иван Апо­с­то­лов след пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та за­я­ви: Ае­ро­к­лу­бът ве­че не съ­ще­с­т­ву­ва. Мла­де­жи­те и де­вой­ки­те, ко­и­то ис­кат да из­раз­хо­д­ват сво­я­та мла­де­ж­ка енер­гия, пра­вят то­ва в ре­с­то­ран­ти и ди­с­ко­те­ки, къ­де­то се упо­т­ре­бя­ват ци­га­ри, ал­ко­хол и на­р­ко­ти­ци. Ако ня­кой мо­же да ме убе­ди, че то­ва е про­г­рес, мо­ля да за­по­вя­да. Бла­го­да­ря Ви за вни­ма­ни­е­то.

Със сре­д­с­т­ва­та, съ­б­ра­ни от пре­зен­та­ци­я­та на кни­га­та бя­ха за­ку­пе­ни про­фе­си­о­на­лен ми­к­сер и фри­тюр­ник за дом ,,На­де­ж­да”. В ини­ци­а­ти­ва­та се вклю­чи и ,,Бал Клас” Бал­чик ка­то при­го­т­ви мно­го ла­ком­с­т­ва за де­ца­та. Сре­ща­та с де­ца­та бе по­ве­че от тро­га­тел­на. Те из­пъл­ни­ха мно­го сти­хо­т­во­ре­ния и пе­с­ни.

Же­ла­е­щи­те да се за­по­з­на­ят със съ­дър­жа­ни­е­то на кни­га­та мо­гат да на­п­ра­вят то­ва в би­б­ли­о­те­ки­те на две­те чи­та­ли­ща в гра­да

/Б.Т/

Коментарите са затворени.