Ученици от СОУ “Христо Ботев” на посещение в Шабла

Apr 11th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 6 ап­рил 2012 г. по ини­ци­а­ти­ва на клуб „Еко­ло­гия“ с ръ­ко­во­ди­тел На­та­лия Зла­те­ва и г-жа Та­ня Да­ви­д­ко­ва – ст. учи­тел по био­ло­гия в СОУ „Хри­с­то Бо­тев“ се ре­а­ли­зи­ра пъ­ту­ва­не до гр. Ша­б­ла с гру­па от 17 уче­ни­ци от 9 и 10 клас.

Де­ца­та по­се­ти­ха Зе­ле­ния об­ра­зо­ва­те­лен цен­тър в гра­да. Той е бил съ­з­да­ден в бли­з­ко­то ми­на­ло по ини­ци­а­ти­ва на Нор­ве­ж­ка­та про­г­ра­ма за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, ико­но­ми­че­с­ки ра­с­теж и ус­той­чи­во раз­ви­тие в Бъл­га­рия, оце­ни­ла кра­со­та­та на при­ро­да­та и бо­га­т­с­т­во­то на ра­с­ти­тел­ни и жи­во­тин­с­ки ви­до­ве. Уче­ни­ци­те бя­ха по­ка­не­ни в ед­на от за­ли­те, къ­де­то из­г­ле­да­ха 30-ми­ну­тен клип  с не­по­в­то­ри­ми ка­д­ри, пре­д­с­та­вя­щи от­б­ли­зо лан­д­ша­ф­та и био­раз­но­о­б­ра­зи­е­то на месjно­ст­та, а след то­ва и мул­ти­ме­дий­на пре­зен­та­ция, по­с­ве­те­на на ис­то­ри­я­та, кул­ту­ра­та  и еко­ло­ги­ч­но­то бо­га­т­с­т­во на ме­с­т­но­с­ти­те око­ло Ша­б­ла и Ду­ран­ку­лак.

В ед­на от дру­ги­те за­ли уче­ни­ци­те на­б­лю­да­ва­ха по­с­ре­д­с­т­вом мо­дер­на си­с­те­ма Ша­б­лен­с­ко­то и Ду­ран­ку­ла­ш­ко­то езе­ро. Бли­зо до езе­ра­та са мон­ти­ра­ни спе­ци­ал­ни ка­ме­ри, ко­и­то осъ­ще­с­т­вя­ват връ­з­ки с об­ра­зо­ва­тел­ния цен­тър. По то­зи на­чин се из­бя­г­ва че­с­то­то по­се­ще­ние на ту­ри­с­ти­те, ко­е­то ще обе­з­по­кои и за­с­т­ра­ши ре­д­ки­те по­пу­ла­ции в ме­с­т­но­ст­та.

И в две­те за­ли, ос­вен си­с­те­ма­та за на­б­лю­де­ние и мул­ти­ме­дия, бя­ха из­ло­же­ни и на­хо­д­ки от­к­ри­ти в бли­зост до мо­ре­то, ня­кои от ко­и­то да­ти­рат от 5 в. пр. Хр. Ка­мен­ни фи­гур­ки, дел­ви, се­чи­ва и мно­го дру­ги, бя­ха сред многото ин­те­ре­с­ни не­ща, ко­и­то мо­гат да се ви­дят. Имен­но тук, в Ша­б­ла е бил от­к­рит и пър­вия на Бал­ка­ни­те ска­лен храм на бо­ги­ня­та Ки­бе­ла, кой­то в по­с­ле­д­с­т­вие е раз­ру­шен.

По-къ­с­но през де­ня гру­па­та по­се­ти и ша­б­лен­с­кия фар, ем­б­ле­ма­ти­чен за гра­да. Вси­ч­ки ос­та­на­ха удо­в­ле­т­во­ре­ни от об­ра­зо­ва­тел­но­то и ин­те­ре­с­но пъ­ту­ва­не, в ко­е­то се за­по­з­на­ха от­б­ли­зо с еко­ло­ги­я­та и ре­д­ки­те ви­до­ве на фа­у­на­та в на­ша­та стра­на.

Ерсин ИСМАИЛОВ

 

Коментарите са затворени.