А Н Е К Д О Т И

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

ЩО Е ТО ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ?

Иван­чо пи­та Ма­рий­ка:

-Ма­рий­ке,ако имаш го­ди­шен до­ход над 1ми­ли­он ле­ва зна­еш ли в кой мо­мент ще по­па­д­неш в по­ле­з­ре­ни­е­то на ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност ?

– Ех,Иван­чо,и ти се­га! От­къ­де мо­га да знам та­ки­ва сло­ж­ни ра­бо­ти?

-Ами мно­го про­с­то ,бе Ма­рий­ке! В мо­мен­та ,в кой­то по­да­деш да­нъ­ч­на­та си де­к­ла­ра­ция.

 

ЩО Е ТОВА ПОПУЛИЗЪМ ?

Синът пита баща си:

– Та­те, ко­га ще ми ку­пиш уче­б­ни­ци и те­т­ра­д­ки? Ве­че съм в пе­ти клас.

– Кри­за е, си­не.Ня­ма па­ри.

– А ка­то е кри­за,за­що пи­еш все­ки ден уи­с­ки?

– Ааа ,си­не, не  би­ва да го­во­риш та­ка! Та то­ва е по­пу­ли­зъм.

 

Бодил ТРЪНЧЕВ

 

Коментарите са затворени.