За лобизма на г-жа Б. Санджакян

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

В по­с­ле­д­ни­те дни се раз­ви­х­ри те­ма­та с па­ри­те, пла­те­ни на М. Яно­ва. За­бър­ка­ха Ста­ни­шев и вси­ч­ко за­при­ли­ча на ге­ми­джий­с­ка ка­в­га.

Дра­ги при­я­те­ли, те­зи ло­би­с­т­ки ин­те­ре­си не са от вче­ра. Ние ка­то из­б­ра­х­ме де­мо­к­ра­ция, ще тър­пим и при­съ­щи­те и дей­с­т­вия. Го­ле­ми­те  в сфе­ра­та на сче­то­во­д­с­т­во­то и оди­та , Де­лойт, Ърнст енд Янг, КПМС и др. хар­чат ми­ли­о­ни за ло­би­зъм, ви­д­но от от­че­ти­те им. Уси­ли­я­та им  са свър­за­ни с по­ли­ти­ки, ко­и­то мо­же да по­в­ли­я­ят вър­ху би­з­не­са. При­хо­ди­те на те­зи ком­па­нии на­д­х­вър­лят 100 млд. до­ла­ра, и за то­ва те не се бо­ят да сма­жат “ ре­ди­ца­та. А ние се въз­му­ти­х­ме, че ня­ка­к­ви си 100 хил. до­ла­ра оти­ш­ли  към ми­ни­с­тъ­ра на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти на Ав­с­т­рия. Ами ви­ж­те на­ши­те? До­ган взе  по­ве­че от ми­ли­он, да­а­а­а­аа…в.цар­с­т­во­то на сле­п­ци­те , ед­но­о­ки­ят е цар! Пък де­пу­та­тът Пла­мен Це­ков, кой­то бе свър­зан със скан­дал­на ло­би­с­т­ка по­п­ра­в­ка,  ог­ла­ви  НЗОК. И  за­бе­ле­же­те  той ви­ж­да се­бе си в ро­ля­та на ди­ри­гент, ще ди­ри­жи­ра на­ши­те па­ри! СРАМ!!!. Мно­го  от за­бо­га­те­ли­те имат 12 къ­щи, 8 ко­ли, но при тях е раз­ми­та въ­т­ре­ш­на­та гра­ни­ца и те по­ка­з­ват ли­п­са на емо­ци­о­нал­на зря­лост. Му­т­ри­те съ­що са сил­ни ло­би­с­ти , но при тях  “ сма­з­ва­не­то” не е в по­л­за на об­ще­с­т­во­то, тъй ка­то по де­фи­ни­ция са на­с­т­ро­е­ни зло­на­ме­ре­но и раз­ру­ши­тел­но към ос­та­на­ли­те.

Ма­со­ви­ят чо­век има ес­те­с­т­ве­на гра­ви­та­ция към то­та­ли­тар­ния уют. При­в­ли­ча го илю­зи­я­та за ус­той­чив свят с га­ран­ции и пре­д­ви­д­ли­вост. Охо­т­но раз­ме­ня сво­бо­да за си­гур­ност. А “ ЕЛИ­ТЪТ”- сил­ни  ло­би­с­ти , до­в­че­ра­ш­ни оби­та­те­ли на па­нел­ки­те , днес се учу­д­ват от про­с­пе­ри­те­та си. Те са вер­ни на мен­то­ра си и го об­г­ри­ж­ват  без­ре­зер­в­но. Ви­на­ги на­ми­рат “ ле­га­лен” на­чин да из­бя­г­нат ог­ра­ни­че­ни­я­та, ко­и­то са бу­каи за оби­к­но­ве­ния чо­век. При­мер; ло­би­с­т­кия пре­це­дент 9% ДДС за ту­ри­з­ма, кое, ко­га се при­ла­га, ни­кой не знае! А ев­фе­ми­з­ма, “об­ле­к­че­ние по ДОД за ли­х­ви­те  по ипо­те­ч­ни­те кре­ди­ти на мла­ди се­мей­с­т­ва”. Знае ли ня­кой как дей­с­т­ву­ва. А пък да­ри­те­ли­те, ко­и­то от” ще­д­рост”  да,да ня­ма  гре­ш­ка, не ис­кат да пла­тят 10% да­нък, а ис­кат да ги ос­во­бо­дят!… Ех, дя­во­ли! Ня­ма раз­ли­ка ме­ж­ду пар­ти­и­те,  има раз­ли­ка ме­ж­ду глу­па­ци­те, ко­и­то са им еле­к­то­рат.

По­с­ле в све­та 100 млрд. при­хо­ди и са­мо 10 млн. офи­ци­ал­ни  ру­ш­ве­ти( е, ло­би­зъм де) , та­къв гъ­он­су­ра­т­лък би­ва ли?

Там, къ­де­то има да­нъ­ци, има и про­бой­ни, (на­ро­ч­но за­ло­же­ни из­к­лю­че­ния),да­нъ­ч­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция се из­жи­вя­ва ка­то не­у­п­ра­в­ля­е­ма, а съ­дът ня­ма ед­но­з­на­ч­на пра­к­ти­ка. То­ва е лю­би­мо­то по­ле за изя­ва на по­д­ку­п­ни­те по­ли­ти­ци. Пък и ня­ма срам­на ра­бо­та, осо­бе­но ако пък е и тол­ко­ва дре­в­на. Вси­ч­ко в та­зи дър­жа­ва е тай­на, вси­ч­ко е се­к­ре­т­но, но и вси­ч­ко е по­д­п­ла­те­но с пра­вил­ни­ци. От вре­ме на вре­ме чу­ва­ме- Ми­шо Би­ра­та ми се оба­ди и до­там! И на­к­рая, ако ние не обър­нем вни­ма­ние на то­зи на­г­лед стра­ни­чен про­б­лем, а тия хо­ра ня­мат на­я­ж­да­не- ще ни на­п­ра­вят на раз­но­г­ле­ди.С един до­б­ре ор­га­ни­зи­ран удар, па­ра за цял жи­вот, ка­то кра­ж­би­те на ДДС. До­сущ ка­то ста­рия ад­во­кат, кой­то учил си­на си, че до­б­ри­ят в за­на­я­та с ед­но де­ло се пен­си­о­ни­ра!

Всичките години на прехода са огледало на лобистките наглеци в живота ни. Няма  партия на власт , в която олигарсите да нямат решаваща дума. Лобистът Гоце иска да събори Станишев, макар че той го създаде, а ние, българите, сме с възможност  да имаме европейски шеф. За пръв път Б.Б. иска да изчисти Авгиевите обори , но властта е много сладка отрова. Греши, но само, който иска да разбие статуквото и има дупе за това, не стъпва накриво. Обвиняват го, че  бил бандит, но аз мисля, че само човек, който познава отвътре нещата ,може да се пребори с измамниците. Технократът е обречен, защото злото вече е във всички нас, не вярваме в нищо! Години наред шикалкавиха , и никой не каза истината за  Белене  на народа. Накрая на премиера му стана ясно, че трябва  да застане с лице към руската мечка и да изкара кестените от огъня. Е , дай, Боже, да успее, защото тези хора са свикнали да гледат на нас като на свой заден двор и не прощават свободомислие!И след като Европа ни приглуши ушите за корупцията, румънците отначало плахо осъдиха четирима министри условно, после премиера на две години,а сега и действащ министър на пет години за пускан гювеч на свои хора!И това са все лобисти! А КЪДЕ  СМЕ НИЕ? Чувам, че китайците искат да инвестират. Пътя от Каварна до Шабла  е задръстен от ветрогенератори, но на нас нещо ни пречи и не можем да им разрешим да поставят своите. А и фактът, че гъзът ни е гол и общината вече диша тежко, не може да ни склони. Чудя се на тази нация, която ни предложи да ни изплати всички външни дългове, (съветвайки ни, че големите мощности е по- добре да останат държавни), но това бе скрито от народа  от правителството на А.Луканов. Да, да  за китайците става дума ,приятели. За втори път искат да инвестират много пари, а и общината ще има  финансова изгода да си закърпи хала. Дали пък някой пак няма нещо наум?

Г.Йорданов- Гого

 

Коментарите са затворени.