Много добри отзиви за ДВВП

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

По слу­чай Пра­з­ни­ка на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те, ка­к­то и 97-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на СВВП /Съ­юз на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те/ в Со­фия на 28 и 29 март 2012 г. се съ­с­тоя го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние.

Ка­то пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то в град Бал­чик при­съ­с­т­вах на съ­б­ра­ни­е­то. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти бе ви­це­п­ре­зи­ден­тът на РБ Мар­га­ри­та По­по­ва и Ав­гу­с­ти­на Цве­т­ко­ва ,зам.-ми­ни­с­тър от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та.

В из­не­се­ния до­к­лад от ма­йор Пе­тър Вел­чев, пре­д­се­да­тел на СВВП гр.Со­фия, бе по­д­чер­та­но че дру­же­с­т­во­то в град Бал­чик е по­с­ти­г­на­ло мно­го до­б­ри ре­зул­та­ти по от­но­ше­ние на ор­га­ни­за­ци­он­на­та ра­бо­та с об­щи­ни­те и мо­же да слу­жи за при­мер сред ос­та­на­ли­те дру­же­с­т­ва в Бъл­га­рия.

От свое име ис­кам да из­ка­жа дъл­бо­ка бла­го­дар­ност на кме­то­ве­те от Об­щи­ни­те Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла за то­ва, че от­к­ли­к­ват на на­ши­те про­б­ле­ми и ви­на­ги ни ока­з­ват съ­дей­с­т­вие, ко­е­то се от­ра­зя­ва и вър­ху на­ша­та ра­бо­та.

Стойка ГЕОРГИЕВА

Председател на ДВВП Балчик

 

Коментарите са затворени.