БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ СТРАСТНАТА (ВЕЛИКАТА) СЕДМИЦА

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПРЕЗ СТРАСТНАТА (ВЕЛИКАТА) СЕДМИЦА И ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ХРАМОВЕ ,,СВ. ПРЕП.ПЕТКА ТЪРНОВСКА”, СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” И ,,СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ” ГР.БАЛЧИК

13   * ВЕ­ЛИ­КИ ПЕ­ТЪК или Раз­пе­ти пе­тък 8,00ч. в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка”, „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” Цар­с­ки ча­со­ве. Ве­чер­ня с из­на­ся­не на св. Пла­ща­ни­ца.

19,00ч.Ве­чер­та- в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка”, „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” По­с­ле­до­ва­ние на 12-те Еван­ге­лия.  Ве­чер­та – Опе­ло Хри­с­то­во. Св. све­ще­но­мъ­че­ник Ар­те­мон, пре­з­ви­тер Ла­о­ди­кий­с­ки († 303)

14   * ВЕ­ЛИ­КА СЪ­БО­ТА-Ве­чер­та в 23,00 ча­са. в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” , „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец”  Па­с­хал­на По­лу­но­щ­ни­ца, Ут­ре­ня и  Па­с­хал­на Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия. Св. Мар­тин Из­по­ве­д­ник, па­па Рим­с­ки († 655)

15   † ВЪЗ­К­РЕ­СЕ­НИЕ ХРИ­С­ТО­ВО – ПА­С­ХА – ВЕ­ЛИ­К­ДЕН 11ч.в  храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” –  Ве­ли­к­ден­с­ко тър­же­с­т­во на уче­ни­ци­те от Не­дел­но­то учи­ли­ще по Ве­ро­у­че­ние при хра­ма.

17,00ч.в храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец”-кв.,,Ге­ми­ди­жи”-Ве­чер­ня в пър­вия ден на Па­с­ха (За раз­ли­ка от дру­ги­те не­дел­ни дни, на Ве­ли­к­ден ня­ма ли­тур­гия. Tя се от­с­лу­ж­ва след по­лу­нощ в съ­бо­та ве­чер­та, т.е. след ве­ли­к­ден­с­ка­та ут­ре­ня) Свв. апо­с­то­ли Ари­с­тарх, Пуд и Тро­фим († ок. 65) от Се­дем­де­сет­те апо­с­то­ли. Св. мъ­че­ни­ци Ва­си­ли­са и Ана­с­та­сия (вт. пол. I в.). Св. мъ­че­ник Са­ва Го­т­с­ки(† 372)

СВЕТЛА СЕДМИЦА

16   † ВЪЗ­К­РЕ­СЕ­НИЕ ХРИ­С­ТО­ВО – ПА­С­ХА – ВЕ­ЛИ­К­ДЕН по­не­дел­ник 8,00 ч.в храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец”-кв.,,Ге­ми­ди­жи-Па­с­хал­ни Ут­ре­ня и Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия. Св. мъ­че­ни­ци де­ви­ци Ага­пия, Ири­на и Хи­о­ния († ок.304) 17,00ч.в  храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” , „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец”- Па­с­хал­на Ве­чер­ня

17   † ВЪЗ­К­РЕ­СЕ­НИЕ ХРИ­С­ТО­ВО – ПА­С­ХА – ВЕ­ЛИ­К­ДЕН-втор­ник-8,30ч. в храм ,,Св.арх.Ми­ха­ил”-с.Со­ко­ло­во- Па­с­хал­ни Ут­ре­ня и Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия. Св. пре­по­до­б­ни Си­ме­он в Пер­си­да (Си­ме­он Пер­си­д­с­ки, IV век). Св. пре­по­до­б­ни Ака­кий, епи­с­коп Ме­ли­тин­с­ки (V)

Приканваме християните да вземат молитвено участие в Богослуженията, за да съпреживеем спасителните страдания на Спасителя и очистени чрез  покаяние- с обновени души да посрещнем най-великото, славно и победоносно събитие-ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

 

 

 

 

Коментарите са затворени.