Ново приятелство

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ак­ти­ви­с­ти на клуб „Хи­нап”, с пре­д­се­да­тел Д.Ма­ле­ва бя­ха по­ка­не­ни на тро­га­тел­на сре­ща, съ­с­то­я­ла се на 4 ап­рил 2012 г. в ре­с­то­рант „Ло­тос”. Го­с­ту­ва­ха гру­па въз­ра­с­т­ни же­ни от Дом за ста­ри хо­ра”Гер­га­на” Вар­на, до­ве­де­ни от Не­ли Бра­то­е­ва, пре­д­се­да­тел на Дам­с­кия Ро­та­ри Клуб „Вар­на”. На сре­ща­та при­съ­с­т­ва­ха и по­з­д­ра­ви­ха го­с­ти­те Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва, се­к­ре­тар на ОбА и Еми­лия Ге­ор­ги­е­ва –ди­ре­к­тор на Ди­ре­к­ция в ОбА.

Го­с­ти­те из­пъл­ни­ха ин­те­ре­сен ри­ту­ал „Па­ля свещ за при­я­тел­с­т­во­то” с мо­ли­т­ва и раз­да­до­ха по­да­ръ­ци, из­ра­бо­те­ни от са­ми­те тях. Д.Ма­ле­ва при­ве­т­с­т­ва сър­де­ч­но го­с­ти­те, а да­ми­те от клуб „Хи­нап” им по­да­ри­ха ча­ши и цве­тя.

Клу­бът за на­ро­д­ни тан­ци „Тро-троп” от Бал­чик за­ра­д­ва вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с жи­з­не­ра­до­с­т­ни на­ро­д­ни тан­ци, ко­и­то на­си­ти­ха с бо­д­ро на­с­т­ро­е­ние ат­мо­с­фе­ра­та и то­ва от­при­щи твор­че­с­ки­те изя­ви , и на го­с­ти, и на до­ма­ки­ни – пе­с­ни за при­я­тел­с­т­во­то, дра­ма­ти­за­ции, ске­чо­ве, ху­мор. И раз­би­ра се, мно­го по­е­зия. Мил­ка Ива­но­ва от Дом „Гер­га­на” про­че­те сво­е­то есе за про­лет­та, ху­мо­ри­с­ти­ч­ни сти­хо­ве, а съ­що и дру­ги, ко­и­то , ма­кар и еле­ги­ч­ни, зву­ча­ха мъ­д­ро и по­у­чи­тел­но. Въз­ра­с­т­ни­те же­ни от Дом „Гер­га­на”из­пя­ха на­ро­д­ни пе­с­ни със за­ви­д­на му­зи­кал­ност и кра­си­ви те­к­с­то­ве: „Жъл­та дю­ля с ли­с­та­та/ бя­ло гро­з­де с ро­са­та…”

До­н­ка Йор­да­но­ва от клуб „Хи­нап” из­пя с кра­си­вия си глас псал­ма „Са­мо Бог да­ва мир съ­вър­шен” и с то­ва за­вър­ши ху­ба­во­то съ­би­тие, на­ча­ло на ед­но но­во при­я­тел­с­т­во.

Мария АНДРЕЕВА

 

 

Коментарите са затворени.