Мирко Мирков – един от видните личности на град Балчик, навърши 80 години!

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 28 март 2012 г. Мир­ко Мир­ков, дъл­го­го­ди­шен пре­д­се­да­тел на Мор­с­кия клуб в бе­лия град, на­вър­ши 80 го­ди­ни!

По­не три по­ко­ле­ния БАЛ­ЧИ­К­ЛИИ го по­з­на­ват:  то­ва са би­в­ши съ­с­те­за­те­ли по ве­т­ро­хо­д­с­т­во, мор­с­ки спор­тен мно­го­бой, во­до­мо­то­рен спорт и во­до­ла­з­но де­ло.

То­ч­но у тях ис­кам да пре­ди­з­ви­кам оно­ва чу­в­с­т­во на ува­же­ние към Мир­ко, Ба­ти Мир­ко, и чи­чо Мир­ко и сра­с­на­ли­те се с то­ва име на­ши спо­ме­ни за ко­ра­ба „На­с­ко Бо­ев”, ло­д­ки­те, ях­ти­те, ка­я­ци­те, гре­б­ла­та, ак­ва­лан­ги­те и вси­ч­ко ос­та­на­ло, свър­за­но с мо­ре­то и лю­би­мия ни ро­ден град!

На се­мей­но тър­же­с­т­во в ре­с­то­рант „Се­ле­на”, бли­зо до мор­с­кия бряг и пля­съ­ка на въл­ни­те из­п­лу­ва­ха спо­ме­ни­те му и в кра­т­ко­то не­го­во сло­во от­но­во бя­ха по­с­ти­же­ни­я­та на съ­с­те­за­те­ли­те от бал­чи­ш­кия мор­с­ки клуб.

Свър­зан с мо­ре­то от 1950 г. ко­га­то вли­за в ка­зар­ма­та ка­то мо­ряк в град Вар­на…. и от там на­та­тък лист по лист ка­то на лен­та се от­ва­ря­ха стра­ни­ци­те от био­г­ра­фи­ч­на­та му кни­га: „Фар­ва­те­ра на един мо­ряк”.

Го­ди­ни на се­бе­ра­з­да­ва­не и упо­рит труд, за да се гор­де­ем и до днес, че за 60-го­ди­ш­ни­на­та на Мор­с­кия клуб бе от­бе­ля­за­но: над 250 съ­с­те­за­те­ли са но­си­те­ли на брон­зо­ви, сре­бър­ни и зла­т­ни ме­да­ли.

Ще си по­з­во­ля от име­то на вси­ч­ки, ко­и­то са пре­ми­на­ли в раз­ли­ч­но вре­ме през шко­ла­та – Мор­с­ки клуб Бал­чик да по­же­ла­ем на ши­ро­ко скро­е­ния и по­зи­ти­вен Мир­ко Мир­ков мно­го по­ло­жи­тел­ни емо­ции и по­пъ­тен вя­тър в по­со­ка дъл­го­ле­тие!

Лю­ба Ра­до­с­ла­во­ва

Ре­пу­б­ли­кан­с­ки ме­да­лист по по­д­во­д­но ори­ен­ти­ра­не и ле­ко­во­до­ла­зен спорт

 

 

Оставете коментар